FA/Prabhupada 0089 - درخشندگی كريشنا، سرچشمه همه چیز استLecture on BG 4.24 -- August 4, 1976, New Mayapur (French farm)

وقتي كريشنا مي گويد" من در آنها نيستم"، چه معنايى دارد؟ "من در آنها نيستم" زيرا شما نمي توانيد آنجا را ببينيد كريشنا آنجاست، اما شما نمي توانيد او را ببينيد. شما پيشرفته نيستيد درست مانند مثال ديگر. نور خورشيد اينجاست همه آن را حس ميكنند. اما به اين معني نيست كه خورشيد اينجاست واضح است؟ خورشيد اينجاست يعني... نور خورشيد اينجاست يعني خورشيد اينجاست اما هنوز، چون شما در نور خورشيد هستيد، نمي توانيد بگوييد" اكنون خورشيد را تسخير كردم" نور خورشيد از خورشيد خارج مي شود، اما خورشيد در نورش حضور ندارد بدون خورشيد، نورى وجود ندارد. به اين معنا نيست كه نور خورشيد، خود خورشيد است همزمان، شما مي توانيد بگوييد نور خورشيد به معني خورشيداست اين" آچينتيا- بهدابهدا" نام دارد، همزمان يكى و متفاوت در نور خورشيد شما حضور خورشيد را احساس مي كنيد امااگر قادر به ورود به كره ى خورشيد باشيد، مي توانيد خداوند خورشيد را نيز ملاقات كنيد در حقيقت، نور خورشيد يعنى انوار بدن شخصى كه در كره ى خورشيد زندگى ميكند اين موضوع در برهما-سامهيتا، فصل ٥، گزيده ى٤٠، توضيح داده شده است به حساب كريشنا... شما ديده ايد نور درخشنده ى كريشنا مى آيد. آن منبع و سرچشمه ى همه چيز است بسط آن درخشندگي،"برهماجيوتي" است، و در آن برهماجيوتي، بيشمار سيارات روحاني، ومادي، بوجود آمده اند و در هر كدام از آنها، نمايشى از گوناگونى ها وجود دارد در واقع، سرچشمه، انوار بدن كريشناست، و انوار بدن اصلى، كريشنا است