MK/Prabhupada 0423 - Работам толку тешко за вас, но вие не ја користите таа можност

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Работам толку тешко за вас, но вие не ја користите таа можност
- Prabhupāda 0423


Lecture on SB 2.9.14 -- Melbourne, April 13, 1972

Тоа е толку убаво. Еве ја можноста. Ја добиваме можноста, Лакшми. Како се служи Кришна. Lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānam (Бс 5.29). Ако со обид во еден живот, добијам можност да влезам во царството на Кришна, да имам вечен, блажен живот, ако го отфрлам тоа, колку сум несреќен. Дури и ако паднеш. Но, постои можност да станете, веднаш ќе бидете пренесени. Но, дури и ако нема можности, дури и ако не е целосно завршена, па дури и ако е неуспешна, сепак, се вели: „Тоа е поволно,“ бидејќи следниот живот гарантира човечка форма на живот. И за обичниот карми, што е следниот живот? Нема информации. Yaṁ yaṁ vāpi smaran loke tyajaty ante kalevaram (БГ 8.6). Може да стане дрво, тој може да стане мачка, тој може да стане полубог. Не повеќе од полубог. Тоа е се. И што е полубог? Тие добиваат некаква можност во повисокиот планетарен систем и повторно паѓаат. Kṣīne puṇye punar martya-lokaam viśanti. По салдото од банката, пунја, побожните активности, резултатите од побожните активности се завршени и повторно се спушта. Ā-brahma-bhuvanāl lokan punar āvartino 'rjuna: „Дури и ако одите на Брахмалока каде што живее Брахма, чија пресметка за еден ден не можеме да ја пресметаме; дури и ако одат таму, тогаш тие ќе се вратат.“ Mad-dhāma gatvā punar janma na vidyate. „Но, ако дојдете до Мене, тогаш нема повеќе да ве спуштам тука.“ Ова е можност за свесноста за Кришна. Tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer bhajann apakvo 'tha patet tato yadi yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ ko vārtha āpto 'bhajatāṁ sva-dharmataḥ (ШБ 1.5.17) Tasyaiva hetoḥ prayateta kovido na labhyate yad bhramatām upary-adhaḥ tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukhaṁ kālena sarvatra gabhīra-raṁhasā ([[Vanisource:SB 1.5.18|ШБ 1.5.18) Треба да го прочитате сето ова. Вие не читате. Во првиот том на Бхагавата овие работи се објаснети. Но, не мислам дека ги читате сите овие работи. Дали читате? Ако не читате, тогаш ќе се чувствувате немирни: „О, дозволете ми да одам од Јапонија до Индија, од Индија до Јапонија.“ Вие сте немирни, бидејќи не читате. Работам толку тешко за вас, но вие не ја користите таа можност. Немојте да ја користите можноста за јадење и спиење. Користете ги овие книги. Тогаш вашиот живот ќе биде успешен. Мојата должност - Ви дадов толку вредни работи, дење и ноќе, обидувајќи се да ве убедам, секој збор по збор. И ако не го искористите тоа, тогаш што можам да направам за вас? Во ред.