FA/Prabhupada 0289 - همه ی آنان که از پادشاهی خداوند می آیند، یکسان هستندLecture -- Seattle, September 30, 1968

Prabhupāda: بله؟ خانم: آیا راما مترادف عیسی است؟ عابد: "آیا راما مترادف، و مانند عیسی است." Prabhupāda: مترادف...، دقیقا مترادف نیست، اما همان شخصیت است. نمیشود گفت مترادف، هم هویت. خانم: آه، هم هویت. Prabhupāda: بله. در سطح مطلق همه چیز یکسان است. در جهان نسبی هم همینطور است. هر چه بدست بیاورید، مادی است. پس هویت مادی. مشابها، در جهان روحانی همه چیز روحانی است. بنابراین در در جهان روحانی خداوند و پسر خدا یا دوست خدا یا معشوق خدا، هر کسی، هست.... همه در یک سطح قرار دارند، روحانی . بنابراین آنها یکسان هستند. خانم: اما آیا راما منسوب به مردی که متولد شده بود ... من نیستم.... در هند یا یک جایی، و عیسی در اروپا بدنیا آمده بود؟ دو مرد متفاوت، اما در عین حال همانند، همانند... Prabhupāda: بله. خورشید هر روز در هند، در اروپا، در آمریکا به دنیا می آید. آیا این بدان معنی است که او هندی یا آمریکایی یا چینی است؟ خانم: خیر، منظور من آن نیست. Prabhupāda: پس؟ بنابراین این هم مثل آن است. وقتی... این دانش محدود ما است. به ما اینگونه آموزش داده شده است، که خدا بزرگ است. درست مثل خورشید که بزرگ است؛ بنابراین حتی خورشید در هند یا آمریکا یا چین ، همه جا ، دیده میشود، در هر قسمت دنیا، در همه جای کیهان، خورشید یکی است. هیچکس نمیتواند بگوید، "آه، این خورشید آمریکایی است" یا "این خورشید هندی است." بنابراین عیسی مسیح یا راما یا کریشنا، هر کسی که از قلمرو خداوند بیرون می آید، همه یکسان هستند. تفاوتی وجود ندارد. اما تفاوت این است، مثلا در کشور شما دمای خورشید کمتر است، اما در یک کشور استوایی درجه حرارت خورشید خیلی زیاد است. آیا این بدین معناست که دمای خورشید تغییر کرده است؟ این بستگی به گیرنده دارد. اتمسفر این کشور بار زیادی دارد که شما نمیتوانید بدرستی نور خورشید را دریافت کنید، اما نور آفتاب تابش خود را در همه جا بطور یکسان منتشر میکند. مشابها، مطابق با کشور، مطابق با شرایط ، مطابق با سیاره، خداوند به اشکال مختلف تجلی میکند، اما او متفاوت نیست. شما بدنتان را با نوعی لباس زمستانی میپوشانید. هم زمان، تلگراف در هند، اوه،انها پنکه روشن میکنند. چرا درجه حرارت متفاوت است؟ بنابراین هرآنچه لرد عیسی مسیح بگوید، یا هر چه کریشنا بگوید، یا چه راما بگوید، این بستگی به شرایط مکان، شرایط محیطی، اتمسفر، اشخاص، شنونده دارد. تفاوت وجود دارد. چیزی را که من سعی دارم با آن کودکی را متقاعد کنم، امکان ندارد با همان چیز پدرش را آموزش دهم. با یک کودک نمیتواند بفهمد زندگی جنسی چیست، اما یک مرد جوان میتواند بفهمد. همان کودک، هنگامی که بزرگ شود، خواهد دانست. پس شما فکر نمی کنید که همه کس میتواند همه چیز را بفهمد. پس انجیل تحت شرایط معینی گفته شده است؛ بهاگاواد-گیتا تحت شرایط معینی گفته شده است. این تفاوت شرایط محیطی است. وگرنه، اصول یکسان است. در انجیل هم گفته شده است، "خدا را دوست بدار،" و بهاگاواد-گیتا هم میگوید،"حدا را دوست بدار." تفاوتی وجود ندارد.