SV/Prabhupada 1076 - Vid dödsögonblicket kan vi stanna här eller förflyttas till den andliga världen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

At the Time of Death We Can Remain Here, or Transfer Into the Spiritual World - Prabhupāda 1076


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Det finns olika bhāvas. Så, denna materiella natur är också en bhāva, som vi redan förklarat, att denna materiella natur också är uppvisningen av en av den Högsta Herrens energier. I Viṣṇu Purāṇa har den Högsta Herrens samtliga energier sammanfattats.

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetra-jñākhyā tathā par
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate
(CC Madhya 6.154)

Alla energier, krafter... Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, purport). Den Högsta Herren har olika energier, oräkneliga energier som vi inte kan föreställa oss. Men stora lärda vismän, befriade själar, de har studerat och de har sammanfattat de hela energierna i tre delar, under tre rubriker. Den första är... Alla energier är viṣṇu-śakti. Alla energier, de är olika krafter av Herren Viṣṇu. Så denna energi är parā, transcendental. Och kṣetra-jñākhyā tathā parā, och de levande varelserna, kṣetra-jña, de tillhör också den gruppen av den högre energin, som det också bekräftas i Bhagavad-gītā. Vi har redan förklarat. Och de andra energierna, den materiella energin är tṛtīyā karma-saṁjñānyā (CC Madhya 6.154). Den andra energin är i okunnighetens kvalitet. Så det är materiell energi. Så materiell energi är också bhagavad-(otydligt). Så vid dödsögonblicket kan vi antingen stanna i den materiella energin, eller denna materiella värld, eller vi kan förflyttas in i den andliga världen. Det är kriteriet. Så Bhagavad-gītā säger,

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ
tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya
sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ
(BG 8.6)

Nu, eftersom vi är vana att tänka antingen på denna materiella energi eller på den andliga energin, hur gör vi för att överföra tänkandet? Tänkandet på den materiella energin, hur kan det överföras till att tänka på den andliga energin? Så för att tänkta i den andliga energin finns den Vediska litteraturen. Precis som för att tänka i den materiella energin finns det så mycket litteratur - nyhetstidningar, magasin, romaner, skönlitteratur, och så många saker. Fullt med litteratur. Så vårt tänkande är absorberat i dessa litteraturer. På liknande sätt, om vi vill överföra vårt tänkande i den andliga atmosfären, då måste vi överföra vår läskapacitet till den Vediska litteraturen. Därför gjorde de lärda vismännen så många Vediska litteraturer, Purāṇas. Purāṇas är inte berättelser. De är historiska arkiv. I Caitanya-caritāmṛta finns en verse som går som följer. Anādi-bahirmukha jīva kṛṣṇa bhuli' gela ataeva kṛṣṇa veda-purāṇa kailā (CC Madhya 20.117). Att dessa glömska levande varelserna, betingade själar, de har glömt förhållandet med den Högsta Herren, och de är upptagna med att tänka på de materiella aktiviteterna. Och bara för att överföra deras tankekraft till den andliga kapaciteten, Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa, han har gjort så många Vediska litteraturer. Vediska litteraturer betyder först delade han in Vedas i fyra. Sen förklarade han dem genom Purāṇas. Sen för de oförmögna, precis som strī, śūdra, vaiśya, skapade han Mahābhārata. Och i Mahābhārata introducerade han denna Bhagavad-gītā. Och sen sammanfattade han hela den Vediska litteraturen igen i Vedānta-sūtra. Och Vedānta-sūtra, för framtida vägledning, gjorde han själv en naturlig kommentar som kallas Śrīmad-Bhāgavatam.