FA/Prabhupada 0803 - پروردگارم، لطفا مرا به خدمت خود مشغول دار.- این کمال زندگی استLecture on SB 1.7.19 -- Vrndavana, September 16, 1976

هاره کریشنا یعنی خداوند متعال و قدرتهای روحانی اش. پس ما خطاب میکنیم: هاره، "ای انرژی، انرژی متعال خداوند،" و کریشنا، "ای خداوند متعال." هاره راما، همون چیز. پارام برهمن. رامایعنی پارام برهمن، کریشنا یعنی پارام برهمن و... پس معنی این خطاب، "ای کریشنا، ای رادهه، ای راما، ای..." چرا؟ باید یک چیزی اونجا باشه... چرا شما درخواست میکنید؟ که "من ر وفقط در خدمت به خودت مشغول کن." چیتانیا ماهاپرابهو اینرا آموزش دادند: ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau kṛpayā tava pāda-paṅkaja- sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya (CC Antya 20.32) این دعای ما ست. دعای ما این نیست که "ای کریشنا، ای راما، به من کمی پول بده، به منزن بده." نه. این دعا نیست. البته، در مرحله ابتدایی اونها میتونند اینطوری دعا کنند، اما اون نیست، منظورم اینه که، شودها-بهاکتی، خدمت خالصانه. خدمت خالصانه اینه که به خداوند دعا کنی، از او درخواست یک خدمت بکنید: "خدای من، لطفا مرا در خدمت خودت قرار بده." این تکامل زندگی است، وقتی که فرد با عشق در خدمت به خداوند مشغول باشد. شما میتونید یک قدیس بشید و در مکانی منزوی زندگی کنید و بخودتون مغرور بشید ، که خیلی شخصیت بزرگی شده اید، و مردم شاید برای دیدن او بیان، "نمیتونین او را ببینید؛ او مشغول ذکر کردنه." گورو ماهاراج من این رو محکوم کرده. او میگوید، ذهن عزیز من، ترکیبات ذهن تو، فکر میکنید که شما یک وایشناو خیلی بزرگی شدید. هیچ کاری نمی کنید، و در یک جای منزوی نشستید و ذکر کردن ،هاریداسا تهاکور رو تقلید میکنه. پس شما خیلی بی معنی هستین. Mana tumi kisera vaiṣṇava". چرا؟ Nirjanera ghare, pratiṣṭhāra tare: برای بدست آوردن کمی ستایش بعنوان یک ذاکر بزرگ. چون اگر کسی واقعا ذکر میکنه، چرا باید جذب زنان و بیدی بشه؟ اگر اون واقعا در موقعیت هاری داسا تهاکور قرار داره، چرا باید با مجذوب چیزهای مادی بشه؟ اون فقط یک نمایش دروغه. اون برای یک آدم عادی ممکن نیست. بنابراین شخص معمولی باید بطور بدنی مشغول باشه. این فیزیکال نیست؛ روحانی هم هست. همیشه در نوعی کار در کریشنا آگاهی مشغول بودن. درخواست این است. نه اینکه "اوه، من یک دانشمند بزرگ شده ام، و اکنون یاد گرفته ام که چطور یک وایشناو بزرگ بشوم. من شصت-چهار دور ذکر میکنم، و به فکر زنم که یک جاییه هستم، و بعدش خدا-حافظ به گوویندا جی و ترک کردن ورینداوان." این حقه بازی ها پیروی نمیشه. گوویندا جی این اراذل رو از ورینداوان دور میکنه. پس ورینداوان، کسی که در ورینداوان زندگی میکنه، باید خیلی مشتاق باشه که چطور میتونه شکوه ورینداوان-چاندرا رو در همه جهان پخش کنه. باید اینطور باشه. نه اینکه "ورینداوان-چاندرا ملک خصوصی منه، من یه جایی می شینم و لیس میزنم." نه، نباید اینطور باشه. نباید اینطور باشه. گورو ماهاراج من این را محکوم کرده است.