FA/Prabhupada 0957 - حضرت محمد می گوید که او خادم خداوند است. حضرت مسیح می گوید که او پسر خداوند است

From Vanipedia


حضرت محمد می گوید که او خادم خداوند است. حضرت مسیح می گوید که او پسر خداوند است
- Prabhupāda 0957


750624 - Conversation - Los Angeles

Prabhupāda: محمد میگوید خادم خدا ست. مسیح میگوید پسر خدا ست. و کریشنا میفرماید، "من خدا هستم." پس تفاوت در کجا ست؟ پسر ممکن است همان چیز را بگوید، خادم ممکن است همان چیز را بگوید، و پدر هم ممکن است همان چیز را بگوید. پس خداشناسی یعنی شناخت خداوند و به فرمان او وفادار ماندن. این ادراک من است. خداشناسی به این معنا نیست که تحقیق کنیم خداوند کیست. آن عرفان است. پس اگر شما خدا شناس هستید، آنوقت باید بدانید خدا چیست و به دستوراتش عمل کنید. شما چه فکر میکنید دکتر جوداه؟ دکتر جوداه: ببخشید؟ Prabhupāda: شما در مورد این قضیه، چه فکر میکنید؟ دکتر جوداه: بله، خب، من فکر میکنم شما کاملا درست میفرمایید. من فکر میکنم آن هست.... مطمئنا، در عصر و دوره ی ما، خیلی از ما واقعا خدا را نمی شناسیم. Prabhupāda: بله. پس او خدا شناس نیست. او عارف است. دکتر جوداه: ما در باره خدا میدانیم، اما خدا را نمی شناسیم. من موافق هستم. پرابهوپاد: پس این عرفان است. عرفا، آنها فکر میکنند یک چیز برتر وجود دارد. اما چه کسی آن برتر است، آنها دارند جستجو میکنند. مثال مشابه: یک پسر، او میداند، "من پدر دارم،" اما "پدر من کیست؟ آنرا نمیدانم." "اوه، آن، تو باید از مادرت بپرسی." فقط همین. به تنهایی نمیتواند بفهمد. بنابراین پیشنهاد ما این است که اگر خدا را نمی شناسید، و خدایی وجود دارد، کریشنا، چرا او را نمی پذیرید؟ اول اینکه شما نمیدانید. و اگر من معرفی کنم، "این خداوند است،" آنوقت چرا شما نمی پذیرید؟ پاسخ چیست؟ ما داریم خداوند را معرفی میکنیم، " این خداوند است." And big, big ācāryas have accepted—Rāmānujācārya, Madhvācārya, Viṣṇu Svāmī, Lord Caitanya, در سلسله پیران ما گورو ماهاراج من - و من موعظه میکنم، "این خداوند است." من از روی هوی و هوس یک خدا را معرفی نمی کنم. من یک خدای شناخته شده را معرفی میکنم. پس چرا شما نمی پذیرید؟ مشکل چیست؟ دکتر جوداه: من فرض میکنم یکی از اشکالات برای مطمئنا خیلی از افراد نسل قدیم، این است که ما الگوهای خاصی از زندگی را دنبال میکنیم، و... Prabhupāda: آنوقت راجع به خداوند جدی نیستید. دکتر جوداه: و، اوم، تغییر کردن سخت است. این همان مشکل بزرگ است. Prabhupāda: پس شما جدی نیستید. بهمین دلیل کریشنا فرمود، (BG 18.66): "شما باید تسلیم شوید." دکتر جوداه: درست است. Prabhupāda: چون اگر شما برای تسلیم شدن آماده نشده باشید، نمیتوانید خدا را بپذیرید. دکتر ارر: من فکر میکنم شما نسبت به دکتر کروسلی کمی غیر منصف بودید. من فکر میکنم آنچه شما میگویید درست است، که مهمترین کاری که ما میتوانیم بکنیم جستجو و شناخت خداوند است، اما من فکر نمی کنم این درست باشد که بگوییم که مطالعه کردن اینکه چگونه مردم، یا چگونه بشر...چیز بدی است Prabhupāda: خیر، من نمیگویم چیز بدی است. من میگویم اگر راجع به خداوند جدی هستید، حالا، این خداوند است. دکتر ارر: این همان چیزی است که یک بخش دانشگاه برای آن است، مطالعه در باره اینکه چگونه مردم روی موضوعات مختلف فکر کرده اند. Prabhupāda: خیر، این درست است. من قبلا گفته ام. اگر شما بدنبال چیزی می گردید، اگر آن چیز را بدست آوردید، چرا آنرا نمی پذیرید؟ دکتر ارر: شما باور دارید که مسیح گفت کریشنا پدر او بود؟ Prabhupāda: ممکن است نام متفاوت باشد. درست مثل اینکه در کشور ما میگوییم، این گل چیزاست، شما یک چیز میگویید، یک چیز. اما موضوع اصلی باید یکسان باشد. اسم نیست... شما میتوانید به طرق مختلف ، همانطور که میفهمید بگویید. اما خدا یکی است. خداوند نمی تواند دو تا باشد. شما ممکن است نامهای مختلف به او اطلاق کنید. آن یک چیز متفاوت است. اما خداوند یکی است. خداوند نمیتواند دو تا باشد.