Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

Bhajans of Srila Prabhupada

From Vanipedia

S/N Code Title Length Audio
001 CDV 03-01 Samsara Davanala (Sri Sri Gurvastakam) & Hare Krsna Maha-mantra 22:59
002 CD 01-02 Gaura Pahu (Gaura Pahu Na Bhajiya Goinu) 10:05
003 CD 01-03 Sri Krsna Caitanya Prabhu (Savarana-Sri-Gaura-pada-padme) 07:07
004 CD 01-04 Jaya Radhe Jaya Krsna (Sri Vraja-dhama-mahimamrta) 14:44
005 CD 01-05 Yasomati Nandana (Sri Nama-kirtana) 11:42
006 CD 02-01 Prayers to the Six Gosvamis (Sri Sri Sad-gosvamy-astaka) 13:13
007 CD 02-02&03 Cintamani (Sri Brahma-samhita) & Purport 21:08
008 CD 02-04&05 Hare Krsna Maha Mantra & Purport 21:19
009 CD 02-06 Samsara Davanala (Sri Sri Gurv-astakam) 10:28
010 CD 02-07 Jaya Radha-madhava 04:34
011 CD 03-01 Hari Haraye Namah Krsna (Nama-sankirtana)  19:31
012 CD 03-02 Jiv Jago (Arunodaya-kirtana II) 12:05
013 CD 03-03&04 Gay Gaura Madhur Sware (Sri Nama) & Purport  22:33
014 CD 03-05&06 Radhika-ramana'-name (Narada Muni Bhajaya Vina) & Purport 18:32
015 CD 04-01 Cintamani (Sri Brahma-samhita) 14:21
016 CD 04-02 Hari Hari Bifale (Ista-deve Vijnapti) 19:22
017 CD 04-03 Jaya Jagadisha Hare (Sri Dasavatara-stotra) 22:14
018 CD 04-04 Vande 'ham (Hare Krsna Kirtana) 07:24
019 CD 05-01&02 Manasa Deha Geha & Purport 24:13
020 CD 05-03 Sri Krsna Caitanya Prabhu (Savarana-sri-gaura-pada-padme) 11:58
021 CD 05-04&05 Bhajahu Re Mana & Purport 33:51
022 CD 06-01 Govinda (Sri Brahma-samhita) 05:37
023 CD 06-02 Srila Prabhupada Pranati 03:54
024 CD 06-03 Samsara Davanala Lidha Loka (Sri Gurvastakam) 03:23
025 CD 06-04 Bhaja Bhakata & Gaura Arati 08:35
026 CD 06-05 Hare Krsna Maha Mantra 03:44
027 CD 06-06 Om Purnam Adah Purnam Idam (Sri Isopanisad) 04:12
028 CD 06-07 Bhajahu Re Mana 09:05
029 CD 06-08 Govinda Jaya Jaya 06:00
030 CD 07-01&02 Vibhavari Sesa & Purport 34:32
031 CD 07-03&04 Anadi Karama-phale & Purport 21:41
032 CD 08-01&02 Jaya Jagadisa Hare (Sri Dasavatara-stotra) & Purport 38:00
033 CD 08-03&04 Amara Jivana & Purport 16:21
034 CD 09-01 Gaurangera Duti Pada (Savarana-Sri-Gaura-Mahima) 12:30
035 CD 09-02 Parama Koruna (Sri Sri Gaura Nityananda Daya) 13:25
036 CD 09-03 Cintamani (Sri Brahma-samhita) 04:44
037 CD 09-04 Nitai Pada Kamala (Nityananda Nistha) 14:26
038 CD 09-05 Jaya Radhe Jaya Krsna (Sri Vraja-dhama-mahimamrta) 14:17
039 CD 10-01 Samsara Davanala Lidha Loka (Sri Sri Gurvastakam) 21:35
040 CD 10-02 Bhajahu Re Mana 17:35
041 CD 10-03 Parama Koruna (Sri Sri Gaura Nityananda Daya) 14:15
042 CD 10-04 Bhaja Bhakata Vatsala (Bhoga-arati) 12:59
043 CD 11-01 Cintamani (Sri Brahma-samhita) 15:39
044 CD 11-02 Govinda Jaya Jaya 12:41
045 CD 11-03 Ceto Darpana Marjanam (Sri Sri Siksastakam) 18:24
046 CD 11-04 Hari Haraye Namah Krsna (Nama-sankirtana) 16:46
047 CD 12-01 Vande 'Ham (Mangalacarana) 11:09
048 CD 12-02 Hare Krsna Mahamantra 09:55
049 CD 12-03 Hare Krsna Mahamantra 15:43
050 CD 12-04 Ceto Darpana Marjanam 19:38
051 CD 13-01&02 Gaurangera Duti Pada (Savarana Sri Gaura Mahima) & Purport 30:11
052 CD 13-03&04 Gaura Pahu Na Bhajiya Goinu & Purport 29:00
