FA/Prabhupada 0211 - قصد ما برقراری خواسته ی شری چیتانیا ماهاپرابهو است

From Vanipedia


قصد ما برقراری خواسته ی شری چیتانیا ماهاپرابهو است - Prabhupāda 0211


Lecture on CC Adi-lila 1.4 -- Mayapur, March 28, 1975

کریشنا آگاهی حاصل نمی گردد,مگر با قرار گرفتن در لطف و رحمت شری چیتانیا ماهاپرابهو وقرار گرفتن در لطف چیتانیا ماهاپرابو به معنای قرار گرفتن، در لطف و رحمت شش گوسوامی است. این سیستم سلسله ی پیران است. از همین رو حضرت ناروتاما داسا تهاکورا میفرمایند: ei chay gosāi jār-tār mui dās tā-sabāra pada-reṇu mora pañca-grās این سیستم سلسله ی پیران است. به یکباره حاصل نمی گردد . شخص می بایست در سیستم سلسله ی پیران قرار گیرد. شما باید از طریق پیر روحانی خود به گوسوامی ها نزدیک شوید و از طریق گوسوامی ها, به سوی شری چیتانیا ماهاپرابهو، و از طریق شری چیتانیا ماهاپرابهو به کریشنا برسید. راه این است. از همین رو حضرت ناروتاما داسا تهاکورا میفرمایند: ei chay gosāi jār-tār mui dās ما خادم خادم هستیم. این از آموزه های چیتانیا ماهاپرابهو است. ( CC Madhya 13.80 ). هر چه بیشتر خادم خادم شوید, کاملتر خواهید بود. و اگر بخواهد که یکباره استاد شوید, رهسپار جهنم میشوید. همین . این کا ررا نکنید. این از تعالیم شری چیتانیا ماهاپرابهو است. اگر از طریق خادم،خادم، خادم، پیش روید, پیشرفت خواهید کرد. اما حتی اگر در این حالت هم فکر کنید که به درجه ی استادی رسیده اید, به جهنم می روید. فرآیند.این است. Dāsa-dāsānudāsaḥ. چیتانیا ماهاپرابهو فرمودند: پس اکنون خادم ,خادم ,خادم, صدها بار خادم بودن. این یعنی او پیشرفته است. او پیشرفت کرده است. و کسی که به طور مستقیم استاد میشود، باز هم در جهنم قرار دارد. پس anarpita-carīṁ cirāt. پس باید همیشه آموزه های حضرت شریلا روپا گوسوامی را به یاد داشته باشیم. پس دعا می کنیم:ṣrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ sthāpitaṁ yena bhū-tale. ماموریت ما برقرار ساختن خواست شری چیتانیا ماهاپرابهو است. این مشغولیت ما است .. Śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ sthāpitaṁ yena bhū-tale. شریلا روپا گوسوامی این کار راکرد . ایشان کتابهای بسیاری برای ما به جا گذاشتند، مخصوصا بهاکتی-راسامریتا-سیندهو, که ما آن را تحت عنوان شهدعبودیت به زبان انگلیسی ترجمه کرده ایم، برای درک کردن دانش خدمت عابدانه. این بزرگترین بخشش شریلا روپا گوسوامی است, چگونه میتوان یک عابد شد. چگونگی عابد شدن. تنها یک احساس نیست ؛ یک دانش است. این جنبش کریشنا آگاهی یک دانش فوق العاده است. Yad vijñāna-samanvitam. Jñānaṁ me paramaṁ guhyaṁ yad vijñāna-samanvitam . این تنها یک حس نیست. اگر آن را به منزله ی یک حس در نظر بگیرید, باعث ایجاد ناراحتی خواهید شد. این آموزشهای روپا گوسوامی است. او فرمود، (Brs. 1.2.101 ).