پرابهوپاد 0387 - معنای" گورانگرا دوتی پادا"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

معنای" گورانگرا دوتی پادا"
- Prabhupāda 0387


Purport to Gaurangera Duti Pada -- Los Angeles, January 6, 1969

Gaurāṅgera saṅge-gaṇe, nitya-siddha boli māne. هر كسي كه معاشرت لرد چيتانيا را درك كرده ، آنها ارواح مقيد عادي نيستند ... آنها ارواح رها شده اند . سه نوع عابد وجود دارد . يكي سادنا -سيدها ناميده مي شود . سادنا-سيدها يعني پيروي از اصول تنظيمي خدمت عابدانه ، اگر كسي كامل شد ، او سادنا-سيدها ناميده مي شود . عابدین دیگر كرپا-سيدها ناميده مي شوند . كرپا-سيدها يعني حتي اگر او بطور جدي از همه اصول تنظيمي پيروي نكند ، هنوز ، توسط لطف پير روحاني يا يك عابد ، یا توسط كريشنا ، او به سكوي كمال ارتقاء ميابد . آن خاص است . و عابد ديگر نيتيا-سيدها ناميده مي شود . نيتيا-سيدها يعني آنها هرگز آلوده نبوده اند . سادانا-سيدها وكرپا-سيدها توسط تماس مادي آلوده شده بودند ، و بوسيله پيروي اصول تنظيمي، يا توسط لطف و مرحمت عابدي يا پير روحاني ، آنها به مرحله كمال ارتقاء پيدا مي كنند . اما نيتيا-سيدها يعني آنها هرگز آلوده نبودند . آنها همواره آزاد هستند . پس همه معاشرين لرد چيتانيا ، درست مثل ادويتا پرابهو ، شري واسا ، گادادهارا ، نيتياناندا ، آنها ، آنها ويشنو -تاتوا هستند . آنها همه رها شده هستند . نه تنها آنها ، گوسوامي هايي ... بسیاری وجود دارند. پس آنها همواره رها شده اند. پس كسي كه درك مي كند كه معاشرين لرد چيتانيا همواره رها شده اند ... Nitya-siddha bale māni, sei yaya vrajendra suta-pāśa. فورا" او واجد شرايط ورود به اقامتگاه كريشنا مي شود . و سپس مي گويد ، گائورا -ماندالا يعني مكاني در بنگال غربي درجائيكه لرد چيتانيا بازي هايش را داشته . در ناوادويپا، در طي سالگرد تولد لرد چيتانيا ، عابدين مي روند ، مكان هاي مختلف بازي هاي لرد چيتانيا را طواف مي كنند . آن نه (٩) روز طول مي كشد . پس آن قسمت از بنگال گائورا-ماندلا ناميده مي شود. پس ناراوتاما داسا تاكور مي گويد ، " كسي كه درك كند كه تفاوتي وجود ندارد ، بين اين بخش از كشور با ورينداوان ،" " آن به همان خوبي كه كسي در ورينداوان زندگي كند ." سپس او مي گويد ، فعاليتهاي لرد چيتانيا درست مثل يك اقيانوس روابط عاشقانه كريشناست . بنابراین کسی که در توي اين اقيانوس غوطه ور بشود ، gaura-prema-rasārṇave, sei taraṅga yebā ḍube. درست مثل ما غوطه ور مي شويم و حمام مي كنيم ، و بازي مي كنيم ، ورزش مي كنيم ، در موج هاي اقيانوس يا دريا. مشابها" كسي كه خشنود مي شود ، با موج هاي اقيانوس پخش عشق خداوند لرد چيتانيا غوطه ور مي شود . چنين شخصي فورا" عابد محرمانه خداوند كريشنا مي شود . آنتارانگا يعني عابد معمولي نيست . آنها عابد محرمانه هستند . ناراوتاما داسا تاكور مي كويد ، "چنين عابدي كه در موج هاي لحظه لرد چيتانيا خشنود مي گردد ،" چون او عابد خيلي محرم لرد شده ... بنابراين ناراوتاما داسا تاكور مي گويد ، " چنين عابد، مهم نيست ، چه او سبك زندگي را ترك گفته است يا چه او يك مالك خانه است ." گراها يعني مالك خانه . پس جنبش چيتانيا ماهاپرابهو نمي گويد كه كه شخص بايد ترك كند وسانياسي شود . درست مثل سانياسي ماياوادي ، بي هويت گرايان ى شانكاراآچاريا ، آنها اولين شرط گذاشتن كه' شما اول ترك زندگي كن ، و سپس از پيشرفت روحاني صحبت كن ." پس در شانكارا سامپرادايا هيچكس مثل هويت گرا جدي قبول نمي شود مگر اينكه ترك زندگي را قبول كرده باشد . اما اينجا ، در جنبش چيتانيا ، چنين محدوديتي وجود ندارد . ادويتا پرابهو ، او يك مالك خانه بود . نيتياناندا ، او مالك خانه بود . گادادهارا ، او هم مالك خانه بود . و شري واسا ، هم مالك خانه بود . و چيتانيا ماهاپوابهو هم دو بار ازدواج كرد . پس آن مهم نيست . ناراوتاما داسا تاكور مي گويد كه ترك زندگي ، يا مالك خانه وزندگي باقي ماندن ، آن مهم نيست . اگر او واقعا" در فعاليتهاي سان كيرتان چيتانيا شركت كند ، و واقعا" درك كند آنچه كه هست ، او در امواج چنين اقيانوس عبوديت در حركت است ، سپس شخص هميشه رها است . و ناراوتاما داسا تاكور مشتاق معاشرينش زياد شوند. آن خلاصه ومفهوم اين سرود است .