FA/Prabhupada 0135 - سن وداها را نمی توانید حساب کنیدMorning Walk -- October 5, 1975, Mauritius

مرد هندي : سوامي جي، شما فكر مي كنيد كه در انجيل، درباره آدم، آدم همان برهماست؟ آن از فلسفه هندي با اسم متفاوت در آن كپي شده است؟ Prabhupāda: از نقطه نظر تاريخي آن كپي است، چون وداها ميليون ها ميليون ها سال بوسيله برهما خلق شده است و انجيل دو هزار سال خلق شده است بنابراين ما بايد اصل را برداريم همه نظام هاي ديني دنيا، از قسمت هاي مختلف وداها بر گرفته شده است بنابراين آنها كامل نيست عمر انجيل بيشتر از دو هزار سال نيست شما عمر وداها را نمي توانيد محاسبه كنيد، ميليون ها و ميليون ها سال