FA/Prabhupada 0036 - هدف زندگی ما

From Vanipedia


The Goal Of Our Life - Prabhupāda 0036


Lecture on BG 2.1-11 -- Johannesburg, October 17, 1975

هنگامی که ما بدلیل مسایل مادی گیج و سردرگم میشویم، چه باید کرد؟ این کار را بکنم یا نکنم؟ برای مثال میگم در آن زمان باید به پیر روحانی متوسل شویم. می بینیم که، در اینجا اینگونه راهنمایی شده است: Pṛcchāmi tvāṁ dharma-sammūḍha-cetāḥ هنگامی که ما سرگردانیم، نمی توانیم تشخیص بدهیم چه چیزی معنوی وچه چیزی غیر معنوی است. از موقعیت خود به درستی استفاده نمی کنیم. ب.گ. فصل 2 آیه 7 اینجاست که به پیرروحانی نیاز داریم. این آموزش وداها ست. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham - MU 1.2.12 این وظیفه است. این تمدن است. ما با مشکلات زیادی در زندگی روبرو هستم. این طبیعی است. در این دنیای مادی، خود این دنیا مشکل زندگانی ست، "پادام پادام یاد ویپادام" (ش.ب. کنتوی ۱۰ فصل ۱۴ آیه ۵۸) دنیای مادی یعنی در هر قدم خطری وجود دارد .این دنیای مادیست. بنابراین باید از گورو، معلم و پیرروحانی برای پیشرفت تعلیم بگیریم، زیرا این... این مطلب بعداً توضیح داده خواهد شد، که هدف زندگی ما، حداقل در این فرم بدن انسانی، در تمدن آریایی، درک موقعیت اصلی و فطری ما میباشد، «من چه هستم. من چه هستم» اگر ما نفهمیم «من چه هستم» یعنی من هم سطح سگ و گربه ها هستم. سگ ها، گربه ها، نمیدانند. فکر میکنند که همین بدن هستند . بعداً توضیح داده خواهد شد. پس در این شرایط زندگی، وقتی سردرگم هستیم..... در حقیقت در تمام لحظات سردرگم هستیم. بنابراین ضروری ست که شخص به یک گوروی شا یسته مراجعه کند. اکنون آرجونا نزد کریشنا، گوروی درجه-یک رفته! گوروی درجه-یک . گورو یعنی خداوند متعال. او گوروی همه است، پاراما -گورو. پس هر کس که کریشنا را بیان کند، او هم یک گورو است . این مطلب در فصل چهارم شرح داده میشود. ب.گ. فصل 4 آیه 2 پس کریشنا برای ما مثال میزند، چه موقع ما باید تسلیم شویم و گورو بپذیریم. کریشنا اینجاست. شما باید یا کریشنا و یا نماینده ی او را به عنوان گورو بپذیرید. آنگاه مشکلات شما حل خواهند شد. در غیر این صورت امکان ندارد، زیرا اوست که میتواند بگوید چه چیزی برای ما خوب یا بد است. او می پرسد: (ب.گ. فصل۲ آیه ۷) اگر شما خواهان نصیحت و راهنمایی "نیشچیتام" هستید، که بدون شک، بدون توهم، بدون اشتباه و بدون فریب، به این نیشچیتام گفته میشود. آنرا میتوانید از کریشنا و یا از نماینده اش دریافت کنید شما نمیتوانید از یک کسی که کامل نیست و یا فریبکار است، اطلاعات صحیح بگیرید آن تعلیمات صحیح نخواهند بود. امروزه مد شده است، همه گورو شده‌اند و‌ عقاید خود را بیان میکنند، «من فکر میکنم»، «به عقیده ی من». این گورو نیست. گورو یعنی کسی که استدلال‌هایش را از شاسترا -کتب مقدس- ارایه دهد. ب.گ. فصل ۱۶ آیه ۲۳ «هر کسی که دلیل و مدرکی از کتب مقدس ارایه ندهد، در هیچ زمانی هیچگونه موفقیتی به دست نخواهد آورد» "ناسوکهام" «هیچ شادی در این دنیای مادی کسب نمی کند» "نا پارام‌ گاتیم" « چه رسد به ارتقاء در زندگی بعد» اینها قواعد کار هستند