FA/Prabhupada 0923 - این چهار پایه را بشکنید. آنگاه سقف زندگی گناه آلود فرو خواهد ریخت730422 - Lecture SB 01.08.30 - Los Angeles

این چهار ستون را بشکنید. آنوقت سقف زندگی گناه آلود فرو خواهد ریخت. اگر کریشنا بعنوان یک پسر معمولی، انسان، در نظر گرفته شود کریشنا هم مانند یک انسان معمولی رفتار خواهد کرد. اگر کریشنا بعنوان شخصیت متعال خداوند پذیرفته شود، عابدان از معاشرت با شخصیت متعال خداوند لذت خواهند برد. و اگر بی هویت گرایان خیلی علاقمند به برهما جیوتی هستند، او منبع است. پس بهمین دلیل او همه چیز است. (SB 1.2.11). پس با چنین شخصیت والای خداوند، این پسرها دارند بازی میکنند. چگونه، چرا، چطور آنها آنقدر خوشبخت بودند، که با شخصیت متعال خداوند بازی کنند؟ Itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ (SB 10.12.11). این پسرها، پسران گاوچران، که دارند حالا با کریشنا بازی میکنند، آنها هم معمولی نیستند. آنه دارای بالاترین کمال هستند، که قادر بوده اند با شخصیت متعال خداوند بازی کنند. چطور این موقعیت را بدست آورده اند؟ Kṛta-puṇya-puñjāḥ. بسیار، بسیار زندگیهای توام با اعمال متقیانه. چون این پسرها برای خیلی، خیلی زندگیها تحت ریاضت ها، سختی ها بوده اند تا به بالاترین کمال زندگی برسند. اکنون آنها این فرصت را بدست آورده اند - بازی کردن با شخص کریشنا در یک سطح برابر. آنها نمیدانند که کریشنا شخصیت متعال خداوند است. آن لیلای- ورینداوان است. پسران گاوچران، آنها فقط کریشنا را دوست دارند. عشق آنان بی انتها ست. همه در ورینداوان. درست مانند مادر یاشودا یا ناندا ماهاراج. آنها در آنها در عطوفت پدرانه با کریشنا هستند. پدر و مادر عاشق کریشنا هستند، دوستان عاشق کریشنا هستند، دوستان دختر، کریشنا را دوست دارند، درختها کریشنا را دوست دارند، آب کریشنا را دوست دارد، گلها، گاوها، گوساله ها، همه عاشق کریشنا هستند. این ورینداوان است. پس اگر ما فقط یاد بگیریم چطور کریشنا را دوست داشته باشیم، آنوقت بلافاصله میتوانیم این جهان را مانند ورینداوان خلق کنیم، بلافاصله. این تنها نقطه مرکزی ست. چطور کریشنا را دوست داشته باشیم. بهمین دلیل چیتانیا ماهاپرابهو فرمودند که (SB 4.8.41, CC Adi 1.90). مردم بدنبال این چهار چیز هستند. Dharma-artha-kāma-mokṣa. چیتانیا ماهاپرابهو اینرا تایید نمی کنند. "این هدف زندگی نیست." البته، یک انسان.... زندگی انسان بدون ادراک مذهب، دارما آغاز نمیشد. اما در حال حاضر، در دوره کالی-یوگا، دارما عملا هیچ است. بنابر محاسبات ودایی، تمدن انسانی امروزی، آنها حتی انسان هم نیستند. چون هیچ دارمایی وجود ندارد. هیچ دینی وجود ندارد. هیچ اخلاقیاتی. هیچ اعمال متقیانه ای. اهمیت نمی دهند. همه هر کاری را بدون ملاحظه انجام میدهند. پیشتر اخلاقیاتی، غیراخلاقیاتی، بی دینی، دینداری بود. اما با پیشرفت کالی-یوگا، همه چیز نابود شده است. تایید شده که در کالی-یوگا هشتاد در صد مردم، گناهکارند، همه گناهکارند. و ما عملا میتوانیم ببینیم. ما لیست گناهان را داده ایم، چهار اصل، رابطه جنسی نا مشروع، مسکرات، گوشت-خواری و قمار کردن. اینها چهار ستون زندگی گناه آلود هستند. بهمین دلیل ما از شاگردانمان درخواست میکنیم اول از همه این چهار ستون را بشکنید. در نتیجه سقف زندگی گناه آلود فرو خواهد ریخت. سپس هاره کریشنا ذکر کنید، تا در موقعیت روحانی ثابت بشوید. روش ساده ای ست. چون کسی که زندگیش گناه آلود است نمیتواند خدا را بشناسد. این امکان پذیر نیست. بهمین دلیل کریشنا میقرماید: yeṣām anta-gataṁ pāpam (BG 7.28). آنتا- گاتام یعنی تمام شد.