FA/Prabhupada 0363 - کسی دوست شما و دیگری دشمن تان خواهد بود

From Vanipedia


کسی دوست شما و دیگری دشمن تان خواهد بود
- Prabhupāda 0363


Lecture on SB 7.9.17 -- Mayapur, February 24, 1976

Yasmāt priya apriya-viyoga-saṁyoga-janma- śokāgninā sakala-yoniṣu dahyamānaḥ (ش. ب. کنتو 7 فصل 9 آیه 17) پرالاد ماهاراج در آیه قبل کفته است«من خیلی می ترسم از این شرایط موجود مادی» (ب. گ. فصل 8 آیه 15) حالا او مراحل مختلف چنین رنجی را توضیح می دهد. "یاسمات" در شرح این روند مادی. هنگامی که وارد این دنیای مادی می شویم ارتباطی با افراد بسیار زیادی وجود دارد Bhūtāpta-pitṛṇām, nṛṇām. به محض اینکه از رحم مادر خارج می شویم. ارتباطی با افراد بسیار زیادی وجود دارد. نا وصل می شویم اما بعضی از آنها عزیز هستند و بعضی خیلی دوستانه نیستند - دشمنان yasmāt priyāpriya-viyoga-samyoga-janma. Viyoga-samyoga-janma به محض اینکه کودکی متولد می شود، از زندگی جدا می شود و با زندگی جدیدی مرتبط می شود، بدن جدید، "ویوگا-سامیوگا" ممکن است که بدن قبلی خیلی خوش آیند بوده و این بدن جدید خوش ِآیند نیست. تنزل کرده است این ممکن است. (ب. گ. فصل 2 آیه 13) اینطور نیست که همواره بدن خوش آیندی بگیرید اما نیروی توهم بسیار قدرتمند است، حتی اگر کسی بدن خوک بگیرد فکر می کند «این خیلی خوب است» به آن "پراشپاتمیکا - شاکتی" گفته می شود. "مایا" دو انرژی ویژه دارد: "آوارانماتمیکا" و "پراکشپاتمیکا". معمولا مایا ما را با توهم می پوشاند. و اگر کسی تعلیم دیده و روشن فکر باشد می خواهد که از چنگال مایا خلاص شود. توانای دیگر مایا "پراکشپاتمیکا" است فرض کنید کسی میگوید: « من می خواهم کریشنا آگاه شوم. این آگاهی متداول مادی بسیار مزاحم است. بگذار من کریشنا آگاه شوم» مایا خواهد گفت:«می خواهی چه کار کنی؟ بهتر است د رآگاهی مادی بمانی» به این "پراکشپاتمیکا-شاکتی" گفته می شود از این رو گاهی کسی وارد انجمن ما می شود و بعد از چند روز می رود این بیرون انداختن کار"پراکشپاتا" است. اگر کسی بسیار خالص نباشد نمی تواند با ما بماند. بیرون انداخته می شود. پرالاد ماهارج گفته است این موضوع که شخصی راضی و شخصی ناراضی است همیشگی بوده است نه اینکه اگر من این بدن را عوض کنم شرایط هم متفاوت خواهد شد. نه تا هنگامی که در دنیا بدن مادی می گیرید، این دو فرآیند را هم خواهید داشت شخصی دوست شما خواهد بود و شخصی دشمن شما. "یوگا-سامیوگا-جانما" مادامی که دشمنان وجود دارند، رنج و اضطراب نیز وجود دارد. "شوکاگنینا" چنین رنجی درست مانند آتش رنج است Śokāgninā. Śokāgninā sakala-yoniṣu اگر فکر می کنید چنین چیزی فقط در جامعه ی انسانی وجود دارد- که فردی دوست و فردی دشمن است- نه در هر اجتماعی وجود دارد هر "یونی" در گنجشک ها هم دیده اید. جامعه ی پرندگان ، آنها هم می جنگند. شما این را دیده این آنها هم خیلی صمیمانه ترکیب می شوند، دوباره می جنگند، پس چه پرنده ها و چه سگ ها را در نظر بگیرید. آنها برای جنگیدنشان معروفند پس این ادامه دارد: شخصی بسیار عزیز و شخصی دشمن است وبینشان جنگ است Sakala-yoniṣu dahyamānaḥ. شما نمی توانید با دوری کردن از یک جامعه و رفتن به اجتماعی دیگر از آنها فرار کنید. این ممکن نیست بنابراین اختلاف، دشمنی و دوستی، ادامه خواهد داشت نه تنها اینحا بلکه در کرات بهشتی هم همینطور در کرات بهشتی جنگ بین "دواها" و "آسورا" ها وجود دارد "آسوراها" ها به "دوا"ها حسادت می کنند و "دوا" ها به "آسورا" ها حسادت می کنند در همه جا. حتی پادشاه "ایندرا" هم با اینکه بسیار توانگر است دشمنانی دارد. ما می خواهیم به کرات بهشتی برویم تا از محیط مرفه آنجا لذت ببریم. اما آنجا هم همینطور است