053 CD 14-01&02 Nitai-Pada-Kamala & Purport 25:37
054 CD 14-03&04 Bhajahu Re Mana & Purport 22:20
055 CD 14-05&06 Prayers of King Kulasekhara & Purport 03:52
056 CD 15-01&02 Vande 'ham (Prayers, Kirtana) & Purport 11:07
057  CD 15-03 Samsara Davanala Lidha Loka (Sri Sri Gurvastakam) 08:36
058 CD 15-04 Jaya Radha Madhava 04:24
059 CD 15-05 Govinda Jaya Jaya 05:47
060 CD 15-06&07 Hare Krishna Kirtan & Purport 20:22
061 CDV 01-01 Bhaja Bhakata Vatsala (Bhoga-arati) 15:02
062  CDV 01-02 Bhajahu Re Mana 19:23
063 CDV 01-03 Cintamani (Sri Brahma-samhita) 25:06
064 CDV 01-04 Greeting of the Deities (Sri Brahma-samhita) 01:34
065 CDV 02-01 Dusta Mane (Vaisnava Ke) 24:03
066 CDV 02-02 Sri Krsna Caitanya Prabhu (Savarana-sri-gaura-pada-padme) 25:28
067 CDV 02-03 Kirtana (Hare Krsna Maha Mantra) 04:30
068 CDV 02-04 Prayers to the Six Gosvamis (Sri Sri Sad-gosvamy-astaka) 04:57
069 CDV 03-01 Samsara Davanala (Sri Sri Gurvastakam) & Hare Krsna Maha-mantra 23:01
070 CDV 03-02 Kiba Jaya Jaya (Sri Gaura Arati) 16:35
071 CDV 03-03 Cintamani (Sri Brahma-samhita) 01:47
072 CDV 04-01 Hare Krsna Bhajana  18:29
073 CDV 04-02 Jiv Jago (Arunodaya-kirtana II) 12:35
074 CDV 04-03 Cintamani (Sri Brahma-samhita) 27:45
075 CDV 05-01 Vande 'ham (Pranama Prayers) 23:13
076 CDV 05-02 Jaya Radha Jaya Krsna (Vraja-dhama-mahimamrta) 10:03
077 CDV 05-03 Hari Hari Bifale (Ista-deve Vijnapti) 14:01
078 CDV 05-04 Sri Caitanya Krsna Prabhu Padme 14:25
079 CDV 06-01 Vande 'ham (Prayers, Kirtana) 43:12
080 CDV 06-02 Samsara Davanala Lidha Loka (Sri Sri Gurvastakam) 06:50
081 CDV 06-03 Bhaja Sri Krsna Caitanya (Kirtana) 09:20
082 CDV 07-01 Sri Krsna Caitanya Prabhu (Savarana-sri-gaura-pada-padme) 15:43
083 CDV 07-02 Namasye PurusamTvadyam (Prayers by Queen Kunti) 19:40
084 CDV 07-03 Udilo Aruna (Arunodaya-kirtana I) 12:06
085  CDV 07-04 Kiba Jaya Jaya (Sri Gaura Arati) 12:05
086 CDV 08-01 Sri Krsna Caitanya Prabhu & Hare Krsna Maha-mantra 10:31
087 CDV 08-02 Hare Krsna Kirtana 04:15
088 CDV 08-03 Radha-Krsna Bol 13:05
089 CDV 08-04 Bhakti-rasamrta-sindhu  20:15
090 CDV 08-05 Udilo Aruna (Arunodaya-kirtana I) 15:10
091 CDV 09-01 Sri Krsna Caitanya Prabhu (Panca Tattva Maha Mantra)  07:42
092 CDV 09-02 Bhaja Bhakata Vatsala (Bhoga-arati) 08:36
093  CDV 09-03 Jiv Jago (Arunodaya-kirtana I)  16:29
094 CDV 09-04 Cintamani (Sri Brahma-samhita)  14:26
095 CDV 09-50 Parama Koruna (Sri Sri Gaura Nityananda Daya) 13:16
096 CDV 10-01&02 Prayers to Bhaktisiddhanta Saraswati & Purport 53:17
097 CDV 10-03 Samsara Davanala Lidha Loka (Sri Sri Gurvastakam) 09:39
098 CDV 11-01 Parama Koruna (Sri Sri Gaura Nityananda Daya) 05:51
099 CDV 11-02 Hare Krsna Kirtana 07:19
100 CDV 11-03 Govinda Jaya Jaya 07:25
101 CDV 11-04 Kiba Jaya Jaya (Sri Gaura Arati) 15:37
102 CDV 11-05 Hare Krsna Kirtana  04:55
103 CDV 11-06 Hare Krsna Kirtana 05:09
104 CDV 11-07 Nrsimha Prayers 05:23
105 CDV 11-08 Samsara Davanala Lidha Loka (Sri Sri Gurvastakam) 18:08
106 CDV 12-01&02 Gaurangera Bolite Habe & Purport 24:38
107 CDV 12-03&04 Bhajahu Re Mana & Purport 31:52
