FA/Prabhupada 0940 - دنیای روحانی یعنی هیچ کاری آنجا وجود ندارد. فقط شعف، شادی، وجود دارد

From Vanipedia


دنیای روحانی یعنی هیچ کاری آنجا وجود ندارد. فقط شعف، شادی، وجود دارد
- Prabhupāda 0940


730427 - Lecture SB 01.08.35 - Los Angeles

دنیای روحانی یعنی در آنجا کاری وجود ندارد. در آنجا فقط آناندا وجود دارد، شعف اینجا در این دنیای مادی، کسی که متولد شود، نباید فکر کند، که "من میهمان محترم یا داماد محترم هستم." خیر. همه باید کار کنند. شما اینرا میبینید، همه ی دنیا. در کشور شما رییس جمهور هست، همه جا - او هم شب و روز به سختی کار میکند. در غیر اینصورت نمی تواند ریاستش را حفظ کند. این ممکن نیست. تمام مغز با امور سیاسی انباشته شده است. مشکلات خیلی زیاد، راه حل ها. او باید کار کند. مشابها، یک مرد در خیابان، او هم باید کار کند. این طبیعت است، طبیعت مادی. شما باید کار کنید. این دنیای روحانی نیست. دنیای روحانی یعنی در آنجا کاری نیست. آنجا فقط آناندا هست، شعف. شما اینرا با خواندن کتاب کریشنا می بینید. آنها کار نمی کنند. کریشنا با گاوها و گوساله ها میرود. این کار کردن نیست. این سرگرمی است. این سرگرمی است. آنها میرقصند، به جنگل میروند، در ساحل رود گنگ می نشینند. بعضی اوقات دیوها حمله میکنند، کریشنا آنها را می کشد. اینها همه دلپذیر، سرگرم کننده است. Ānanda-mayo 'bhyāsāt. این دنیای روحانی است. درست مثل، یک مورد فعالیت معنوی این است. ما.... ما شعبه های زیاد داریم، اعضای زیادی داریم، اما ما کار نمی کنیم. ساده، یک مثال از زندگی معنوی. همسایه های ما حسود هستند: "چطور این آدمها میرقصند و ذکر میکنند و میخورند؟" (خنده) چون آنها مثل سگها و گربه ها به سختی کار می کنند، و ما یک همچنین مسئولیتی نداریم. ما مجبور نیستیم به اداره یا کارخانه برویم. فقط ببینید، مثال عملی. این فقط یک سایه ای از زندگی معنوی است. یک مثال، شما فقط دارید تلاش می کنید به زندگی معنوی بیایید. در این الگوخیلی لذت هست، در نمونه، فقط تصور کنید واقعیت چیست. هر کسی میتواند درک کند. این عملی است. ما دعوت می کنیم، به زندگی معنوی بپردازید! "لطفا بیایید، به ما بپیوندید. ذک کنید، با ما برقصید. پراسادام بگیرید، شاد باشید." "نه، نه، ما باید کار کنیم." (خنده) فقط ببینید. کار ما چیست؟ ما فقط برای جمع کردن فعالیت میکنیم، "لطفا بیایید." "نه." "چرا؟" "من باید مثل سگها و گربه ها کار کنم،" فقط همین. بنابراین، فقط سعی کنید بفهمید. این تفاوت بین زندگی معنوی و زندگی مادی است. زندگی مادی یعنی شما باید کار کنید. شما مجبور خواهید بود. Avidyā-karma-saṁjñānyā tṛtīyā śaktir iṣyate (CC Adi 7.119). وقتی که انرژی کریشنا را در ویشنو پورانا تحلیل کنیم میگوید، viṣṇu-śaktiḥ parā proktā. ویشنو، انرژی ویشنو پارا است، انرژی برتر یا انرژی روحانی. شما در بهاگاواد-گیتا خوانده اید. Apareyam itas tu vidhi me prakṛtiṁ parā (BG 7.5). وقتیکه کریشنا تجزیه و تحلیل میکند، دو نوع طبیعت، پارا و آپارا، فروتر و برتر. اینهم طبیعت است، بهومی، آپاه، آنالو، وایو، زمین، آب، آتش، هوا. اینهم طبیعت کریشنا است. کریشنا میفرماید "این هشت گونه طبیعت مادی، طبیعت من هستند، انرژی من هستند. اما آنها آپاریام هستند. اما این انرژی فروتر است. و یکی دیگر هست، طبیعت برتر." "آن چیست، قربان؟" جیوا-بهوتا، این انرژی زنده. و این حقه بازها، آنها نمیدانند که دو نوع طبیعت کار میکنند - طبیعت مادی و طبیعت روحانی. طبیعت روحانی درون طبیعت مادی است؛ بهمین دلیل آن دارد کار میکند. در غیر اینصورت طبیعت مادی قدرتی برای مستقل عمل کردن نداشت. این چیز ساده را به-اصطلاح دانشمندا ن نمی توانند درک کنند.