FA/Prabhupada 0337 - وقت خود را با این به اصطلاح شادی و غم تلف نکنید

From Vanipedia


وقت خود را با این به اصطلاح شادی و غم تلف نکنید
- Prabhupada 0337


Lecture on CC Madhya-lila 20.103 -- Washington, D.C., July 8, 1976

مواردبسیاری وجودداردکه مابایدبرای آن مبارزه کنیم این تنازع برای بقانامیده می شود.حتی دانشمندان امروزی هم ادعامی کنند این وضعیت خیلی مسالمت آمیزنیست .ساناتاناگوسوامی هم همین سوال رامطرح کرد چرابایدتنازع برای بقاباشد؟چرازندگی آسان ؟چرازندگی مسالمت آمیز؟ چرابرخی عوامل بیرونی درتضادباماهستند؟ من می خواهم شادباشم اماتضادهست . این است تنازع برای بقا.این سوال مطرح است که چرا؟ حتی بایک حشره هم بایدبجنگیم .من بدون هیچ صدمه ای به این حشره اینجانشستم امااومرااذیت کرده وبه من حمله می کند. مواردبسیاری وجوددارد.حتی اگرشمااینجابدون هیچ گناهی نشسته باشید درست مثل عبورکردن ازخیابان که گناهی ندارد اماازیک خانه همه سگهاشروع به پارس می کنند: چرااینجاآمدی ؟چراآمدی ؟ هیچ علتی برای پارس سگ وجودندارد,اماازآنجایی که اویک سگ است , کارش این است که "چراآمدی ؟چرا؟ مشابها ,مادرحال حاضرآزادی رفتن ازمکانی به مکان دیگررانداریم . اداره مهاجرت می گوید:چراآمدی ؟چرا؟ دربسیاری ازنقاط ما ممنوع الورودهستیم . ماحتی ازورودبه هواپیماهم منع می شویم .نه نمی توانی واردشوی ,برگرد. مجبورم برگردم .بی فایده است . شریمادبهاگاواتم آیه 58فصل 14کنتوی 10 دردنیایی مادی نمی توانید درکمال آرامش زندگی کنید. موانع بسیاری وجوددارد. درشاستراچنین گفته شده :درهرمرحله خطروجوددارد. نه تنهاازطرف حیوانات پست بلکه ازجامعه انسانی هم طبیعتاهیچ کنترلی نداریم . دراین صورت مادردنیای مادی زندگی خوب وخوشی نداریم , مابایددرمورداین موانع تحقیق کنیم . این است زندگی انسانی .چطورمی توان تحقیق کرد؟ چگونه میشودخوشحال شد؟هدف زندگی چیست ؟ ساناتاناگوسوامی به مانشان می دهد. مانمی دانیم ,نمی دانیم . به لطف چیتانیاماهاپرابهویابه لطف خادمین چیتانیاماهاپرابهو, یکی می توانددرموردهدف زندگی به ماآموزش دهد دلیل تنازع برای بقاودلیل مرگ . من نمی خواهم بمیرم ,چراتولد؟ من نمی خواهم به رحم مادری واردشوم وبرای مدت زیادی درشرایط سخت باقی بمانم . نمی خواهم پیرشوم .امااین چیزهابه من تحمیل می شود. بنابراین وظیفه مااین است ,وظیفه واقعی این است که چگونه به جواب این سوالات برسیم , نه کاری برای توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی ,هرآنچه که برای مامقدرشده بایدانجامش دهیم . هرخوشی وناخوشی مقدرشده رابایددریافت کنیم . اگرچه رنج وپریشانی نمی خواهیم امابدست می آوریم .این مواردبرماتحمیل می شود. مشابها,سعادت ناچیزی که مقدرشده هم شامل حالمون میشود. این توصیه شاستراهاست .وقت خودرابرای چنین سعادت کاذبی هدرندهید. هرسعادتی که سهم شماباشدطبیعتابدست می آورید. چگونه بدست می آید؟به همان روش . حتی اگرشماغم واندوه رانخواهیدامابه سوی شمامی آید. حتی اگربرای خوشی وسعادت هم تلاشی نکنیداگرسهم شماباشدبدست می آورید. به این ترتیب باآزارواذیت خودبرای کسب خوشی وغم وقت خودراهدرندهید. بهتراست وقت باارزش خودراصرف درک موضوع هدف زندگی کنید. اینکه چرامشکلات بسیاری وجوددارد,چرامجبوریدبرای بقابجنگید. این وظیفه شمااست . این جنبش کریشناآگاهی است که مردم رابرای درک مشکلات خودتشویق می کند. این یک جنبش فرقه ای یاجنبش مذهبی نیست . این جنبش آموزشی وفرهنگی است . هرانسانی بایدهدف زندگی رابشناسد. هرانسانی بایدبداندچراتنازع برای بقا واگرراه چاره ای وجوددارد, ویاراهی هست برای اینکه مابتوانیم بدون آشفتگی ودرآرامش زندگی کنیم ,بدون هیچ ...آشفتگی اینهامواردی است که بایددراین زندگی انسانی بیاموزیم وبایدبه آن نزدیک شویم درست مثل ساناتاناگوسوامی که یک وزیرتحصیلکرده وعالی رتبه بودامابه چیتانیاماهاپرابهونزدیک شد. ماهم بایدبه شری چیتانیاماهاپرابهویانماینده اش نزدیک شده وتسلیم شویم . این یک راه چالشی نیست ,می توانی خدارابه من نشان دهی ؟ اینهاچالش است .این راهش نیست . خداهمه جاهست امااول چشمهای خودرابرای دیدن خداوندبازکنید پس چالش شمااین است :می توانی خدارابه نشان دهی ؟ این طرزفکرکمکی به مانمی کند.تواضع . این حکم شاستراهاست . اگرمی خواهیددانش روحانی رادرک کنید, فقط باتواضع می توانید. همانندساناتاناگوسوامی باتواضع بسیارتسلیم شوید.