پرابهوپاد 0735 - ما خيلى نادانيم كه به زندگى بعدى اعتقادى نداريم

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

ما خيلى نادانيم كه به زندگى بعدى اعتقادى نداريم - Prabhupāda 0735


Lecture on SB 7.9.41 -- Mayapura, March 19, 1976

اكنون پسران زيادي وجود دارند. آن ... اگر او مي گويد، " نه، نه نه . من مرد جواني نخواهم شد. من بچه باقي مي مانم،" اين غير ممكن است . او مجبور به تعويض بدنش است . شكي وجود ندارد كه او از تعويض بدنش خوشش نمي آيد. نه، او مجبور است. پس مشابها" ، اين بدن ، وقتي پايان يافت ، شما شايد بگوييد كه " من اعتقاد به اين كه بدن ديگري وجود دارد ندارم، " اما وجود دارد- " بايد". دقيقا" مانند آن كه مرد جواني ممكن است فكر كند، "اين بدن بسيار زيباست . لذت مي برم . من پيرمرد نخواهم شد." نه، شما بايد بشويد. آن قانون طبيعت است . شمانمي توانيد بگوييد. مشابها" ، بعد از مرگ ، وقتي اين بدن پايان يافت ، شما بايد بدن ديگري بگيريد . Tathā dehāntara-prāptiḥ. و چه كسي صحبت مي كند؟ شخصيت اعلاي خداوند ، او صحبت مي كند، مرجع برتر. و اگر شما، توسط دليل عادي خودتان، سعي كنيد درك كنيد كه قانون چيست، مثال خيلي ساده ايي اينجا داده شده است. پس زندگي وجود دارد. نمي توانيد آن را رد كنيد . زندگي وجود دارد . اكنون ، آن زندگي ،. آن بدن در دستان شما نيست. در حال حاضر، وقتي زندگي آنجاست، شما به آگاهي خودتان افتخار مي كنيد. شما خيلي گستاخ هستيد كه وجود خداوند را قبول مي كنيد. شما مي توانيد آن را احمقانه انجام دهيد. اما بعد مرگ شما كاملا" تحت كنترل طبيعت هستيد. همين . نمي توانيد اجتناب كنيد . دقيقا" مثل وقتي كه نادان هستيد، مي توانيد بگوييد، " قانون دولتي را باور ندارم . هر آنچه بخواهم انجام مي دهم." اما وقتي دستگير مي شويد، همه چيز تمام مي شود . سپس بسادگي سيلي و كفش، همين پس احمق هستيم كه به زندگي بعدي اعتقاد نداريم . بسادگي احمقانه است. زندگي بعدي وجود دارد ، خصوصا" زماني كه كريشنا مي گويد. مي توانيد بگوييد، " به آن اعتقاد نداريم. " چه اعتقاد داشته باشيد يا نداشته باشيد، مهم نيست. تحت كنترل طبيعت هستيد . (بهاگاواد-گيتا آيه ٣.فصل ٢٧). Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya sad-asad-janma-yoniṣu (BG 13.22), كريشنا فرموده . چرا شخص در خوبي واقع شده است؟ چرا شخص واقع شده است ، يك موجود زنده مواد غذايي بسيار خوبي مي خورد، و حيوانات ديگر مدفوع مي خورند. اين اتفاقي نيست .(شريماد-بهاگاواد٣١١.٣) زيرا كسي كه به اين روش عمل مي كند كه مدفوع بخورد ، بايد بخورد. اما مايا، انرژي توهم خيلي زيرك است ، تا زماني كه حيوان مدفوع مي خورد ، فكر مي كند ،" من در بهشت لذت مي برم." اين مايا ناميده مي شود. پس حتي توسط خوردن مدفوع فكر مي كند از خوشي بهشتي لذت مي برد . مگر اينكه او توسط جهل پوشيده شده باشد، او ... اگر بياد بياوريد كه " من در زندگي قبلي خود انسان بودم، و خوراك خيلي خوب مي خوردم . اكنون مجبور به خوردن مدفوع هستم،" پس نمي تواند طفره برود. آن پراكشي پاتميكا-شاكتي-مايا .فراموش مي كنيم .فراموشي.