FA/Prabhupada 0282 - باید مسیر اساتید را دنبال کنیمLecture on BG 7.2 -- San Francisco, September 11, 1968

(BG 7.3). در اینجا میگوید که حالا ، من چی هستم، خدا چیست، این جهان مادی چیست، چطور کار میکنه، اینها مشغولیت یک انسان تحصیل کرده است. یک آدم نادان نمیتونه بفهمه. بنابراین شاسترا آدهیکارا. شاسترا یعنی شخصی در شاستراها، کتب مقدس دانشی کسب کرده است. به محض اینکه کسی را که کتابهای دانش دارد، دانش در کتابها، یا شاسترا،پیدا کنیم، بلافاصله کیفیت کاهش می یابد. اگربدانید در این بخش چند نفر مردم بدون تحصیلات هست، اوه ، تعداد زیادی را خواهید یافت. و به محض اینکه ببینید چند نفر M.A. وجود دارد، فورا تعداد کم میشود. مشابها، انسانهای زیادی هستند، اما اگر بخواهید فردی را که بدنبال کامل ساختن زندگی اش است پیدا کنید، فورا تعداد کاهش می یابد. و در میان آنها مانند روحانیون، سوامی ها، یوگی ها زیاد هستند. اگر حساب کنید در بین آنها چه کسی میخواهد خدا را درک کند، چه کسی دانش خداوندی را دارد، فورا تعداد کم میشود. مجددا. بنابراین کریشنا میفرماید که از میان هزاران، هزار مردم، یکنفر مایل به کامل ساختن زندگی اش است. و از میان هزاران، هزار مردمی که حقیقتا بدنبال تکامل در زندگی هستند، ممکن است یک نفر را پیدا کنید - یا پیدا نکنید - که خداوند یا کریشنا را بشناسد. اما کریشنا بقدری مهربان است که شخصا می آید تا بوسیله ی همه شناخته شود. و همچنین او بقدری مهربان است که قبل از ترک کردن این دنیای مادی، این بهاگاواد-گیتا را پشت سرش به جای گذاشت تا شما از سخنان شخص او بتوانید بفهمید خدا چیست. پس اگر شما بهاگاواد-گیتا را بدرستی بخوانید، همانطور که کریشنا صحبت کرده، نه تفسیرات احمقانه بی معنی را، بلکه همانطور که هست، همانطور که هست... بیلچه بیلچه است. کریشنا میفرماید که "من شخصیت متعال خداوند هستم." این متن را با تعبیرات احمقانه خود تفسیر نکنید، بلکه کریشنا را بعنوان شخصیت متعال خداوند بپذیرید. و بوسیله اعمالش، با دانش کتاب مقدسش، دانایی اش... پیش از این همه پذیرفته اند، همه ی آچاریاها. بنابراین ما باید قدمهای آچاریاها را دنبال کنیم. ( CC Madhya 17.186 ). ما بدون دنبال کردن قدمهای اشخاص بزرگ نمیتوانیم موضوعات برتر را درک کنیم. درست همینطور که در جهان علمی، قانون جاذبه. شما هیچ چیز راجع به قانون جاذبه نمیدانید، اما جناب آیزاک نیوتن، گفت که قانون جاذبه وجود دارد. او پذیرفت. فقط همین. این یعنی شما یک شخصیت بزرگ را دنبال می کنید. مشابها، کریشنا باید بعنوان شخصیت متعال خداوند پذیرفته شود نه با توهم. اما او بوسیله اشخاصی مانند، لرد چیتانیا، رامانواچاریا، شانکاراچاریا،پذیرفته شده است، اشخاص بزرگی که سرنوشت جهان روحانی را هدایت میکنند. بنابراین شما هم باید اینگونه بپذیرید.