FA/Prabhupada 0413 - رسیدن به بالاترین جایگاه کمال، با ذکر کردنLecture on SB 1.16.26-30 -- Hawaii, January 23, 1974

سه مرحله در ذكر كردن وجود داره. يك ذكر با اهانت ست، در شروع ده نوع اهانت وجود داره. بارها توضيح داده يم اگر با اهانت ذكر كنيم، اين يك مرحله ست اگر بدون اهانت ذكر كنيم، يك مرحله ست. و اگر خالصانه ذكر كنيم... بدون اهانت هنوز خالص نيست. شما سعى ميكنيد بدون اهانت باشيد، ولى هنوز نيستيد ولى وقتى ذكر خالص وجود داره، اين موفقيته Nāma, nāmābhāsa, and śuddha-nāma. پس هدف ما اينه...قبلاً بحث شده در چيتانياچاريتامريتا، بحث بين هارى داس تهاكور و يك برهمانا رو خواهيد يافت پس با ذكر كردن، ميتونيم به بالاترين سطح كمال برسيم در شروع ممكنه اهانت باشه، ولى اگر سعى كنيم تا از اهانت دورى كنيم، اونوقت " نامابهاسا" ست " نامابهاسا" يعنى واقعاً نام پاك نيست، بلكه تاحدودى پاكه " نامابهاسا، و شودها- ناما". وقتى شخص" شودها- ناما" رو ذكر ميكنه، نام، نام مقدس خداوند، اونوقت در سكوى عشق با كريشنا قرار ميگيره. اين مرحله ى كمال ست و در مرحله ى" نامابهاسا"، نه در خلوص، در مرز، بين خالص و با اهانت، اين" موكتى" ست شما" موكتا" ميشويد، آزاد شده از بند ماده و اگر با اهانت ذكر كنيم، اونوقت در دنياى مادى باقى مى مونيم بهاكتى وينود تهاكور فرموده ند،" ناماكارا باهيرا هايا ناما ناهى هايا. اين مكانيكيه،" هاره كريشنا، هاره كريشنا، هاره كريشنا،" ولى هنوز هاره كريشنا نيست Nāmākāra, nāma bahira haya, nāmākāra, nāma nāhi haya. بنابراين بايستى خالصانه ذكر كنيم. ولى نبايد نااميد بشيم حتى ناخالص... بنابراين بايد مراحل ذكر كردن رو كامل كنيم چون ما در مرحله ى" پاكى" نيستيم. پس، به زور... درست مثل پسرى در مدرسه ما اين تمرين رو در بچگى و در مدرسه داشتيم معلممون از من مى خواست،" ده صفحه بنويس، تمرين خط" خوب اين يعنى ده صفحه تمرين، دست خطم خوب خواهد شد خوب در صورتى كه شانزده دور رو پيروى نكنيم، هدف از ذكر هاره كريشنا چيه؟ پس مصنوعى نباشيد. مى خوام بگم، يك بطرى نمايشى نباشيد. يك چيز واقعى باشيد و اين خواسته شده. اگر بهره ى واقعى از زندگى روحانى مى خواهيد، بطرى نمايشى نباشيد ميدونيد بطرى نمايشى چيه؟ در داروخانه، يك بطرى بزرگ فقط پر از آبه. و رنگش قرمزه يا آبى يا يه همچى چيزى ولى داروى واقعى نيازى نداره... نه. الان نه داروى واقعى به بطرى نمايشى نياز نداره. كوچيك... اگر شخص بتونه، يكبار نام كريشنا رو، بدون اهانت، خالصانه ذكر كنه، از تمام قيود زندگى مادى آزاد ميشه. فقط يكبار Eka kṛṣṇa nāme yata pāpa haya, pāpī haya tata pāpa kari baro nāhi. " شاوچام" يعنى پاكيزگى درون و بيرون،" شاوچام" درون، ما بايد پاك باشيم، پاك فكر كنيم، بدون آلودگى نبايد هيچكس رو بعنوان دشمنم بدونم. همه دوست ند " من پاك نيستم؛ بنابراين دارم كسى رو بعنوان دشمنم تصور ميكنم نشانه هاى زيادى وجود داره. پس" شاوچام": شخص بايد پاك باشد، درون و بيرون " ساتيام شاوچام دايا". من" دايا" رو قبلاً توضيح داده م " دايا" يعنى نسبت به فرو افتادگان دلسوز شدن، شخصى كه فروافتاده ست، شخصى كه در پريشانى ست پس در واقع، تمام جمعيت در حال حاضر، فروافتاده ند كريشنا مى فرمايد:" اى نواده ى بهاراتا، هرگاه و هر كجا دين دچار تباهى گردد و بى دينى حكمفرما شود در آن زمان شخصاً هبوط مى كنم به منظور نجات پرهيزكاران و نابودى بى ايمانان و همچنين براى برقرارى مجدد اصول دين در هر عصر شخصاً ظهور مى كنم" پس در حال حاضر در كالى، كالى-يوگا، اونها، بخصوص اونها همه ديو صفتند. همه ديو صفت. پس اگر كريشنا... البته، گاهى اوقات هم ميشه كه كريشنا فقط براى كشتن ديو صفتان بايد بيايد اون كالكى آواتار ست. كه بوسيله ى جايادوا گوسوامى توضيح داده شده اون چيه؟" كشاوا دهريتا-كالكى-شاريرا جايا جاگاديشا هاره" Kalau, dhūmaketum iva kim api karālam, mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavālam. " ملچا"، ملچاها، اين لغت،" ياوانا" اينها لغتهاى زبان ودايى هستند، ملچا، ياوانا، يعنى گوشتخوارها به اين معنى نيست كه فقط اروپايى ها گوشتخوارند، و آمريكايى ها، نه، هندى ها گوشتخوار نيستند. نه هر كسى كه گوشت ميخوره، ياواناست. ياوانا يعنى گوشتخوار و ملچا يعنى ناپاك شخصى كه از دستورات ودايى پيروى نمى كنه، ملچا ناميده ميشه درست مثل... همونطور كه مسلمانان ميگن،" كافر" شخصى كه از دين اسلام پيروى نميكنه، كافر ناميده ميشه اون از نقطه نظر دينيه. و مسيحى ها ميگن" بى دين" كسى كه از دستورات عيسى اطاعت نميكنه، بى دين ناميده ميشوند. اينطور نيست؟ مشابهاً، هر كسى كه از دستورات ودايى پيروى نكنه، ملچا گفته ميشه بنابراين زمانى خواهد اومد كه هيچكس از احكام ودايى زندگى پيروى نخواهد كرد پس، ناپاك." ملچا-نيواها"، وقتى كه همه ى مردم ناپاك، خواهند شد، هيچكس احكام ودايى رو دنبال نميكند،" ملچا-نيواها-نيدهانا"، در اون زمان هيچ موعظه اى نيست، فقط كشتار