FA/Prabhupada 0056 - به دوازده مرجع موثق در وداها اشاره شده است

From Vanipedia


Twelve Authorities Mentioned in the Sastras - Prabhupāda 0056


Lecture on SB 7.6.1 -- Madras, January 2, 1976

شریماد بهاگاواتام 7.6.1 شریماد بهاگاواتام 7.6.1 پراهلاد ماهاراج او یکی از مراجع کریشنا آگاهی است. دوازده مرجع در شاستراها نام برده شده اند. شریماد بهاگاواتام 6.3.20 شریماد بهاگاواتام 6.3.20 این گفته یاماراج در مورد مراجع دارما است. منظورمان از دارما در اینجا بهاگاواتا دارما است. فکر میکنم دیشب توضیح دادم که دارما یعنی بهاگاواتا شریماد بهاگاواتام 6.3.19 درست مثل دادستان کل که با توجه به قانون حکم میدهد. قانون نمیتواند توسط افراد عادی یا یک تاجر دستخوش تغییر شود. قانون فقط توسط حکومت یا دولت مشخص میشود. هیچ کس نمیتواند قانون بنویسد. این ممکن نیست... اگر کسی در دادگاه عالی دلیل بیاورد که: «قربان، من قانون خودم را دارم» قاضی قبول نمیکند. به همین ترتیب دارما قابل دخل و تصرف نیست. ممکن است شما فرد بزرگی باشید... حتی دادستان عالی، او هم نمیتواند قانون را بنویسد. قانون را حکومت مینویسد. به همین ترتیب، دارما به معنای بهاگاواتا دارما (قانون الهی) است. و دیگر به اصطلاح قوانین، آنها قانون نیستند. آنها پذیرفته نمیشوند. دقیقاً به همین صورت، قانونی که شما در منزل خود ابداع کرده اید، پذیرفته نیست. شریماد بهاگاواتام 6.3.19 «بهاگاوات پرانیتام دهارما» چیست؟ همه میدانیم که در بهاگاواد گیتا ذکر شده او آمد، کریشنا آمد. وظیفه او «دهارما-سامستهاپانارتهایا» بود. برای برقراری یا زنده کردن اصول الهی. بهاگاواد گیتا 4.7 بهاگاواد گیتا 4.7 بعضی وقتها «گلانی» وجود دارد، عدم توافق نظر در برقراری اصول دارما. در چنین زمانی کریشنا ظهور میکند. بهاگاواد گیتا 4.8 Yuge yuge sambhavāmi کریشنا نیامده که این به اصطلاح داما ها را به رسمیت بشناسد. دین هندو، دین اسلام، دین مسیح، دین بودایی. نه. در شریماد بهاگاواتام 1.1.2 گفته شده: «دارما پروجهیتا-کایتاوو» دارمایی (دینی - اصولی) که نوعی روش دروغین باشد، چنین روشی «پروجهیتا» نامیده میشود. «پراکرشتا روپِنا اوجهیتا» یعنی «آن به پیرون پرتاب شد. بیرون شد» پس دارمای حقیقی همان بهاگاواتا دارما (دین یا اصول الهی) است. بنا بر این پراهلاد ماهاراج گفت: (شریماد بهاگاواتام 7.6.1) در واقع دارما (دین) یعنی خدا، ارتباط ما با خدا. و عمل بر مبنای آن رابطه به صورتی که ما بتوانیم به هدف غایی زندگی برسیم. این دارما است.