FA/Prabhupada 0214 - تا زمانی که ما عابدیم، این جنبش می تواند قدرتمندانه به پیش برده شود



Room Conversation 1 -- July 6, 1976, Washington, D.C.

Prabhupāda: در هند مقادیر زیادی زمین به ما پیشکش شده است. ولی ما کسی را برای اداره کردن نداریم. سواروپا دامودارا: منهم نامه ای از مانی پور دریافت کرده ام. که عضو دائمی، کولاویدا سینگ، او از اینکه مردم جوان دارند دست از افکار دینی برمیدارند نگران بود، برای همین میخواست نوعی مدرسه تاسیس کند..... Prabhupāda:آن (آهسته) فاجعه بوسیله ویوکانادا ساخته شد، یاتو ماتا تاتو پاتها، (آهسته). سواروپا دامودارا: پس به محض اینکه... آنها میخواستند یک شعبه ایسکان را شروع کنند، و او بود.... Prabhupāda: من فکر میکنم کار سختی نخواهد بود. مانی پور ... سواروپا دامودارا: خیلی آسان خواهد بود، زیرا... Prabhupāda: ... وایشناوا. پس اگر آنها بفهمند، خیلی خوب خواهد شد. سواروپا دامودارا: همه، حتی دولت همکاری میکند. آنها نامه ای نوشتند و گفته اند که میتوانند به ما زمین خوب، نقشه، و... Prabhupāda: آه بله. همان معبد گووینداجی ؟ سواروپا دامودارا: معبد گوویندا جی را دولت گرفته است، من صحبت کردم با، نامه ای نوشته ام...... Prabhupāda: حکومت، آنها نمیتوانند اداره کنند. سواروپادامودارا: آنها نمیتوانند بدرستی مدیریت کنند. Prabhupāda: آنها نمیتوانند. به محض آنکه چیزی به ایالت برود، مخصوصا در هند، به مسیر حکومت برود، خراب میشود. دولت یعنی عده ای دزد و دغل باز. چطور میتوانند مدیریت کنند؟ آنها فقط هر چه بدست بیاورند می بلعند . حکومت یعنی... آنها نمیتوانند اداره کنند، آنها عابدان نیستند. آن باید در دست عابدان باشد. پس (نامفهوم)، ***** ، آنها مقداری پول میخواهند، فقط همین. آنها چطور میخواهند معبد را اداره کنند؟ این غیر ممکن است. سواروپادامودارا: این یک مشکل سیاسی شده است. Prabhupāda: فقط همین. هان؟ سواروپادامودارا: آن گرفتار سیاست شده است. پس آن... هیچ کاری با پرستش ندارد. Prabhupāda: بهرحال، به همین علت حکومت باید آنرا بدست عابدان بسپارد. ما عابدان رسمی هستیم، ایسکان. اگر آنها بخواهند، مدیریت حقیقی. ما مراکز زیادی را، با مسئولیت عابدین، اداره می کنیم. ممکن نیست همه اینها را بوسیله ****** اداره کرد. این غیر ممکن ات. عابد: خیر. Prabhupāda: آنها هرگز... آنهانخواهند... این جنبش تا وقتی که ما عابدان هستیم با شدت به جلومیرود، درغیر اینصورت به پایان خواهد رسید. من نمیتوانم بوسیله هیچ بیگانه ای هدایت شوم. خیر. فقط عابدان. راز این است. عابد: شما نمیتوانید به یک عابد دستمزد بدهید. Prabhupāda: هان؟ عابد: شما نمیتوانید عابد را بخرید. Prabhupāda: این امکان ندارد. عابد: میتوانید شخصی را برای جارو کردن زمین بخرید، اما نمیتوانید یک ارشادگر بخرید. Prabhupāda: خیر، این غیر ممکن است. غیر ممکن است. مدتهای طولانی عابد باقی میمانیم، جنبش ما پیش خواهد رفت، بدون چک. عابد: عابدان باید همه دنیا را بگیرند. Prabhupāda: بله، این... این برای دنیا خوب است. عابد: بله. Prabhupāda: اگر عابدان اداره جهان را بدست گیرند، آنگاه همه سعادتمند خواهند شد. هیچ شکی نیست. کریشنا این را میخواهد. خواست او این بود که پانداواها اداره حکومت را به عهده بگیرند. بنابراین او (کریشنا) در جنگ شرکت کرد. "بله، شما باید... همه ی کوراواها باید کشته شوند، و ماهاراجا یودهیشتیرا منصوب شد." او اینکار را کرد.Dharma-saṁsthāpanārthāya. ((BG 4.8 ). او(کریشنا) میخواست همه چیز به نرمی پیش برود و مردم خدا آگاه شوند. به این ترتیب زندگی شان قرین موفقیت شود. این نقشه کریشنا است. آن، "این حقه بازها فریبکارند و ... آنها زندگی انسانی گرفتند و آنرا تباه کردند." به همین دلیل من راجع به " معنی استقلال چیست؟ رقصیدن سگ." صحبت می کردم. زندگی تباه شد. آنها زندگیشان را تباه میکنند و در زندگی بعد سگ میشوند، و این ساختمان بزرگ، بزرگ، خیره خواهد شد، همین و بس. ساختمان های بزرگ برای کسانی که در زندگی بعدی سگ خواهند شد چه سودی دارد؟ این تئوری را داشته باشید، که کسانی که این ساختمان بزرگ، بزرگ را ساخته اند، در زندگی بعد سگ خواهند شد. سواروپادامودارا: اما آنها نمیدانند که در زندگی بعدی سگ خواهند شد. Prabhupāda: مشکل همین است. انها اینرا نمیدانند. بنابراین مایا.