FA/Prabhupada 0661 - هيچ مراقبه گرى بهتر از اين پسرها نيست. آنها فقط روى كريشنا تمركز دارند

From Vanipedia


هيچ مراقبه گرى بهتر از اين پسرها نيست. آنها فقط روى كريشنا تمركز دارند
- Prabhupāda 0661


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

فرد باید بر من تمرکز کند. و نهایتا، مراقبه کجا ست. در پوچی نیست. فقط بر ویشنو، این فرم ویشنو. این سانکهیا-یوگا ست. این سانکهیا-یوگا اولین بار توسط کاپیلادوا تمرین شد. او ظهور خداوند ، کریشنا ست. پس این راز یوگا ست. که این، میخواهم بگویم، روش صاف نشستن و نگاه کردن به نوک بینی، همه ی اینها، منظورم این ست که، وسایل، به شما کمک خواهند کرد تا ذهن خود را بر فرم ویشنو، یا کریشنا متمرکز کنید. فرد باید بر من تمرکز کند. این مراقبه یعنی مراقبه بر کریشنا. بنابراین اینجا در این جنبش کریشنا آگاهی، فقط مستقیما بر روی کریشنا ست، هیچ چیز دیگری نیست... بنابراین هیچ مراقبه گری بهتر از این پسرها نیست. آنها فقط بر روی کریشنا متمرکز هستند. تمام کار آنها کریشنا ست. آنها در باغ کار میکنند، زمین را حفر میکنند، "اوه، آنجا رزهای زیبایی خواهد بود، باید آنها را به کریشنا تقدیم کنیم." مراقبه. مراقبه عملی. من رز پرورش می دهم و آن به کریشنا تقدیم خواهد شد. حتی در حفاری مراقبه هست. می بینید؟ آنها مواد غذایی خوب تهیه میکنند،، "اوه، کریشنا اینها را خواهد خورد." پس در آشپزی هم مراقبه هست. می بینید؟ دیگر برای ذکر کردن و رقصیدن چه میتوان گفت. پس اینها... آنها بیست و-چهار ساعته در مراقبه بر کریشنا هستند. یوگی بی نقص. هر کس میخواهد بیاید و مبارزه کند. این پسر ها یوگی های کامل هستند. ما یک سیستم یوگایی کامل را آموزش میدهیم. نه بوالهوسانه. به اعتبار بهاگاواد-گیتا. ما چیزی را بوسیله ترکیب کردن تولید نمی کنیم، زیرا اینجا اعلام شده ست، می بینید؟ فقط برای متمرکز کردن ذهن شما بر کریشنا، یا ویشنو. و فعالیتهای آنها بقدری قالب گرفته است که نمیتوانند به کریشنا، به جز کریشنا فکر کنند، کریشنا، کریشنا، کریشنا. بنابراین آنها بالاترین مراقبه گر ها هستند. "درون قلبتان به من فکر کنید و من را هدف نهایی زندگی کنید." بنابراین کریشنا هدف نهایی زندگی است. آنها خود را برای انتقال به کریشنالوکا آماده میکنند. پس یوگای کامل اینجاست. آنها یوگای کامل را تمرین می کنند. ادامه بدهید.