FA/Prabhupada 0898 - چون من عابد شده ام، هیچ خطری وجود نخواهد داشت، هیچ رنجی. هیچ

From Vanipedia


چون من عابد شده ام، هیچ خطری وجود نخواهد داشت، هیچ رنجی. هیچ!
- Prabhupāda 0898


730417 - Lecture SB 01.08.25 - Los Angeles

چون من یک عابد شده ام، دیگر هیچ خطری، هیچ رنجی نخواهد بود. خیر! Prabhupāda: کریشنا آگاهی در هیچ شرایطی نمیتواند مختل شود. حتی اگر رنج زیادی وجود داشته باشد. این آموزش کونتی دوی است. کونتی دوی خوش آمده است، خوشامد: اجازه بدهید... زیرا، قبل از پیروزی در جنگ کوروکشترا، تمام این پانداواها در بسیاری موقعیتهای خطرناک گذاشته شدند. این مورد قبلا در آیات قبل شرح داده شد. گاهی به آنها زهر داده شد، گاهی در خانه ای گذاشته شدند، و آنجا را به آتش کشیدند. گاهی اهریمنان بزرگ، بزرگ، آدم خواران، و جنگجویان بزرگ، بزرگ. هر بار... آنها قلمروشان را از دست دادند، همسرشان را از دست دادند، اعتبارشان را از دست دادند. آنها را در جنگل گذاشتند. پر از خطرات. اما در درون همه ی این خطرات، کریشنا آنجا بود، با تمام این خطرات. وقتیکه دروپادی داشت برهنه میشد، کریشنا آنجا بود تا به او لباس برساند. کریشنا همیشه آنجا ست. بهمین دالیل بهیشما دوا، در هنگام مرگ... او پدر بزرگ پانداواها بود. بنابراین وقتیکه پانداواها برای دیدن او در بستر مرگ آمدند، او گریه کرد که: "این پسرها، نوادگان من، آنها خیلی متقی هستند. ماهاراجا یودهیشتیرا، بالاترین فرد متقی است. نان او دارماراجا ست، پادشاه دینداران. او بزرگترین برادر است. و بهیما و آرجونا، آنها عابدان و همچنین قهرمانان بزرگی هستند. آنها میتوانند هزاران مرد را بکشند. بسیار قدرتمند هستند. یودهیشتیرا، یودهیشتیرا آنجاست، و بهیما آنجا ست. آرجونا آنجا ست، و دروپادی مستقیما الهه ی خوشبختی است. اینطور بیان شده که هر کجا دروپادی حضور داشته باشد، در آنجا کمبود غذا نخواهد بود. به این ترتیب، ترکیب بسیار زیبا و بالاتر از آن بود، کریشنا همیشه با آنها ست، و هنوز آنها دارند رنج میکشند." بنابراین او شروع به گریستن کرد که: "من نمیدانم برنامه کریشنا چیست، که چنین مردان پرهیزگاری، چنین عابدانی، آنها هم رنج میکشند." پس فکر نکنید که: "چون من یک عابد شده ام، دیگر خطری، و رنجی نخواهد بود." پراهلاد ماهاراج خیلی عذاب کشید. پانداواها خیلی رنج کشیدند. هاری داس تهاکور خیلی رنج کشید. اما ما نباید با این رنجها دچار اختلال شویم. ما باید ایمان محکمی داشته باشیم، عقیده راسخ که: "کریشنا آنجا ست. او به من حفاظت خواهد داد." Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31). سعی نکنید از پناه دیگری جز کریشنا استفاده کنید. همیشه به کریشنا توکل کنید. کریشنا میفرماید: "آرجونای عزیزم، میتوانی این را به عموم اعلام کنی که عابدان من هرگز نابود نخواهند شد." چرا به آرجونا توصیه شد که اعلام کند؟ چرا خودش اعلام نکرد؟ نکته ای وجود دارد. چون اگر کریشنا، اینرا اعلام میکرد، چون شاید نقض عهد بشود زیرا گاهی او از عهد خود تخلف میکرد. اما اگر عابد او قول بدهد، هرگز نقض نخواهد شد. این کار کریشنا ست. "اوه، عابد من ای را اعلام کرده است. باید ببینم که حتما اینکار انجام شود." این موقعیت کریشنا ست. او به عابدان خود خیلی وابسته است. بهمین دلیل میفرماید که: "تو اعلام کن. اگر من اعلام کنم، شاید مردم باور نکنند. اما اگر تو اعلام کنی، آنها باور خواهند کرد. چون تو یک عابد هستی. اعلامیه تو هرگز.... کریشنا میخواهد ببیند که: "قول عابدان من انجام میشود. قول من شاید انجام نشود، شاید شکسته شود." این کریشنا آگاهی است. ما باید به کریشنا آگاهی بچسبیم، در همه ی شرایط، حتی در خطرناکترین موقعیت. ما باید ایمان خود را به قدوم نیلوفرین کریشنا حفظ کنیم، و دیگر هیچ خطری نخواهد بود. از شما خیلی متشکرم. عابدان: جایا شریلا پرابهوپادا!