FA/Prabhupada 0426 - شخص دانا برای بدن زنده یا مرده غصه نمی خوردLecture on BG 2.11 -- Edinburgh, July 16, 1972

پارابهوپادا. ترجمه. Prabhupāda: ترجمه: " پروردگار متبارک گفت: تا زمانى كه در باره ى آموخته ها صحبت مى كنيد، در حال سوگوارى براى چيزى هستيد كه ارزش غم و اندوه را ندارد کسانی که عاقل هستند نه برای زندگی و نه برای مرگ ضجه و زاری نمیکنند " Prabhupāda: "پروردگار متبارک گفت: شما عزاداری میکنید برای آنچه که شایسته غم و اندوه نیست. کسانی که عاقل هستند نه برای زندگی و نه برای مرگ ضجه و زاری نمیکنند " این فلسفه کریشنا، جنبش آگاهی کریشنا، است برای آموزش مردم به درک موقعیت موجود زنده . در اینجا گفته می شودبه کسی که یاد گرفته، او به نه برای زندگی نه برای بدن مرده ضجه و زاری نمیکند. (کنار :) آنها باید از طیف مقابل حذف شوند. آنها باید حذف شوند، آنها باید به عقب بروند. تمدن حاضر بر مفهوم بدن از زندگی برپاشده است: "من این بدن هستم." "من هندی هستم"، "من آمریکایی هستم،" "من هندو هستم"، "من مسلمان هستم"، "من سیاه و سفید هستم"، "من سفید هستم،" و غیره. کل تمدن برپایه ی مفهوم بدن از زندگی قرار دارد. اگر چه پیشرفت در فراگیری، بسیاری دانشگاه ها و موسسات آموزشی وجود دارند، اما هیچ جا این موضوع مورد بحث و یا تدریس قرار نمیگیرد، "چیزی که من هستم." در عوض، آنها هنوز هم گمراه میکنند با دادن آموزش اینکه "شما در این سرزمین به دنیا آمده اید. شما باید برای ملت خود احساس داشته باشید، شما باید برای کشور خود عمل کنید." و ملیت به اصطلاح آموزش داده می شود. اما هیچ کس نیاموخت در واقع که او کیست. همین موقعیت برای آرجونا بود، آرجونا در میدان جنگ Kurukṣetra بود. یک مبارزه بود. که تاریخ هند بزرگتر است، مهاباراتا . این است که به نام مهابهاراتا. این باگاواد گیتا، بخشی از مهابهاراتا است. مهاباراتا به معنی هند بزرگتر و یا سیاره بزرگتر است. پس در این تاریخ هند بزرگتر ، مبارزه بین دو پسرعموی وجود داشت، Pāṇḍavas و Kurus. Pāṇḍavas و Kurus، آنها را به یک خانواده متعلق بودند، به عنوان سلسله Kuru ، و در آن زمان، 5000 سال پیش، سلسله Kuru حاکم شده بر سراسر جهان بود. در حال حاضر، آنچه ما به عنوان Bhārata-varṣa می دانیم تنها جزئی است. در گذشته این سیاره به عنوان Bhārata-varṣa شناخته شده بود. پیش از آن، از هزاران سال پیش، این سیاره به عنوان Ilāvṛta-varṣa شناخته شده بود. اما یک امپراطور بزرگتر وجود داشت به نام Bharata . بعد از نام او، این سیاره به عنوان Bhārata-varṣa شناخته شد. اما به تدریج، درطول زمان، مردم ازهم پاشیده شدند از یک نظام واحد. درست مثل انچه که ما تجربه کردیم در هند ، می گویند 20 سال و یا 25 سال پیش، هیچ پاکستانی وجود نداشت. ........، بخش دیگری از پاکستان وجود دارد. پس در واقع، سال ها پیش هیچ بخش جدا شده از این سیاره وجود نداشت. این سیاره یکی است، و پادشاه نیز یکی بود، و فرهنگ نیز یکی بود. فرهنگ فرهنگ ودایی بود، و پادشاه هم یکی بود. همانطور که من به شما گفتم که پادشاهان سلسله Kuru بود، آنها سراسر جهان را اداره می کردند. سلطنت بود. پس از آن بود که دعوای بین دو پسر عموی از خانواده به وقوع پیوست، و این موضوع این باگاواد گیتا-است. باگاواد گیتا، در میدان جنگ سخن گفته شده است. در میدان جنگ، ما زمان بسیار کمی داشتیم. این باگاواد گیتا، زمانی که دو طرف در میدان جنگ بودند نوشته شده است. و آرجونا، بعد از دیدن طرف دیگر، که طرف دیگر، همه آنها متعلق به خانواده اش بودند، تمام اعضای خانواده، زیرا این دعوا بین پسر عموی ها بود، بنابراین او مهربان شد. مهربانانه، او به کریشنا گفت: "کریشنای عزیز من، من نمی خواهم به مبارزه کنم. اجازه بده پسر عموی من لذت ببرد از پادشاهی. من نمی توانم آنها را در این مبارزه از بین ببرم. " این موضوع باگاواد گیتا-است. اما کریشنا به او القا کرد که "تو یک kṣatriya هستی این وظیفه ی تو هست که مبارزه کنی . چرا از وظیفه خود عدول میکنی؟ "