FA/Prabhupada 0147 - به برنج معمولی، برنج متعال گفته نمی شودLecture on BG 7.1 -- Hong Kong, January 25, 1975

عابدین می دانند که خداوند وجود دارد و "بهاگاوان" است. خداوند "بهاگاوان" خطاب می شود. اینجا آمده است ... بهاگاواد گیتا توسط کریشنا گفته شده است. همه می دانند اما در بعضی از آیات در بهاگاواد گیتا آنده است "بهاگاوان اواچا" شخصیت خداوند گفت. "بهاگاوان" و کریشنا یم شخص هستند. ش. ب. کنتو 1 فصل 3 آیه 28 کلمه ی "بهاگاوان" تعریف شده است. ویشنو پورانا، کنتو 6 فصل 5 آیه 47 کلمه ی "بهاگاوان" "بهاگیا" "بهاگیا"، "بهاگیاوان"، این کلمه از "بهاگا" می آید. "بهاگا" یعنی توانگری. توانگری یعنی ثروت. چطور فرد می تواند توانگر باشد؟ اگر ثروت، شعور، زیبایی شهرت، دانش، انقطاع داشته باشد. این معنی "بهاگاوان" است. پس وقتی می گوییم "بهاگاوان". این بهاگاوان، " پارام ایشوارا"... " ایشوارا، پارام ایشوارا" " آتما، پارام آتما" " برهمن، پارا برهمن" دو کلمه وجود دارد. یکی عادی و دیگری "پارام" ، برتر. درست مانند کلاسهای آشپزیمان که می توانیم برنج های مختلفی بپزیم. برنج هست. اسامی مختلفی وجود دارند. " آنا، پارام آنا، پوشپانا، کیچورانا" از این قبیل "آنا" ی برتر " پارام آنا" گفته می شود. "پارام" یعنی برتر. آنا، برنج، وجود دارد اما برتر شده است. برنج معمولی، برنج برتر گفته نمی شود. آن هم برنج است ولی وقتی برنج با "کشیرا: طبخ می شود، یعنی شیر، و سایر مواد، "پارام آنا" گفته می شود. مشابهاً، نشانه های موجود زنده و بهاگاوان عملاً یکی است. ما بدن خود را داریم، بهاگاوان بدن خود را دارد. بهاگاوان موجود زنده است، ما هم موجود زنده هستیم. بهاگاوان قدرت خلاقیت دارد ما هم قدرت خلاقیت داریم. اما تفاوات این است که او بسیار عظیم است. وقتی بهاگاوان هستی را خلق می کند نیاز به کمک ندارد. آسمان را خلق می کند و از از آسمان صوت. از صوت هوا و از هوا آتش. از آتش، آب و از آب، خاک.