AM/Prabhupada 0070 - በጥሩ ሁኔታ አስተዳድሩ፡፡

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Manage Nicely - Prabhupāda 0070


Room Conversation -- April 22, 1977, Bombay

መመሪያችንን አጥብቃችሁ ያዙ:ጂቢሲም ነቃ ብሎ እንዲያገለግል አድርጉ: እንደዚህ ሁሉ ነገር በትክክል ሊሄድ ይችላል:እኔም እንኳን ባልኖርም: ይህንን አድርጉ:ይህ ነው የእኔ ትእዛዝ: ትንሽ ትምህርት ያስተማርኩትን ሁሉ ተከተሉ: ማንም ሰው ሊጎዳ አይችልም: ማያም ልትነካችሁ አትችልም: አሁን ክርሽና ሰጥቶናል:የገንዘብ እጥረትም ሊኖረን አይችልም: መጽሃፍ እያተማችሁ ሽጡ: ሁሉም ነገር አለን:በአለም ላይ ጥሩ ጠለላም አለን: ገቢዎችም አሉን:በመመሪያችንን ግን አጥብቃችሁ ያዙ:ተከተሉ: በድንገት ብሞት እንኳን:እናንተ ማስተዳደር ትችላላችሁ:ይኀው ነው: ይህንን ማየት እፈልጋለሁ:ድርጅታችንን በደንብ እያስተዳደራችሁ እንቅስቃሴያችንን ወደ ፊት ግፉ: አሁን አዘጋጁ:ወደ ኋላ እንዳትመለሱ: ጠንቀቅ ብላችሁ ያዙ: “አፓኒ አቻሪ ፕራብሁ ጂቬሪ ሺክሻያ”