FA/Prabhupada 0873 - بهاکتی یعنی این که ما باید خود را از این اسمها و نقشها پاک کنیم750519 - Lecture SB - Melbourne

بهاکتی یعنی این که ما باید خود را از این اسمها و نقشها پاک کنیم من برای لذت حواس این بدن را، بدن هندی ا؛ شما بدن استرالیایی یا آمریکایی یا اروپایی را بدست آورده اید. اما شما باید این بدن را عوض کنید. (BG 2.13). ما جاودان هستیم.(BG 2.20). روح متولد نمی شود، و نمی میرد. ما فقط بدن عوض میکنیم. Tathā dehāntara-prāptiḥ. همانطور که ما بدنمان را عوض میکنیم. در رحم مادر ما یک بدن کوچک داریم. آن رشد میکند، و ما بیرون می آییم. مجددا رشد می کند. رشد میکند.... در حقیقت رشد نمی کند؛ تغییر می کند. بدن یک کودک تبدیل به یک بچه میشود، بچه بدنش تبدیل به یک پسر میشود، و پسر تبدیل به یک نو جوان می شود. سپس... به این ترتیب ما بدن عوض میکنیم. شما این را تجربه کرده اید. شما بدن یک کودک داشته اید - به یاد دارید. یا بدن یک پسر داشته اید - به یاد می آورید. اما آن بدن دیگر وجود ندارد. اما شما هستید. بنابراین اینطور نتیجه گیری می کنیم که وقتی که این بدن دیگر برای بقا مناسب نیست ما باید بدن دیگری بپذیریم. به این میگویند پس ما باید تغییر کنیم. این قانون طبیعت است. روح فنا ناپذیر است. Na jāyate na mriyate vā kadācit na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20)cccc. روح تمام نشده است؛ فقط یک نوع خاصی از بدن تمام شده است. خیر. مردم این را نمی دانند. و چون آنها فقط مشغول اعمال گناه آلود هستند، مغز آنها آنقدر کودن شده که نمیتوانند این حقیقت ساده را ببینند که همانطور که در این زندگی بدن عوض میکنید، بنابراین این بدن را برای زندگی بعدی هم عوض خواهید کرد. این یک حقیقت خیلی ساده است. اما بخاطر پیشرفت تمدن مادی، ما انقدر کودن و رذل شده ایم که نمیتوانیم آن را درک کنیم. اما هنوز هندوستان، با اینکه خیلی سقوط کرده، اگر به یک روستای دورافتاده بروید: یک مرد عادی، که هیچ تحصیلاتی ندارد، باور دارد. او اعتقاد دارد. و اینجا در کشورهای غربی، من پروفسورهای خیلی، بزرگ، بزرگی را می بینم، که هیچ ایده ای ندارند. من در مسکو، کوتووسکی، پروفسور بزرگ را ملاقات کردم. او گفت، "سوامی جی، بعد از تمام شدن این بدن، همه چیز تمام میشود." فقط ببینید. او یک پروفسور بزرگ و سرپرست یک دپارتمان بزرگ، هندشناسی است. او هیچ ایده ای ندارد. اما واقعیت این نیست. واقعیت این است که همه ما اخگر، اخگرهای روحانی، جزء و ذره ای از خداوند هستیم. به هر طریقی، برای لذت حواس به این دنیای مادی آمده ایم. در دنیای روحانی لذت حواس وجود ندارد. در آنجا خلوص حواس هست. در دنیای مادی حواس نا خالص هستند. آنها فقط میخواهند از چیزهای مادی لذت ببرند. بنابراین کریشنا آگاهی یعنی اینکه شما باید حواستان را پالایش کنید. روش این است.

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkena hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(CC Madhya 19.170)

این بهاکتی یعنی اینکه ما باید خودمان را از این القاب پاک کنیم. این القاب چه هستند؟ همه دارند فکر میکنند، "من آمریکایی هستم، " "من هندی هستم،" "من اروپایی هستم،" "من استرالیایی هستم،" "من گربه هستم،" "من سگ هستم، "من این هستم،" "من آن هستم" -- بدنی. ما باید این ادراک بدنی از زندگی را پاک کنیم، که "من این بدن نیستم." آهام برهماسی: "من روح روحانی هستم." ما باید اینرا بفهمیم. آنوقت دیگر هیچ تمایزی نخواهد بود که "این یک آمریکایی ست، این یک استرالیایی ست، این یک هندو ست، این مسلمان است، این یک درخت است، این..." خیر. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18). پاندیتا یعنی عالم و حکیم، کسی که همه چیز را همانطور که هستند میداند. For them, vidyā-vinaya-sampanne brāhmaṇe gavi hastini śuni caiva śva-pāke ca paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18). یک شخص، بسیار فاضل، ویدیا، وخیلی آرام... ویدیا یعنی، تحصیل کرده یعنی، او آرام، متین است. بی شرف و جنایتکار نیست. این ویدیا ست. این آزمایش تحصیلات است. او باید خیلی تحصیل... متین و خاموش باشد. به این میگویند جنتلمن، در یک کلمه.

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)