FA/Prabhupada 0501 - نمی شود نگرانی نداشته باشیم مگر آنکه کریشنا آگاه شویم

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
صفحه قبلی - ویدئو 0500 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png صفحه بعدی - ویدئو 0502

نمی شود نگرانی نداشته باشیم مگر آنکه کریشنا آگاه شویم
- Prabhupāda 0501


Lecture on BG 2.15 -- Hyderabad, November 21, 1972

بنابراین شما نمیتوانید خوشبخت شوید. این پسرها و دخترها، آمریکایی، آمریکایی، اروپایی، آنها تمام این تمدن ماشینی را تجربه کرده اند. خیلی خوب هم چشیده اند. ماشین، کلوبهای شبانه و مشروبات، به خوبی مزه کرده اند. سعادتی در آنجا نیست. بنابراین آنها به کریشنا آگاهی آمده اند. بنابراین، nāsato vidyate bhāvo nābhāvo vidyate sataḥ. آبهاواه، و ساتاه. پس ما بر اساس پذیرفتن آسات،که وجود ندارد، خوشبخت نیستیم. آن توصیفی است که بوسیله پراهلادا ماهاراج داده شده: (SB 7.5.5). ما همیشه مضطرب هستیم، پر از اضطراب. این واقعیت است. همه ی ما، پر از اضطراب. چرا؟ آساد-گراهات. زیرا ما این بدن مادی را پذیرفته ایم. آساد-گراهات. Tat sādhu manye 'sura-varya dehināṁ sadā samudvigna-dhiyām. دهینام. دهینام یعنی... دها و دهت، قبلاً صحبت کردیم. دهت یعنی مالک بدن. پس همه دهت هستند، حیوان یا انسان یا درخت همگی. هر موجود زنده ای یک بدن مادی پذیرفته است. بنابراین آنها دهت(مالک) نامیده میشوند. پس دهینام، هر مالک بدنی، چون این بدن مادی را پذیرفته، همیشه پر از اضطراب است. بنابراین ما تا زمانی که به کریشنا آگاهی نیامده ایم از اضطراب رها نمیشویم. امکان ندارد. شما باید کریشنا آگاه شوید، (BG18.54) -بلافاصله بی - اضطراب خواهید شد. اگر شما به سکوی کریشنا آگاهی نیایید، همیشه پر از نگرانی خواهید بود. (SB 7.5.5) . آن هدایتی است که توسط پراهلاد ماهاراج به ما داده شده است، که اگر میخواهید از این حالت نگران خلاص شوید، sadā samudvigna-dhiyām, then hitvātma-pātam, hitvātma-pātaṁ gṛham andha-kūpam... گریهام آندها-کوپام. گریها یعنی... معانی زیادی وجود دارد. مخصوصا به معنی : خانه. خانه. دلتنگی برای وطن. تمدن ودایی مااینطور است، از خانه دور شو، از خانه بیرون برو. برای گرفتن سانیاسا، برای گرفتن واناپراستها. نه اینکه تا لحظه مرگ به عنوان عضوی از خانواده ، پدر بزرگ یا جد پدر بزرگ باقی بمانید. این در تمدن ودایی ما نیست. به مخض اینکه شخصی کمی بزرگ شد،pañcāśordhvaṁ vanaṁ vrajet, باید از این gṛham andha-kūpam خارج شود. Gṛham andha-kūpam، اگر ما خیلی نخ نما بحث کنیم، ممکن است نامطبوع باشد. اما ما باید از شاسترا توضیح دهیم که گریها چست. گریها، اینست که... عبارت دیگر، آنگاناشرایام نامیده میشود. آنگانا. آنگانا یعنی زن. زندگی کردن تحت حمایت همسر(زن).آنگاناشرایا. پس کتب مقدس پیشنهاد میکند که شما این آنگاناشرایام را رها کرده، و به پاراماهامسا-آشرایام بروید. آنگاه زندگی شما نجات می یابد. در غیر اینصورت، همانطور که پراهلاد ماهاراج میگوید، gṛham andha-kūpam, "اگر شما همیشه خود را در این چاه تاریکی که زندگی خانوادگی خوانده میشود نگاه دارید، هرگز سعادتمند نخواهید شد." آتما-پاتام. آتما-پاتام یعنی شما هرگز قادر به درک زندگی روحانی نخواهید بود. البته، نه همیشه، اما عموماً. عموماً، کسی که خیلی به زندگی خانوادگی یا توسعه دادن آن چسبیده... توسعه دادن زندگی خانوادگی، بعد زندگی جامعه، بعد زندگی اجتماعی، بعد زندگی ملی، بعد زندگی بین المللی. همه ی آنها gṛham andha-kūpam. All gṛham andha-kūpam هستند.