FA/Prabhupada 0921 - آیا شما احساس غرور خیلی زیادی نمی کنید اگر در معاشرت با نیکسون بزرگ قرار بگیرید؟730422 - Lecture SB 01.08.30 - Los Angeles

اگر شما با نیکسون متعال معاشرت میکردید خیلی به خودتان مغرور نمی شدید؟ اگر شما بتوانید یک-طرفه عمل کنید... این هم کامل نیست. فرضا که شما بتوانید باز هم بزرگتر تولید کنید. من فکر نمی کنم که تمدن امروزی برگترین را تولید کرده باشند. ما اطلاعات را از بهاگاواد-گیتا میگیریم. کارداما مونی، پدر کاپیلادوا، او یک هواپیما، یک شهر بزرگ ساخت. یک شهر بزرگ، با دریاچه، با باغها، با خانه های بزرگ، بزرگ، خیابان. و همه شهر بر فراز تمام جهان در پرواز بود. و کارداما مونی تمام سارات را، تمام سیارات را به همسرش نشان داد. او یک یوگی بزرگ بود، و همسرش، دواهوتی، دختر وایواسواتا مانو، دختر پادشاه خیلی بزرگی بود. کارداما مونی میخواست ازدواج کند، خواسته. پس وایواسواتا مانو فورا... دخترش، دواهوتی، او هم گفت: "پدر عزیزم، من میخواهم با آن حکیم ازدواج کنم." بنابراین او دختر را آورد: "قربان، این دختر من است. شما او را به همسری بپذیرید." او دختر پادشاه بود، بسیار توانگر، اما به نزد شوهرش آمد، او مجبور بود خیلی خدمت کند تا اینکه نحیف و لاغر شد، غذای کافی نمیخورد و روز و شب کار میکرد. بنابراین کارداما مونی کمی به رحم آمد که: "این زن پیش من آمده است. او دختر پادشاه است، و تحت حفاظت من هیچ راحتی ندارد. من باید برای او آسایش فراهم کنم." از زنش پرسید: "چگونه آسایش می یابی؟" طبیعت زن خانه زیبا، غذای خوب، لباس خوب، بچه های خوب و شوهر خوب است. این آرزوی زن است. او به خودش ثابت کرد که بهترین شوهری ست که او میتوانست بگیرد. بنابراین ول از همه به او توانگری داد، خانه ای بزرگ، بزرگ، خدمتکاران، دارایی. و بعد این هواپیما توسط او ساخته شد، به روش یوگایی. کارداما مونی، او یک انسان بود. اگر او میتوانست توسط روش یوگایی چنان چیز فوق العاده ای را اجرا کند... و کریشنا یوگشوارا ست، ارباب همه قدرتهای جادویی یوگایی. کریشنا. کریشنا در بهاگاواد-گیتا بعنوان یوگشوارا خطاب میشود. وقتی ما ، یک کمی قدرت جادویی بگیریم، یک مرد مهم، خیلی بزرگ میشویم. و حالا او ارباب همه ی قدرتهای جادویی یوگایی ست. (BG 18.78). در بهاگاواد-گیتا گفته شده است که هر کجا یوگشوارا- هاری، کریشنا، شخصیت متعال خداوند، ارباب همه ی قدرتهای جادویی، آنجا باشد، و جایی که دهانوردهارا آرجونا باشد، پاراتها، همه چیز آنجا ست. همه چیز آنجا ست. ما باید اینرا به خاطر داشته باشیم. که اگر شما بتوانید همیشه همراه کریشنا باشید، همه ی کمال در آنجاست. همه ی کمال در آنجا ست. و کریشنا بخصوص در این عصر تایید می کند. کریشنا در این عصر بعنوان نام مقدس ظهور کرده است. بهمین دلیل چیتانیا ماهاپرابهو میفرماید که: "خداوند عزیزم، تو آنقدر مهربانی که معاشرت خود را، در فرم نام مقدست به من داده ای." Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ (CC Antya 20.16, Śikṣāṣṭaka 2). "و این نام مقدس میتواند در هر موقعیتی ذکر شود. هیچ قانون سفت و سختی ندارد." شما میتوانید هاره کریشنا را در هر جایی ذکر کنید. درست مثل این بچه ها. آنها هم ذکر میکنند، آنها هم میرقصند. بهیچوجه مشکل نیست. موقع راه رفتن، درست مثل شاگردان ما، تسبیح را میگیرند. در ساحل دریا قدم میزنند، و باز هم ذکر میکنند. چه چیزی از دست میدهند؟ اما منفعت بسیار بزرگ است، چون ما با شخص کریشنا معاشرت میکنیم. خیلی منفعت دارد. اگر شما خیلی احساس غرور کنید... اگر شما با شخص رییس جمهور نیکسون معاشرت کنید، چقدر احساس غرور میکنید؟ "اوه، من با رییس جمهور نیکسون هستم." پس خیلی احساس غرور نخواهید کرد اگر با نیکسون متعال معاشرت کنید؟ (خنده) چه کسی میتواند میلیونها نیکسون خلق کند؟ پس این فرصتی برای شما ست. بهمین دلیل چیتانیا ماهاپور میفرمایند: (CC Antya 20.16, Śikṣāṣṭaka 2). "خداوند عزیزم، تو خیلی نسبت به من مهربان هستی که دائما، همیشه معاشرت خود را به من داده ای. شما آماده اید. شما بخشنده اید. اما من بسیار تیره بختم. من از این فرصت استفاده نمی کنم." دوردایوا. بدبخت. این جنبش کریشنا آگاهی ما، فقط از مردم درخواست میکند: "هاره کریشنا ذکر کنید."