MK/Prabhupada 0276 Работата на Гуруто е Како да ви го даде Кришна, а не било која Материјална работа

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Работата на Гуруто е Како да ви го даде Кришна, а не било која Материјална работа
- - Prabhupāda 0276


Lecture on BG 2.7 -- London, August 7, 1973

Знаење е потребно како да се пронајде вистинскиот гуру и како да Му се предаде. Гуру не значи дека си имам гуру, како порачка-снабдувач. „Драги мој гуру, јас се мачам од ова. Може ли да ми дадете некој лек?“ „Да, да, земи го овој лек.“ „Да.“ Не таков гуру. Ако боледувате од некоја болест, одете кај лекар. Не е работа на гуруто да ви даде некој лек. Работата на гуруто е да ви го даде Кришна. Kṛṣṇa sei tomāra, kṛṣṇa dīte pāra. Ваишнавата му се моли на гуруто: „Господине, вие сте посветеник на Кришна.“ „Можете да ми го дадете Кришна ако сакате.“ Ова е положбата на шишја. Работата на Гуруто е како да ви го даде Кришна, а не некои материјални работи. За материјалните работи има толку многу институции. Но, ако го сакаш Кришна, тогаш гуру е потребен. Кој е, кој бара гуру?

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsu śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upasamāśrayam
(ШБ 11.3.21)

Кој бара гуру? Гуру не е мода. „О, имам гуру, ќе направам гуру.“ Гуру значи, оној кој е сериозен. Tasmād guruḥ prapadyeta. Човек мора да бара гуру. Зошто? Jijñāsu śreya uttamam. Оној што се распрашува за Севишниот. Не гуру, поради правење мода. Исто како да чуваме куче, мода. Слично на тоа, ние го имаме гуруто. Тоа не е гуру ... „Гуру ќе дејствува согласно со мојата одлука.“ Не така. Гуру значи оној кој може да ви го даде Кришна. Тоа е гуру. Kṛṣṇa sei tomāra. Бидејќи Кришна е гуру. Тоа е наведено во Брахма-самхита. Vedeṣu durlabhaṁ adurlabhaṁ ātma-bhaktau (Бс. 5.33). Vedeṣu durlabham. Ако сакате да пребарувате ... Иако Веда значи знаење, а крајното знаење е да се разбере Кришна. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (БГ 15.15). Ова е инструкцијата. Ако самостојно сакате да ги проучувате Ведите, само, има, има некои неранимајковци ... Тие велат: "Ги разбираме само Ведите". Што разбирате од Ведите? Како ќе ги разберете Ведите? Ведите велат: "tad vijñānārthaam sa gurum eva abhigacchet" (МУ 1.2.12). Вие ќе ги разберете Ведите, земајќи една, купувајќи една книга од Ведите, или земајќи, ќе ги разберете Ведите? Ведата не е толку евтина работа. Без да стане брахмана, никој не може да ја разбере Ведата, што е Веда. Затоа, тоа е ограничено. Без да стане брахмана, никој не смее да ги проучува Ведите. Сето тоа е глупост. Што ќе разберете за Ведите? Затоа Вјасадева, по составувањето на четирите Веди, делејќи ги четирите Веди, ја направил Махабхарата. Бидејќи Ведите, предметот на Ведите е толку тежок. Strī-šūdra-dvija-bandhūnām trayī na śruti-gokarāḥ (ШБ 1.4.25). За жени, за шудри, и за dvija bandhu. Тие не можат да разберат што се Ведите. Сите овие неранимајковци dvija-bandhus и шудрите, тие сакаат да ги проучуваат Ведите. Не, тоа не е можно. Човек треба најпрво да има брахманска квалификација, satyaḥ shamo damas titiksva ārjavaam jñānam viijnāmāstikyaam brahma karma sva-bhāva ... (БГ 18.42). Потоа допрете ја Веда. Инаку, како ќе фи разбереш Веди? Бесмислици. Затоа, Ведите велат: tad vijñānārthaam sa gurum (МУ 1.2.12). Мора да му пристапите на гуру за да ја разберете Ведата. И што е тоа Веда? Vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (БГ 15.15). Ведите значат, да се проучуваат Ведите, значи да се разбере Кришна. И да му се предаде на Него. Ова е ведско знаење. Тука Арџуна вели: prapannam. "Сега Ти се предавам Тебе. Сега нема веќе да зборувам со Тебе на исто ниво, како да знам толку многу работи ." Тој беше во право, но мислеше на материјално ниво. Мислеше дека praduṣyanti kula-striyaḥ (БГ 1.40). Ако сите ... Ова е материјална поента. Но ведското знаење е духовно, утамам. Tasmād guruḥ prapadyeta jijñāsu śreya uttamam (ШБ 11.3.21). Ова е шреја. Утамам. Yac chreya syāt niścitam. Поправено. Постои, нема прашање за промена. Тоа упатство, сега ќе биде дадено од Кришна. Sarva-dharmān parityaja mām ekām šarānam vraja. И ова се случува - bahūnāм janmanām ante jñānavān mām prapadyate (БГ 7.19).

Затоа, со цел да се постигне највисоката цел на животот, треба целосно да му се предадеме на Кришна или на Негови претставник. Тогаш неговиот живот е успешен.

Ви благодарам многу.