FA/Prabhupada 0011 - شخص میتواند کریشنا را در ذهن پرستش کند

From Vanipedia


One Can Worship Kṛṣṇa Within The Mind - Prabhupāda 0011


Lecture on BG 4.28 -- Bombay, April 17, 1974

در کتاب "بهاکتی راسامریتا سیندهو" (شهد عشق و عبودیت) داستانی نقل شده، که روایتی است واقعی در آن جا برهمنی توصیف شده که عابد بزرگی نیز بود او به دنبال انجام خدمت ویژه ای در معبد بود، آرچانا، پرستش دیتی اما پولی نداشت ولی یک روز که در کلاس بهاگاواتام نشسته بود، .شنید که کریشنا را حتی در ذهن هم می توان پرستش نمود بنابراین چون مدت ها بود که به این موضوع فکر می کرد، که چگونه کریشنا را با وجود نداشتن پول، به باشکوه ترین نحوی پرستش کند، از این فرصت استفاده کرد و وقتی این موضوع را فهمید که می شود کریشنا را در ذهن پرستید پس از آن که در رودخانه "گوداواری" غسل کرد، زیر درختی نشست و در ذهنش "سیمهاسانی"( تختی) بسیار فوق العاده ساخت که جواهر نشان بود، و در حالی که دیتی را روی آن گذاشته بود، .او را با آب " گنگ، یامونا، گوداواری، نارمادا و کاوری" شست وخیلی با سلیقه لباس برتن دیتی کرد، و او را با گل و حلقه گل پرستش نمود. و سپس شروع به پختن پارامانا ( شیر برنج) کرد و بعد خواست که امتحان کند و ببیند داغ است یا نه چون پارامانا را سرد می خورند. پارامانا را خیلی داغ مصرف نمی کنند. خلاصه انگشتش را روی پارامانا گذاشت و انگشتش به شدت سوخت در نتیجه مدیتیشنش قطع شد، با این که چیزی آنجا نبود صرفاً در ذهنش همه کارها را انجام داده بود اما وقتی که دید انگشتش سوخته است، متعجب شد. بدین ترتیب نارایان در وایکونتها خنده اش گرفت لاکشمی از او پرسید: "به چه چیز می خندی؟" "یکی از عابدینم داشت من رو به این شکل پرستش می کرد کارگزاران من را بفرست که همین حالا او را به وایکونتها بیاورند" بهاکتی یوگا بسیار جالب است حتی اگر هیچ راهی برای تقدیم و پرستش مفصل دیتی ندارید، می توانید آن کار را در ذهن انجام دهید، این راه هم هست.