پرابهوپاد 1036 - هفت سیستم سیاره ای در بالای سر ما وجود دارد، و هفت سیستم سیاره ای نیز در پایین

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

هفت سیستم سیاره ای در بالای سر ما وجود دارد، و هفت سیستم سیاره ای نیز در پایین
- Prabhupāda 1036


720403 - Lecture SB 01.02.05 - Melbourne

هفت سیستم سیاره ای فوقانی و همچنین هفت سیستم سیاره ای تحتانی وجود دارد شیام سوندارا: هفت سیستم سیاره ای، آیا آنها به هفت رنگ و هفت جواهر یوگی مربوط هستند؟ Prabhupāda: خیر. هفت سیستم سیاره ای در بالای ما و هفت سیستم سیاره ای هم در زیر ما هست بهمین دلیل این جهان چاتورداشا-بهووانا نامیده میشود: "سیستم سیاره ای چهارده تایی." این بهورلوکا خوانده میشود. بالای این، بهووارلوکا قرار دارد. بالای آن، جانا لوکا، بالای آن، ماهارلوکا. بالای آن ساتیالوکا قرار دارد. بالای آن، برهمالوکا، بالاترین سیستم سیاره ای قرار دارد. مشابها، پایین هم، ما تالا، آتالا، تالاتالا، ویتالا، پاتالا، راساتالا داریم. چهارده جهان، ما این اطلاعات را از ادبیات ودایی میگیریم. هرکدام از جهانها شامل این چهارده سیستم سیاره ای هستند، و بیشمار جهانها وجود دارد. ما آن اطلاعات را هم از برهما-سامهیتا میگیریم Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi (BS 5.40). جاگاد-آندا یعنی این جهان بزرگ، منظورم این است که حجیم است. درست مانند آندا، تخم مرغ. همه چیز، هر سیاره ای مانند یک تخم مرغ است. این برهماناندا، این جهان، آنهم مثل یک تخم مرغ است. بنابراین خیلی، خیلی، خیلی میلیونها جاگاد-آناندا.هست. و هرکدام و همه ی جاگاد-آنانداها،، کرات بسیاری هم وجود دارند، بنابراین اینها اطلاعاتی هستند که ما از ادبیلت ودایی میگیریم. اگر دوست داشته باشید، میتوانید بپذیرید. و اگر دوست ندارید میتوانید رد کنید. این به شما بستگی دارد.