MK/Prabhupada 1079 - Бхагавад Гита е Трансцедентална Литература Која Една Личност Треба да ја Чита Многу Внимателно

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Бхагавад Гита е Трансцедентална Литература Која Една Личност Треба да ја Чита Многу Внимателно
- Prabhupāda 1079


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Кога за Бхагавад Гита или Шримад Бхагаватам ќе чуеме од самоспознаена личност, тоа ќе не извежба да мислиме на Врховното Битие дваесет и четири часа на ден, што на крај, анта - кале, ќе не доведе до состојба на сеќавање на Севишниот Господ и после напуштањето на телото, ќе добиеме духовно тело, кое ќе биде сосема погодно за дружењето со Господ. Господ затоа вели „Abhyāsa-yoga-yuktena cetasā nānya-gāminā“ (БГ 8.8), ( „Личноста која медитира на Севишната Божја Личност, со умот и интелигенцијата константно вклучен во сеќавање на Господ, без девијација...), „Paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ yāti pārthānucintayan“ (БГ 8.8), ( „... таа личност - која константно мисли на Божјата Личност - може да биде сигурна дека ќе Ме достигне“ ). Anucintayan значи, оној кој константно мисли на Него ( Бог ). Тоа не е тежок процес. Личноста треба да научи за овој процес од искусна личност, во линија на оние кои му се посветени на Бог. „Tad vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet“ ( МУ 1.2.12 ), ( „Личноста треба да му пријде на оној, кој го практикува тој процес“ ). Значи abhyāsa-yoga-yuktena. Ова се нарекува практикување на abhyāsa-yoga. Abhyāsa...Како да се сеќаваме на Врховниот Господ секогаш. Cetasā nānya-gāminā. Умот, умот секогаш патува ваму, таму. Значи, една личност треба секогаш да го концентрира умот на формата на Севишниот Бог, Шри Кришна или на звукот на Неговото име, што се прави многу полесно. Наместо да го концентрирам мојот ум, кој може да биде многу неуморен и да лета на сите страни, на форма, можам да го концентрирам своето уво, на звучната вибрација на името Кришна што секако ќе ми помогне. Тоа е исто така abhyāsa-yoga. „Cetasā nānya-gāminā paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ“ (БГ 8.8), ( „...медитирајќи со умот и интелигенцијата, без девијација --- на Севишната Божја Личност“ ). Paramaṁ puruṣaṁ, таа Севишна Божја Личност во духовното царство, на духовното небо, може да биде достигната со anucintayan, константно размислување на Божјата личност. Значи сите тие процеси, патишта и начини, сите се објаснети во Бхагавад Гита и не постои забрана против употреба на истите. Не е дека, само одредена класа на луѓе, може да му пријдат и да го достигнат Бог. Размислување за Господ Кришна е можно, слушање за Господ Кришна е можно за сите. Бог вели во Бхагавад Гита „māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ“ (БГ 9.32), ( „Личностите кои ќе земат моја заштита, без разлика што се со ниско раѓање“ ), „striyo vaiśyās tathā śūdrās te 'pi yānti parāṁ gatim“ (БГ 9.32), („...како што се жените, трговците и работниците, дури и тие можат да го достигнат Врховната дестинација“ ). „Kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā bhaktā rājarṣayas tathā“ (БГ 9.33), ( „Колку се тек возвишените брахмани, праведните луѓе, оние кои се посветени на Бог, па и светите кралеви...“), „anityam asukhaṁ lokam imaṁ prāpya bhajasva mām“ (БГ 9.33), („...кои во овој привремен и мизерен свет се ангажирани во Моја служба, со љубов“ ). Господ вели дека, достигнувањето на Неговото пребивалиште е можно, дури и на човечкото суштество, во најнискиот статус на живот, статус на постоење, како една падната жена или трговец или работник...Продавачите/трговците, работниците и жените, се ставени во исто категорија, кај која интелигенцијата не е толку развиена. Бог вели дека тие исто така или оние пониските од нив „māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ“ ( БГ 9.32 ), не само тие туку и оние кои се пониска класа или било кој друг, може да го достигнат Неговото пребивалиште. Не е битно кој е тој или која е таа, затоа што секој може да го прифати принципот на бхакти-јога и со тоа ќе го прифати Севишниот Господ, како срж и суштина на животот, како највисоко достигнување, најголема цел во животот...„Māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ, te 'pi yānti parāṁ gatim“ (БГ 9.32), ( „Секој кој ќе ја земе Мојата заштита...може да ја достигне Врховната дестинација - Моето врховно пребивалиште“ ). Тоа parāṁ gatim, во духовното кралство и духовното небо, може да го достигне секој. Едноставно, личноста треба да го практикува системот. Тој систем е јасно назначен во Бхагавад Гита и една личност може да го прифати, правејќи го со тоа својот живот совршен, а со тоа обезбедувајќи трајно решение за проблемот на матерјално постоење. Тоа е срж и суштина на целата Бхагавад Гита. Затоа, заклучокот е дека Бхагавад Гита е трансцедентална литература, која што една личност треба да ја прочита многу внимателно. „Gītā-śāstram idaṁ puṇyaṁ yaḥ paṭhet prayataḥ pumān“ ( „Ако личноста коректно ги следи упатствата од Бхагавад Гита, ќе биде ослободена од сите мизерии и стравови во овој живот, а нејзиниот следен живот, ќе биде духовен...“). А резултатот, за оној кој правилно ги следи упатствата е таков, да тој биде ослободен од мизериите на животот, сите вознемирувања на животот. Bhaya-śokādi-varjitaḥ. Да се ослободиме од сите стравови во овој живот и да осигураме духовно постоење во следниот живот ( Гита махатмјам 1 ). Gītādhyāyana-śīlasya prāṇāyama-parasya ca naiva santi hi pāpāni pūrva-janma-kṛtāni ca. Ако личноста ја чита Гита искрено и сериозно, тогаш со Милоста на Господ, реакциите на нејзините минати недела нема да влијаат на неа ( Гита махатмјам 2 ). Значи, дополнителната предност е дека, ако човек ја чита Бхагавад Гита, многу искрено и со сета своја сериозност, тогаш со милоста на Господ, реакциите од неговите минати недела, нема повеќе да влијаат на него.