FA/Prabhupada 0563 - نام بد به سگ بده و آویزانش کن

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
صفحه قبلی - ویدئو 0562 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png صفحه بعدی - ویدئو 0564

نام بد به سگ بده و آویزانش کن - Prabhupāda 0563


Press Interview -- December 30, 1968, Los Angeles

بگذاريد ازتون بپرسم... من عقيده ى خودم رو دارم، ولى مى خوام از شما سؤال كنم چرا شما حس مى كنيد كه جوان ترها امروز دارند بيشتر و بيشتر به سوى اديان شرقى جذب بشند؟ چون شما در رضايتمند كردن اونها، شكست خورديد شما چى؟. : شما در دادن حس رضايت به اونها، شكست خورديد اين مسير مادى زندگى شما، بيشتر از اين اونها رو راضى نميكنه در شروع، مرحله اى وجود داره، وقتى شخص تنگدست-مصيبت زده ست، ممكنه فكر كنه" پول، زن، آپارتمان خوب، ماشين خوب، ميتونه به من حس رضايت بده" به دنبال اين هستند ولى بعد از لذت بردن، متوجه ميشن" اوه، هيچ رضايتى نيست" چون ماده نميتونه شما رو راضى كنه پس جايگاه شما اينه، در آمريكا بخصوص، براى لذت بردن به اندازه ى كافى داريد غذاى كافى داريد، زن كافى داريد، به اندازه ى كافى شراب داريد، به اندازه ى كافى خونه داريد-همه چيز كافيه اين نشون ميده كه پيشرفت مادى نميتونه به شخص حس رضايتمندى بده سرگردانى و عدم رضايت در كشور شما بيشتر از هندوستانه كه گفته ميشه فقير-بيچاره هستند. مى بينيد؟ ولى هنوز در هند مشاهده مى كنيد، با اينكه فقير-بيچاره هستند، چون درحال ادامه ى فرهنگ قديميند، آشفته نيستند بله. اونها قدم بقدم دارند ميميرند، ولى هنوز راضى هستند." بسيار خوب" مى بينيد؟ چرا؟ چون اونها سايه ى كمرنگى از موقعيت روحانى رو دارند پس حالا لازمه كه مردم زندگى روحانى رو بپذيرند اون خوشحال شون ميكنه. هيچ اميدى نيست. تمام اين مردم، در تاريكى هستند نمى دونند كجا دارند ميرند. هيچ هدفى ندارند ولى وقتى شما در موقعيت روحانى قرار بگيريد، ميدونيد چيكار داريد مى كنيد، كجا داريد ميريد، آينده تون چيه همه چيز واضحه. مى بينيد؟ : خوب من بطور خلاصه موضوع رو دنبال مى كنم. به عبارت ديگه، شما حس مى كنيد كه در كليساى غربى-شرق زده، چه يك كنيسه باشه يا يك كليسا، شكست خورده... شما ميفرماييد كه پيام اونها مناسب نيست يا اينكه اونها براى معرفى پيام درست شون، شكست خورده ند؟ نه. نكته اينه كه اين كليساهاى غربى، درست مثل مسيحيت، در باره ى اين انجيل ها صحبت شده خيلى خيلى قبل، از زمان انسانهاى اوليه، مى بينيد؟ دارالسلام اين مردم در صحرا زندگى مى كردند، و خيلى پيشرفته نبودند. پس در اون زمان... البته، در انجيل يا در عهد قديم، ايده ى خداوند وجود داره، همش زيباست ولى اونها... درست مثل اعلاميه ى،" خداوند اين جهان را آفريد". اين حقيقته حالا اون مردمى كه پيشرفت نكرده ند... حالا، در حال حاضر، مردم از لحاظ علمى پيشرفته شده ند اونها مى خوان بدونند كه خلقت چطور اتفاق افتاده. مى بينيد؟ اين توضيح وجود نداره، حتى كليسا هم به اونها نمى تونه جواب بده. بنابراين اونها راضى نشده ند رسماً به كليسا مى رن و دعا مى كنند، اون براشون جذاب نيست تازه عملاً، قوانين دينى رو دنبال نمى كنند درست مثل عهد عتيق، منظورم اينه كه، ده فرمان وجود داره، و فرمانى وجود داره كه" تو نبايد بكشى" ولى عمل كشتن در دنياى مسيحيت خيلى برجسته ست اونها كشتارگاهها رو خيلى عادى اداره مى كنند، و يك تئورى ساخته ند كه حيوانات روح ندارند، اونها حس نمى كنند- براى همين بايد كشته بشن. " به سگ يك اسم بد بده و آويزونش كن" چرا حيوانات نمى تونند حس كنند؟ چرا شما اين كارهاى گناه آلود رو مرتكب ميشيد؟ پس طبقه ى كشيشى، هم حرف نمى زنند، بحث نمى كنند، همه ساكت هستند اين يعنى، عمداً از ده فرمان پيروى نكردن پس قانون دينى كجاست؟ اگر شما از احكام كتاب مقدس تون اطاعت نكنيد به اين معناست كه داريد بخوبى از يك دين تبعيت مى كنيد؟ چطور مى تونيد بكُشيد در حاليكه نمى تونيد خلق كنيد؟ و اينجا بسادگى گفته شده،" تو نبايد بكشى" جواب چيه؟ چرا دارند مى كُشند؟ جواب چيه؟ چطور بهش جواب مى ديد؟ : از من مى پرسيد؟. : بله خوب، بله، مشخصاً " تو نبايد بكشى" يك حكم اخلاقيه، و بى انتها و معتبره، ولى بشر واقعاً علاقه مند نيستند به... اونها به دين علاقه مند نيستند اين تنها يك نمايش موقتى، شيشه ى نمايشى ست پس چطور اونها مى تونند خوشحال باشند؟ اگر شما احكام تنظيم شده رو دنبال نكنيد، اونوقت دين تون كجاست؟ من در حال بحث كردن با شما نيستم. نمى تونستم با شما بيشتر موافق باشم من در توافق كاملم. هيچ معنى نميده. " تو نبايد بكُشى" " تو نبايد بجز من خداهاى ديگه رو پرستش كنى"، " تو نبايد به اسب همسايه چشم طمع داشته باشى" " آنها بايد به پدر و مادرشان احترام بگذارند"، اينها احكام اخلاقى زيبايى هستند، ولى از اونها اطاعت نميشه " تو نبايد همسر همسايه ت رو بدزدى". : همسر، غبطه پس چه كسى اين رو دنبال ميكنه؟. : هيچكس. خيلى كم مى بينيد؟ پس چطور مى تونيد اونها رو ديندار فرض كنيد. و بدون دين، جامعه ى بشرى يك جامعه ى حيوانيه بسيار خوب، ولى اجازه بديد ازتون اين رو بپرسم. در طول اين خط... حالا من از شما سؤال نميكنم... نگهش داريد. نگهش داريد. ممنونم