FA/Prabhupada 0013 - مشغولیت بیست و چهار ساعتهLecture on BG 2.49-51 -- New York, April 5, 1966

"یوگا کارماسو کوشالام". کوشالام یعنی حقه ی ماهرانه، نیرنگ ماهرانه. مثل این که دو نفر کار می کنند. یکی بسیار ماهر است و دیگری خیلی ماهر نیست. حتی در ماشین آلات. چیزی در ماشین درست کار نمی کند، مردی که خیلی ماهر نیست، تمام روز و شب سعی می کند، که آن را درست کند، ولی فرد ماهر به محض آن که نقص را می یابد، و یک سیم را به این نقطه و آن نقطه وصل می کند و ماشین روشن می شود. ....می بینید؟ درست مثل این که بعضی اوقات ضبط صوت ما خراب می شود. و آقای کارل یا فرد دیگری می آید و درستش می کند. پس هر چیزی به دانش تخصصی نیاز دارد. بنابراین "کارما"، کارما یعنی کار. ما باید کار کنیم. بدون کار حتی نمی توانیم این بدن و روح مان را حفظ کنیم. این درک اشتباهی است که شخصی که...، آگاهی روحانی دارد نباید سر کار برود. نه، او باید بیشتر کار کند. افرادی که آگاهی روحانی ندارند، شاید فقط هشت ساعت کار کنند، اما آنهایی که به آگاهی روحانی مبادرت می ورزند، اوه، آنها بیست و چهار ساعته مشغول کار هستند. بیست و چهار ساعته. تفاوت این است. تفاوت این است که در سطح مادی، در آگاهی بدنی از حیات، اگر فقط برای هشت ساعت کار کنید، خسته می شوید. اما برای هدف روحانی، اگر بیشتر از بیست و چهار ساعت هم کار کنید... متاسفانه شما بیش از بیست و چهار ساعت وقت ندارید. باز هم خسته نمی شوید. من به شما می گویم. این تجربه ی عملی من است. این تجربه ی عملی من است. و من در این جا همیشه مشغول کارم، یا درحال نوشتن یا خواندن. یا می خوانم یا می نویسم، بیست و چهار ساعته. اگر احساس گرسنگی کنم، مقداری غذا می خورم. و وقتی خوابم می آید، می خوابم. درغیر این صورت، هیچگاه احساس خستگی نمی کنم. می توانید از آقای پل بپرسید که آیا این کار را می کنم یا نه. من از انجام این کار لذت می برم و احساس خستگی نمی کنم. مشابهاً وقتی کسی آن احساس روحانی را داشته باشد، احساس خستگی نمی کند... حتی برای رفتن به رختخواب اکراه دارد، برای خوابیدن حتی! « وای، خواب آمده تا مزاحم شود!» می بینید؟ او می خواهد زمان خواب را کاهش دهد. و ما دعا می کنیم، "وانده روپا-ساناتانا راگو-یوگا شری جیوا-گوپالاکو" به این شش گوسوامی توسط خداوند چیتانیا مأموریت داده شده تا در مورد این دانش صحبت کنند. آنها متون فراوانی در این مورد نوشته اند. ببینید... تعجب خواهید کرد که آنها تنها روزی یک ساعت و نیم می خوابیدند، نه بیشتر! همان را هم بعضی اوقات فراموش می کردند.