FA/Prabhupada 0992 - براي فرصت طلبان هيچ کريشناآگاهي وجود ندارد740724 - Lecture SB 01.02.20 - New York

براي فرصت طلبان هيچ کريشناآگاهي وجود ندارد. همه چيز در خدمت عابدانه وجود دارد، در شهد عبوديت، آموزش‌هاي خداوند چيتانيا، شريماد-بهاگاواتام، بهاگاواد-گيتا که منتشر کرد‌ه‌ايم. اگر شما متوجه نشده باشيد، اگر شما فکر کنيد که "اين کتاب‌ها براي فروش است، و ما همه چيز را مي‌دانيم. ما همه چيز را فرا گرفته‌ايم. تمام. کار ما تمام است،" اين شرايط را بهتر نخواهد کرد. پراسانا-ماناسو بهاگاواد-بهاکتي-يوگا بهاگاوات-تاتوا-ويگيانام (ش.ب. 1.2.20) اين علم است. همان‌طور که شما دانش مي‌آموريد ... درست مانند سوآروپ دامودار ما، دکتر، او حالا يک دکتر است. ما دکتر ديگري در نيو ورينداوان داريم؛ او نيز دانشمند است. پس اگر شما مدرک دکتري مي‌خواهيد، آن نيز تسليم است. کميته‌هايي وجود دارند، کميته‌هاي سه، چهار نفره. هنگامي که آنها تأييد مي‌کنند، "بله". همه چيز صحيح است. اين پايان‌نامه توسط فلان شخص ارائه شده است، تأييد است،" آنگاه شما مدرک مي‌گيريد. پس هرجايي اين تادويگيانارتهام سا گوروم اوا آبهيگاچت وجود دارد (مونداکا اوپانيشاد 1.2.12) پس اگر شما در مورد درک علم کريشنا جدي نيستيد، اگر شما فرصتي به دست آورده‌ايد تا اين يا آن بشويد و پول و غيره به دست آوريد، آنگاه کل موضوع خاتمه مي‌يابد. براي فرصت‌طلبان هيچ کريشناآگاهي وجود ندارد. براي روي واقعا تسليم‌شده: ماد-آشرايا. پس بهاگاوات-تاتوا-ويگيانام. حداقل در اينجا همه بايد خود را فارغ‌التحصيل در بهاگاوات-تاتوا-ويگيانام بنمايند. اين فرايند است. ماد-آشرايا، کريشنا مي‌گويد. ماد-آشرايا يعني يوگام يونجام ماد-آشرايا. تحت نظر کريشنا شدن يا ... اين غيرممکن است، چون بدون گرفتن پناه خادم کريشنا ... گوپي-بهارتتو پادا کامالايور داسا-داساآنوداسا (چ.چ. 13.80، پادياوالي 74) ما باید خادم خادم خادم خادم کریشنا شویم. نه این که بیاندیشیم، "من خادم مستقیم کریشنا خواهم شد." این مایاوادا است. فرایند ما خادم ... شدن است. چیتانیا ماهاپرابهو یاد می‌دهی، خادم ... هرچه بیشتر خادم صدنسل پایین‌تر باشد، او کامل است. پس سعی کنید متوجه شوید. بهاگاواتا-تاتوا-ویگیانام موکتا-سانگاسیا جایاته (ش.ب. 1.2.20) بهاگاوات-تاتوا-ویگیانام. این علم را چه کسی می‌تواند درک کند؟ موکتا-سانگاسیا. موکتا یعنی "رها شده"، و سانگا یعنی "معاشرت." بنابراین معاشرت یعنی این که ما هستیم همواره ... ما آلوده به طبیعت مادی هستیم. بعضی مواقع ما خوب هستیم؛ بعضی مواقع در شهوت هستیم؛ بعضی مواقع پست هستیم. اینها سه گونه هستند. بعضی از آنها بسیار خوب هستند، و بعضی از آنها در شهوت هستند و بعضی پست و شرور هستند. پس ما باید به ورای سکوی این به اصطلاح نیکی برویم. این موکتا-سانگا نامیده می‌شود. چون در دنیای مادی، ما همواره در حال معاشرت با این سه گونه هستیم، این سه کیفیت، گونا-مایی، مایا. دایوی هی اسا گونا-مایی. گونا مایی. گونا، این سه گوناها، پس بسیار سخت است. بعضی مواقع ما در سکوی نیکی هستیم، آنگاه به سکوی شهوت سقوط می‌کنیم، و سپس به جهل سقوط می‌کنیم. از جهل دوباره به نیکی ارتقا می‌یابن و دوباره سقوط می‌کنم. این استمرار دارد. ما تو باید موکتا-سانگاسیا شوی، ورای تمام این کیفیات. ورای آنها. "من مرد بسیار خوبی هستم. من مدیر خوبی هستم. من این هستم ..." شما باید از این نیز بگذرید. این موکتا-سانگاسیا نامیده می‌شود. اما آن موکتا-سانگاسیا ممکن است، هنگامی که ما صادقانه در خدمت عابدانه مشغول می‌شویم. درست مانند پرستش تمثال. پرستش تمثال یعنی به تریج موکتا-سانگا شدن. بنابراین پرستش تمثال ضروری است. این فرایند است: شما باید صبح زود برخیزید؛ استحمام کنید؛ مانگالا آراتی تقدیم کنید. سپس بعد از آن، بعد از آن، لباس پوشاندن، گل‌آرایی کردن. بدین ترتیب، اگر تو همواره بمانی، آنگاه به تریج موکتا-سانگا خواهی شد.