MK/Prabhupada 0289 - Сите што доаѓаат од Божјото царство, тие се исти

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Сите што доаѓаат од Божјото царство, тие се исти
- Prabhupāda 0289


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Прабхупада: Да? Жена: Дали Рама е синоним за Исус? Посветеник: „Дали Рама е синоним, исто како Исус?“

Прабхупада: Синоним..., не е точно синоним, туку идентично. Синонимот неможе да се нарече идентичен.

Жена: Ох, идентично.


Прабхупада: Да. На апсолутно ниво сè е идентично. Во релативниот свет исто така. Исто како се што ќе земете е материјално. Материјален идентитет. Слично, во духовниот свет се е духовно. Во духовниот свет, Бог и Божјиот син или Божјиот пријател или Божјиот љубовник, секој, е... Тие се на исто ниво, духовно. Затоа тие се исти.

Жената: Но, дали Рама не упатува на човек кој е роден..., јас не сум ..., во Индија или некаде, а Христос е роден во Европа? Два различни човека, но сепак исти, исти...

Прабхупада: Да. Сонцето секој ден се раѓа во Индија, се раѓа во Европа, се раѓа во Америка. Дали тоа значи дека тоа е индиско или американско или кинеско?

Жена: Не, не е тоа што мислев.

Прабхупада: Тогаш. Тоа е вака. Кога... Ова е нашето ограничено знаење. Ние бевме подучувани на тој начин, дека Бог е возвишен. Исто како што сонцето е возвишено. Дури и сонцето се гледа во Индија или во Америка или во Кина, секаде, во секој дел од светот, во секој дел од вселената, сонцето е едно. Никој не може да рече, „Ох ова е Американско сонце“ или „Ова е Индиско сонце.“ Исто, Исус Христос или Рама или Кришна, сите што доаѓаат од Божјото царство, тие се исти. Нема разлика. Но разликата е, исто како и во вашата земја, температурата на сонцето е пониска, а во топските земји температурата на сонцето е повисока. Дали тоа значи дека температурата на сонцето е сменета? Тоа е во согласност со приемот. Атмосферат во оваа земја е преполнета, така да вие не можете да ги примите сончевите зраци правилно, но сончевите зраци се распределени насекаде исто. Слично, во согласност со земјата, во согласност со околностите, во согласност со планетата, Бог се појавува различно, но Тој не е различен. Вие го обвиткувате вашето тело со зимска облека. Во исто време, телеграфски во Индија, ох, тие пуштаат вентилатор. Зошто температурата е различна? Така да што и да каже Господ Исус Христос или што и да каже Кришна, или што кажува Рама, тоа е во согласност со местото, во согласност со околностите, атмосферата, лицата, слушачите. Тоа е различно. За една работа што јас се обидувам да го убедам детето, не е возможно да го научам за иста работа неговиот татко. Или дете неможе да разбере што е сексуален живот, но млад човек може да разбере. Истото дете, кога ќе порасне, ќе дознае. Немојте да мислите дека сите можат се да разберат. Бибилијата е кажана под одредени околности; Бхагавад Гита е кажана под други околности. Има разлики во околностите. Инаку, принципот е ист. Библијата исто така кажува„ Сакај го Бога“ и Бхагавад Гита исто така кажува, „Сакај го Бога“. Нема разлика.