پرابهوپاد 0422 - شماره 6 تا 10 از ده اهانتی که در زمان ذکر نام مقدس باید از آنها دوری جست

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

شماره 6 تا 10 از ده اهانتی که در زمان ذکر نام مقدس باید از آنها دوری جست
- Prabhupāda 0422


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Prabhupāda : بعدی؟ Madhudviṣa: "شماره شش: ارتکاب به گناه بر قدرت ذکر." Prabhupāda : بله. در حال حاضر این شروع، از این روز حساب شما، زندگی گذشته، تمام فعالیت های گناه آلود، در حال حاضر چه نامیده می شود، منطبق شده است. بسته شده است. تمام شده است. حالا، چون با ذکر هاری کریشنا شما می توانید واکنش فعالیت های گناه آلود خود را به پایان برساند، این به آن معنی نیست که شما تکرارخواهید کرد: "آه، من شاید فعالیت های گناه آلود مرتکب شوم و ذکر هم بکنم. این تنظیم خواهد شد. تعادل صفر خواهد بود. "نه، نه شبیه آن .مرتکب آن نشوید." هر چه که انجام شده است انجام شده است. نه دیگه بیشتر. حالا باید زندگی خالص وجود داشته باشد. زندگی بدون رابطه ی جنسی نامشروع، هیچ مستی، هیچ قماری، و هیچ گوشت خوردنی. تمام شد حالا. این نیست که "آه، من ذکر میکنم هاری کریشنا را. اجازه بدهید من به هتل بروم و مقداری گوشت بخورم. "نه. پس آن یک گناه بزرگ خواهد بود. این کار را نکنید. پس ذکر هاری کریشنا توانمند نخواهد کرد شما را، اگر شما مرتکب جرم شوید. بعدی؟ Madhudviṣa: "شماره هفت: آموزش نام خداوند به بی ایمانان." Prabhupāda: بله. بی ایمانان، کسانی که ایمان ندارند، خداوند و نام او مطلق می باشد. درست مثل اینجا در این جهان مادی، نام و شخص متفاوت می باشد. فرض کنید نام شما آقای جان است. بنابراین اگر من صدا بزنم"جان، جان، جان،" پس جان ممکن است یک هزار مایل دور باشد. هیچ پاسخ وجود ندارد. اما نام، نام مقدس خدا، خدا در همه جا حاضر است. درست مثل تلویزیون. تلویزیون هست، می خواهم بگویم، در برخی از مکانها منتشر شد. اگر شما دستگاه دارید، بلافاصله تصویر در اتاق شما است. اگراینچنین است، موادهم می توانند باشند تا حدودی، چقدر احتمال دارد که در دنیای معنوی وجود داشته باشد،نام کریشنا؟ بلافاصله که شما نام کریشنا را میخوانید، این بدان معناست که کریشنا فورا در زبان شما است. پس این چیست؟ Madhudviṣa: هفت؟ "آموزش نام مقدس به بی ایمانان." Prabhupāda: بنابراین، کسی که ایمان ندارد به نام خداوند و به خود خداوند همچنین، تفاوتی وجود ندارد، کسی نباید آموزش ببیند درباره ی عظمت خداوند او باید آموزش ببینید به درک کردن، اما اگر او قادر به درک نیست، پس او نباید مرتبه ی روحانی بگیرد، و زمانی را برای درک کردن لازم دارد. اما شما همیشه باید به یاد داشته باشید که nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya-rasa-vigrahaḥ کریشنا و نام کریشنا تفاوتی ندارند. به محض این که شما کریشنا را ذکر میکنید ، این بدان معنی است کریشنا در حال رقص در زبان شماست. شما باید در این راه مراقب باشید. درست مثلا اگر کریشنا... همانطور که شما احترام بسیاری برای استاد معنوی خود قائل میشوید به محض آنکه او حاظر میشود. بنابراین اگر کریشنا بر زبان شما حاظر میشود، چقدرباید مراقب باشید. بنابراین شما همیشه باید بدانید که کریشنا وجود دارد. کریشنا همیشه درهمه جا هست. خدا همه جا هست، اما ما هیچ تحلیلی نداریم. اما این ذکرخاص، به محض اینکه نام مقدس را ذکر میکنید، که بدین معناست که شما باید بدانید. بنابراین با همنشینی با کریشنا شما پاک میشوید Śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ. درست مثل همنشینی با آتش شما گرم میشوید. به سادگی، معاشرت با کریشنا به این معنی است که شما خالص میشوید. به تدریج شما معنوی میشوید. دیگه موادی نیست. پایان. این روند است. بعدی؟ Madhudviṣa: "شماره هشت: مقایسه نام مقدس با پارسایی مواد" Prabhupāda: بله. در حال حاضر این عملکرد در حال انجام است. این نباید در نظر گرفته شود که ما در حال انجام کاری هستیم، مراسم مذهبی. نه مراسم مذهبی چیزی متفاوت است. این است ... اگر چه آن مانند مراسم به نظر می رسد، اما متعالی است. این بالاتر از همه نوع دین است. این مطالعه کارشناسی ارشد است. فرایند این است که چگونه به توسعه عشق به الوهیت برسیم. این بالاتر از همه است ... دین به معنی، به طور کلی، نوعی از ایمان است. اما این سوال از ایمان نیست. این در واقع پیشرفت است، چقدر دوست داشتنی هستی کریشنا، یا خدا. پس آن بالاتر از همه ادیان است. این دین عادی نیست. دین و مذهب بدان معنی است ... فرض کنید که شما مسیحی هستند، من هندو هستم. به محض این که این بدن به پایان رسید، مسیحیت و یا دین من، همه چیز تمام شده است. اما این عشق به خدا پایان نخواهد داشت. آن با شما می باشد. هر تولد شما بروید، آن را توسعه خواهید داد. اگر شما بتوانید به پایان برساند، سپس شما به طور مستقیم به سوی کریشنا میروید، به الوهیت، و پایان تمام اتصالات شما با جهان مادی خواهد بود. حتی اگر شما قادر نباشید، پس این عشق با شما می آید. دارایی. این است ... موجودی بانکی کاهش نخواهد یافت. افزایش خواهد یافت. بعدی؟ Madhudviṣa: "شماره نه: بی توجهی در حالی که ذکر نام مقدس میکنیم" Prabhupāda : بله. وقتیکه که شما درحال ذکر هستید ما باید بشنویم همچنین. این مراقبه است. هاری کریشنا، این دو واژه، هاری کریشنا، شما همچنین خواهید شنید. اگر شما بشنوید، سپس ذهن شما و زبان شما هر دو درگیر میشود. این مدیتیشن عالی است، کلاس اول یوگا، شنیدن و ذکر کردن. بعدی؟ Madhudviṣa: و در نهایت شماره ده: "دلبستگی به چیزهای مادی در حالی که در عمل به ذکر مشغول اند." پاربهوپادا: بله. کل فرآیند این است که ما میخواهیم انتقال دهیم عشقمان را از مواد به خدا. پس ما باید سعی کنیم برای به حداقل رساندن. این کار به طور خودکار خواهد بود. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syāt اگر شما در واقع توسعه دهید عشق به الوهیت را، سپس به طور طبیعی شما عشق به تمام این مواد بی معنی را فراموش خواهید کرد. این نتیجه است. اما شما نیز باید سعی کنید. شما بايد... اين اتفاق خواهد افتاد درست مثل غذا خوردن، سپس به تدریج شما اشتیاق خود را به حداقل میرسانید بعد از خوردن غذا. پس شما سیر هستید، و سپس شما میگویید، "من نمی خواهم بیشتر. بله، من هستم ..." به سادگی،کریشنا آگاهی بنابراین خوب است که با روند کرشنا آگاهی شما به اصطلاح لذت مزخرف مواد را فراموش خواهید کرد . و هنگامی که شما در مرحله کاملی باشید، آه، شما به هیچ چیزی از این مزخرفات جهان مادی اهمیتی نمی دهید. این آزمون است. شما نمی توانید بگویید، "من در حال پیشرفت هستم در مراقبه، اما دلبستگی موادگونه ی من به ارضاء تمامی حواس همانند قبل است." این پیشرفت نیست. پیشرفت به این معنی است که وابستگی مواد شما برای ارضاء حواس به حداقل رسیده است. این پیشرفت است. حالا شما می توانید ذکر کنید... آه، شما دارید ... ذکرکنید هاری کریشنا را.