FA/Prabhupada 0925 - خداوندگار عشق همه را افسون میکند. و کریشنا خداوندگار عشق جادو می نماید730423 - Lecture SB 01.08.31 - Los Angeles

الهه عشق همه را افسون میکند. و کریشنا الهه عشق را افسون میکند. ترجمه: "کریشنای عزیزم، یاشودا طنابی برداشت تا وقتیکه تو مرتکب اهانت شده بودی تو را ببندد ، و چشمهای ناراحت تو که لبریز از اشک بودند، سرمه ها را از چشمانت شستند. و تو ترسیده بودی، با اینکه شخصیت ترس از تو میترسد. این منظره مرا سر در گم میکند." Prabhupāda: این هم یکی دیگر از توانگری های کریشنا ست. کریشنا با شش نوع توانگری پر شده است. این توانگری زیبایی ست، دارایی زیبایی. کریشنا شش توانگری دارد: ثروتمند ترین، قدرتمند ترین، جذاب ترین، داناترین، زیباترین، منقطع ترین. پس این توانگری زیبایی کریشنا ست. کریشنا میخواهد همه... همانطور که ما هستیم، ما سجده هایمان را با ترس و احترام به کریشنا تقدیم میکنیم. اما هیچکس با یک طناب به اینجا نمی آید: "کریشنا، تو یک خلافکاری. من بایدتو را ببندم." هیچکس نمی آید. (خنده) این یک امتیاز مخصوص دیگر کاملترین عابد است. بله. کریشنا آنرا میخواهد. چون او سرشار از توانگری ست.... اینهم یک توانگری دیگر است. بزرگتر از بزرگترین و کوچکتر از کوچکترین. این توانگری ست. پس کونتی دوی راجع به توانگری های کریشنا فکر میکند، اما او جرات نداشت که نقش یاشودا را بگیرد. این امکان نداشت. اگر چه کونتی دوی عمه ی کریشنا بود، اما اصلا چنین مزیتی نداشت.... این مزیت بشکل خاصی به مادر یاشودا داده شد. چون او عابد بسیار پیشرفته ای بود، که این حق را داشت شخصیت متعال خداوند را تنبیه کند. این مزیت خاصی است. پس کونتی دوی فقط راجع به مزیت مادریاشودا فکر میکرد، که او چقدر خوشبخت و چقدر برتری داشت، که میتوانست شخصیت متعال خداوند را بترساند، کهحتی شخصیت ترس از او میترسید. Bhīr api yad bibheti (SB 1.8.31). چه کسی از کریشنا نمی ترسد؟ همه. اما کریشنا از مادر یاشودا میترسد. این برتری اعلی کریشنا ست. مثلا نام دیگر کریشنا مادانا-موهانا ست. مادانا یعنی الهه ی عشق. الهه عشق همه را افسون میکند. الهه عشق. و کریشنا الهه عشق را افسون میکند. بهمین دلیل نام او مادانا-موهان است. او آنقدر زیبا ست که حتی الهه عشق افسون او میشود. اما باز از طرف دیگر، کریشنا، با اینکه آنقدر زیبا ست که الهه عشق را مفتون میکند، باز هم توسط شریماتی رادهارانی افسون میشود. بهمین دلیل نام شریماتی رادهارانی مادانا-موهانا-موهینی ست. کریشنا افسون کننده ی الهه زیبایی است، و رادهارانی افسون کننده ی افسون کننده است. اینها ادراکات خیلی سطح بالایی در کریشنا آگاهی هستند. این افسانه یا تصورات نیست، ترکیب. اینها همه حقیقت است. اینها همه حقیقت است. و همه ی عابدان اگر واقعا پیشرفته باشند میتوانند این امتیازات را داشته باشند. اگر شما... فکر نکنید امتیازی که به مادر یاشودا داده شده بود... اگر نه دقیقا مثل همان، همه میتوانند آن برتری را داشته باشند. اگر شما کریشنا را مانند کودک خود دوست بدارید، آنوقت میتوانید چنان امتیازی داشته باشید. چون مادر... زیرا مادر بیشتر از همه دوست دارد. هیچکس... در این دنیای مادی، رقیبی برای عشق مادر وجود ندارد. بدون هیچ تبادلی. حتی در این دنیای مادی. مادر عموما فرزندش را بدون هیچ انتظار بازگشتی دوست دارد. اگر چه این دنیای مادی خیلی آلوده شده، هنوز هم گاهی مادر فکر میکند: "فرزندم بزرگ خواهد شد. او یک مرد بزرگ می شود. پول بدست می آورد، و من آنرا خواهم گرفت." هنوز هم کمی احساس متقابل وجود دارد. اما وقتی که کریشنا را دوست دارید، اصلا چنین احساس تبادلی وجود ندارد. این عشق آلوده نشده نامیده میشود. Anyābhilāṣitā-śūnyam (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.1.11), عاری از تمام منافع مادی.