FA/Prabhupada 0878 - سقوط تمدن ودایی در هندوستان730412 - Lecture SB 01.08.20 - New York

سقوط تمدن ودایی در هندوستان پرادیومنا: ترجمه: "شما شخصا برای رواج دادن علم خدمت عابدانه در قلوب روحانیون پیشرفته، و تحلیل گرایان مادی پالایش یافته توسط تمایز قایل شدن میان ماده و روح نزول کرده اید. پس چگونه ما زن ها میتوانیم شما را کاملا بشناسیم؟ Prabhupāda: پس کونتی دوی، او متواضعانه... این نشانه ی یک وایشناو است. خداوند، کریشنا، نزد کونتی دوی آمده است تا غبار پاهای او را بردارد. چون کریشنا کونتی دوی را عمه خود میداند، برای نشان دادن احترام، کریشنا پای کونتی دوی را لمس می کند. اما کونتی دوی، با اینکه در چنان موقعیت والایی قرار دارد، عملا در سطح مادر یاشودا، چنان عابد بزرگی... او آنقدر متواضع است که "کریشنا، شما برای پاراماهامسا ها ساخته شده اید، ما چطور شما را ببینیم؟ ما زن هستیم." بنابراین همانطور که در بهاگاواد گیتا گفته شده است، (BG 9.32). در جای دیگری در بهاگاواتا گفته شده، Śūdra, strī and dvijabandhu. دویجیاباندهو یعنی کسانی که در خانواده برهمن یا کشاتریا زاده شده اند، طبقه بالا... برطبق سیستم ودایی ، چهار بخش وجود دارد: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma... (BG 4.13) برطیق قابلیت و کار، مرد درجه- یک برهمن است، خردمند. بعدی، کشاتریا؛ بعدی، وایشیا؛ و بعدی، شودرا. بنابراین بر طبق این رده بندی، زنان، شودرا و دویجاباندهو، دویجاباندهو، آنها در رده بندی یکسان قرار دارند. دویجاباندهو یعنی در خانواده برهمن، یا در خانواده کشاتریا زاده شده، اما هیچ قابلیتی ندارد. داشتن قابلیت در نظر گرفته میشود. این خیلی عملی است. فرض کنید مردی بعنوان پسر قاضی یک دادگاه-عالی بدنیا می آید. پس اینطور نیست که چون اوپسر یک قاضی دادگاه- عالی است، او هم یک قاضی دادگاه- عالی است. این ادامه دارد. چون کسی اتفاقا در یک خانواده برهمن بدنیا آمده است، بدون هیچ قابلیتی، اعلام کند برهمن شده است. این سقوط تمدن ودایی در هند است. حقه باز شماره یک، اعلام کند برهمن است - بدون هیچگونه قابلیتی. قابلیت او از یک شودرا کمتر است؛ باز هم ادعا میکند. و این پذیرفته شده است. بنابراین به روشنی نایید شده است:guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). بدون قابلیت... برهمن یعنی قابلیت. نه این بدن. مباحثات زیادی هست، اما آنها نمیخواهند بشنوند. در جنبش من، آنها خیلی ضدیت میکنند، چون من دارم اروپایی و آمریکایی را برهمن میکنم. آنها بر ضد من هستند. اما مهم نیست، ما به آنها اهمیت نمیدهیم. هیچ آدم منطقی هم به آنها اهمیت نمیدهد. اما تبلیغات بزرگی بر ضد من وجود دارد. حتی در میان برادران روحانی من، آنها دارند... چون آنها نمیتوانند آنرا انجام دهند، پس دنبال خطا میگردند. خواهید دید.