FA/Prabhupada 0186 - خدا خداست. درست مثل اینکه طلا طلاست

From Vanipedia


خدا خداست. درست مثل اینکه طلا طلاست - Prabhupāda 0186


Lecture on BG 7.1 -- Fiji, May 24, 1975

پس چه ما در فيجى بمونيم يا در انگليس يا هر جايى، چون كريشنا مالك همه چيزه، همه جاست...، مثل توضيح آيه ى ٢٩، فصل ٥ گيتا. خوب فيجى يك قسمت كوچيك از ساروا-لوكا ست اگر خداوند مالك تمام لوكاهاست، پس او مالك فيجى هم هست. هيچ شكى در اين نيست پس ساكنين فيجى، اگر شما به كريشناآگاهى رو كنيد، اين كمال زندگيه اون كمال زندگيه. از دستورات كريشنا منحرف نشيد بسيار مستقيم،" بهاگاوان اوواچا"، بهاگاوان مستقيماً در حال صحبته از اين بهره ببريد. اين راه حل تمام مسائل دنياست اگر به بهاگاوادگيتا رجوع كنيد هر مشكلى كه داريد، راه حلش وجود داره، بشرطى كه راه حل رو بگيريد اين روزها اونها با وحشتى براى غذا روبرو هستند راه حلش در بهاگاوادگيتا موجوده كريشنا در آيه ى ١٤، فصل ٣ گيتا مى فرمايد: " بهوتانى، تمام موجودات زنده، هم حيوان و هم انسان، مى توانند بسيار خوب زندگى كنند، بدون هيچ نگرانى، بشرط آنكه به ميزان كافى غلات داشته باشند" خوب مخالفت شما با اين چيه؟ اين راه حله كريشنا مى فرمايد،" آناد بهاوانتى بهوتانى". پس اين مدينه ى فاضله نيست، عمليه شما بايد غلات كافى براى تغذيه ى انسانها و حيوانات داشته باشيد، اونوقت همه چيز بلافاصله مسالمت آميز ميشه چون مردم، اگر يكى گرسنه بشه، ناراحت ميشه. پس اول از همه بهش غذا بديد اين دستور كريشنا ست. اين خيلى غيرممكنه، غيرعمليه؟ نه. شما غذاى بيشترى ميكاريد و پخش مى كنيد بنابراين زمينهاى زيادى وجود داره، ولى ما غذا نمى كاريم ما مشغول توليد ابزار و لاستيك ماشينيم حالا لاستيك ماشين بخور ولى كريشنا مى فرمايد كه" شما آنّا پرورش بديد". اونوقت هيج ترسى باقى نميمونه Annād bhavanti bhūtāni parjanyād anna-sambhavaḥ. ولى آنّا وقتى توليد ميشه كه بارون كافى باشه همونطور كه در گيتا، فصل ٣، آيه ى ١٤، اومده و اگر ياگيا (قربانى) انجام بديد، اونوقت باران هميشگى داريد راهش اينه. ولى هيچكس علاقه مند به ياگيا نيست، هيچكس علاقه اى به غلات نداره، و اگر شما براى خودت وحشت ايجاد كنى، اونوقت تقصير خدا نيست؛ تقصير خودتونه خوب هرچى كه قبول كنيد، هر سؤالى-اجتماعى، سياسى، فلسفى، دينى، هرچى كه داشته باشيد- و راه حلش وجود داره درست مثل هند كه در حال پنهان كردن سيستم كاست ، ست خوب خيليها علاقه مند به سيستم كاست هستند، و خيليها نيستند ولى كريشنا راه حلش رو ساخته. پس ديگه سؤالى براى علاقه و عدم علاقه باقى نميمونه سيستم كاست بايد براساس كيفيت برگزيده بشه همونطور كه در آيه ى ١٣، فصل ٤ گيتا گفته شده. هرگز نميگه،" توسط تولد" و در شريمادبهاگاواتام تأكيد شده، yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ puṁso varṇābhivyañjakam yad anyatrāpi dṛśyeta tat tenaiva vinirdiśet آموزشهاى واضحى از نارادامونى پس ما همه چيز رو كاملاً در ادبيات ودايى دريافت مى كنيم، اگر اونها رو دنبال كنيم... جنبش كريشناآگاهى سعى ميكنه تا مردم رو در اين روش آموزش بده ما هيچ چيزى رو توليد نمى كنيم. اين وظيفه ى ما نيست چون مى دونيم كه ما كامل نيستيم. حتى اگر چيزى بسازيم، اونهم ناقصه در زندگى مقيدمون چهار نقص داريم: اشتباه مى كنيم، توهم زده ميشيم، ديگران رو فريب ميديم، و حواسمون ناقصند پس مى خوام بگم، چطور مى تونيم دانش كامل رو از شخصى كه همه ى اين نواقص رو داره، دريافت كنيم؟ بنابراين بايد دانش رو از شخص متعال بگيريم، كسى كه با اين نواقص آلوده نميشه،" موكتا-پوروشا" اين دانش كامله. پس درخواست ما اينه كه دانش رو از بهاگاوادگيتا بگيريد و براساس اون عمل كنيد مهم نيست چى هستيد. بهاگاوان براى همه ست خدا، خداست. درست مثل طلا كه طلاست اگر طلا توسط هندوها استفاده بشه، به طلاى هندو تبديل نميشه يا اكر طلا توسط مسيحى ها استفاده بشه، طلاى مسيحى نميشه. طلا طلاست مشابهاً، دهارما يكى ست. دين يكيه دين هندو، دين اسلام، دين مسيحى نمى تونه باشه. اين ساختگيه درست مثل" طلاى هندو"، " طلاى مسلمان". امكان نداره طلا، طلاست. مشابهاً دين. دين يعنى قانونى كه توسط خداوند داده ميشه. اين دينه همونطور كه در شريمابهاگاواتام، كنتوى ٦، فصل ٣، آيه ى ١٩، آمده همينطور-فقط فراموش كردم- كه" دهارما، اين روش دهارما، سيستم دينى، بوسيله ى خداوند به ما داده شده" خوب خداوند يكى ست؛ بنابراين دهارما، يا سيستم دينى، بايد يكى باشه. نمى تونه دوتا باشه