108 CDV 13-01&02 Hare Krsna Mantra & Purport  17:24
109 CDV 13-03&04 Jaya Radha-madhava & Purport 15:11
110 CDV 13-05&06 Sri Krsna Caitanya Prabhu & Purport 28:02
111 CDV 14-01&02 Bhajahu Re Mana & Purport 22:45
112 CDV 14-03&04 Sri Dasavatara-stotra & Purport 35:09
113 CDV 14-05&06 Ceto Darpana Marjanam (Sri Sri Siksastakam) & Purport 04:43
114 CDV 15-01&02 Ceto Darpana Marjanam (Sri Sri Siksastakam) & Purport  28:24
115 CDV 15-03&04 Parama Karuna (Sri Sri Gaura Nityanander Daya) & Purport 29:13
116 CDV 16-01&02 Gaurangera Bolite Habe & Purport 12:55
117 CDV 16-03&04 Cintamani (Sri Brahma-samhita) & Purport 28:56
118 CDV 16-05&06 Hari Hari Bifale (Ista-deve Vijnapti) & Purport 24:54
119 CDV 17-01&02 Nitai Guna Mani Amara & Purport 16:30
120 CDV 17-03&04 Bhuliya Tomare & Purport 24:08
121 CDV 17-05&06 Radha-Krsna Bol & Purport  20:29
122 CDV 18-01 Intro (from RC with Lennon, Ono & Harrison 05:04
123 CDV 18-02 Sri Krsna Caitanya, Hare Krsna 07:07
124 CDV 18-03 Hari Hari Biphale 06:30
125 CDV 18-04 Sri Sri Siksastakam 01:55
126 CDV 18-05 Prayers to the Six Gosvamis 06:51
127 CDV 18-06 Savarana-sri-gaura-pada-padme 11:33
128 CDV 18-07&08 King Kulashekar & Purport 05:53
129 CDV 18-09 Gurvastakam 17:06
130 CDV 18-10 Bhaja Bhakata Vatsala 04:48
131 CDV 19-01 Jaya Radha-madhava 'This Small Song You Can Practice' 14:56
132 CDV 19-02 Nrsimha Prayers 10:18
133 CDV 19-03 Kirtan 24:01
134 CDV 19-04 Jiv Jago 'Soft' (Arunodaya-kirtana II) 13:03
135 CDV 19-05 Prayers, Kirtan  04:57
136 CDV 20-01 Gurvastakam 06:31
137 CDV 20-02 Prayers 03:23
138 CDV 20-03 Kirtan 08:35
139 CDV 20-04 Kirtan 06:16
140 CDV 20-05 Prayers, Kirtan 41:33
141 CDV 21-01 Hare Krsna Kirtan 'Chant Hare Krsna Softly' 07:35
142 CDV 21-02 Kirtan, Prabhupada on Gong 07:55
143 CDV 21-03 Bhaja Bhakata Vatsala & Kiba Jaya Jaya 29:51
144 CDV 21-04 Sri Krsna Caitanya, Hare Krsna 07:07
145 CDV 21-05 Parama Karuna  10:34
146 CDV 21-06 Jaya Radha-madhava 05:34
147 CDV 22-01 Gurvastakam, kirtan 23:25
148 CDV 22-02 Hare Krsna Kirtan 09:15
149 CDV 22-03 Kirtan 09:21
150 CDV 22-04 Govinda Jaya Jaya & Kirtan 01:57
151 CDV 22-05 Prayers 07:34
152 CDV 22-06 Kiba Jaya Jaya (Sri Gaura Arati) 08:36
153 CDV 22-07 Tatala Saikate  08:59
154 CDV 23-01 Gurvastakam, Kirtan 28:51
155 CDV 23-02 Bhaja Bhakata Vatsala 09:35
156 CDV 23-03 Jaya Radha-madhava 05:27
157 CDV 23-04 Jaya Jagadisha Hare (Sri Dasavatara-stotra)  08:12
158 CDV 23-05&06 Parama Karuna & Purport 15:33
159 CDV 24-01 Hare Krsna 05:32
160 CDV 24-02 Jaya Radha-madhava 08:02
161 CDV 24-03 Gurvastakam, Kirtan 25:03
162 CDV 24-04 Sri Krsna Caitanya, Hare Krsna 09:36
163 CDV 24-05 Prayers, Kirtan 11:17
164 CDV 24-06 Visnujana & Prabhupada Kirtan 07:36
165 CDV 25-01 Prayers, Kirtan 24:34
166 CDV 25-02 Udilo Aruna 25:34
167 CDV 25-03 Hare Krsna 10:38
168 CDV 25-04 Govinda Jaya Jaya 03:46
169 CDV 26-01 Cintamani (Sri Brahma-samhita) 20:40
170 CDV 26-02 Hare Krsna Kirtan 02:10
171  CDV 26-03 Prayers, Kirtan 11:04
172 CDV 26-04 Vande 'ham & Hare Krsna 10:37
173 CDV 26-05 Prayers to the Six Gosvamis 03:08