FA/Prabhupada 1039 - گاو مادر است زیرا ما شیر گاو را می نوشیم. چگونه می توانم بگویم که او یک مادر نیست؟730809 - Conversation B with Cardinal Danielou - Paris

گاو مادر است چون ما شیر او را مینوشیم. من چطور میتوانم مادر بودن او را انکار کنم؟ Prabhupāda: یک چیز دیگر اینکه شما چطور میتوانید از کشتن حیوان پشتیبانی کنید این گناه نیست؟ یوگشوارا: کاردینال دانییلو: ( ) بهاگاوان: چطور اینرا قضاوت میکنید؟ کاردینال دانییلو: بله، چون ما، ما فکر میکنیم طبیعت متفاوتی میان، میان زندگی انسان، زندگی روح، و بیولوژیکی، زندگی بیولوژیکی وجود دارد، و ما فکر میکنیم که همه مخلوقات حیوانی و گیاهان توسط خداوند به انسان داده شده تا کمکی باشد برای انسان تا (نامفهوم) . عیسی، عالیجناب، گفت که فقط روح موجود واقعی است، و الباقی فقط ظاهری است و واقعا وجود ندارند، و ما هم چنین فکر میکنیم. ما فکر میکنیم که حیوانات، گیاهان موجودات واقعی نیستند، آنها جهان ظاهری هستند و اینکه فقط شما انسانها موجودات واقعی هستید. و اینکه در این معنا، جهان مادی بدون اهمیت است. Prabhupāda: حالا، فهمیدم.. فرضا شما در این خانه زندگی میکنید. پس شما این خانه نیستید، این واقعیت است. کاردینال دانییلو: بله، بله. Prabhupāda: اما اگر من بیایم و خانه ی شما را خراب کنم، برای شما ناراحت کننده نیست؟ کاردینال دانییلو: بله، حتما. حتما ناراحت کننده است. Prabhupāda: پس اگر من برای شما باعث دردسر شوم، این جرم نیست؟ کاردینال دانییلو: برای من ناراحت کننده است، اما ... Prabhupāda: خیر. اگر من باعث ناراحتی شما بشوم، این جرم نیست؟ گناه نیست؟ کاردینال دانییلو: من فکر میکنم اگر دلیل جدی وجود داشته باشد، نابودی خود روح انسان نیست. برای مثال، کاملا ممکن است که از واقعیت دنیای مادی استفاده کرد، از دنیای طبیعی برای قطعیت نهایی میل انسان استفاده کرد. ما فکر میکنیم که موضوع در مسئله انگیزه باشد. میتواند دلیل بدی برای کشتن یک حیوان وجود داشته باشد. اما اگر کشتن حیوان برای غذا دادن به کودکان، مردان، زنان باشد... عابد: گرسنه. کاردینال دانییلو: گرسنه، ما گرسنه هستیم، این هست ***، ***... ما داریم... سخت است بپذیریم که در هند، یوگشوارا: گاوها. کاردینال دانییلو: بله، گاوها. اجازه نیست برای کشتن یک...؟ یوگشوارا: گاو. کاردینال دانییلو: ... یک گاو برای اینکه به بچه هایی که گرسنه هستند داده شود و... Prabhupāda: نه، نه، بدون هیچ ملاحظه دیگری، ما شیر گاو را مینوشیم. بهمین دلیل او مادر است. اینطور نیست؟ یوگشوارا: کاردینال دانییلو: بله. بله، حتما، حتما، اما... Prabhupāda: بنا بر تفسیر ودایی، ما هفت مادر داریم، مادر اصلی، همسر استاد، استاد معنوی... کاردینال دانییلو: بله. بهاگاوان: میتوانید بفهمید؟ یوگشوارا: pour la humain, donc la mère naturel...) Prabhupāda: همسر یک روحانی. یوگشوارا: ( ) کاردینال دانییلو: (نامفهوم) Prabhupāda: همسر پادشاه، ملکه. کاردینال دانییلو: بله. Prabhupāda: چهار. دهینو یعنی گاو. دهینور دهاتری. دهاتری یعنی پرستار. پریتهوی یعنی زمین. اینها هفت مادر هستند. پس گاو مادر است چون ما شیر مینوشیم، شیر گاو. کاردینال دانییلو: بله. Prabhupāda: من چگونه میتوانم مادر بودن او را انکار کنم؟ ما چطور میتوانیم از کشته شدن مادر پشتیبانی کنیم؟ کاردینال دانییلو: بله، بله، این یک علت است. اما ما فکر میکنیم که، .... Prabhupāda: بهمین دلیل، در هندوستان، کسانی که گوشتخوار هستند، به آنها توصیه شده است... آن هم تحت محدودیت است. توصیه شده که حیوانات پایینتری مانند بز، حتی تا بوفالو را بکشند. اما کشتن گاو بزرگترین گناه است. کاردینال دانییلو: بله، بله، بله، بله. بله، بله... من اینرا میدانم، من اینرا میدانم. و این برای ما، یک مشکل ، یک مشکل... Prabhupāda: بله، چون گاو مادر است. کاردینال دانییلو: بله، بله، همینطور است. Prabhupāda: شما، شما از مادر شیر را میگیرید، و وقتی که پیر شد، نتوانست به شما شیر بدهد، بهمین دلیل باید کشته شود؟ کاردینال دانییلو: بله. Prabhupāda: این خیلی پیشنها د خوبی است؟ یوگشوارا: pour donner du lait on la tue?) Cardinal Danielou: Oui, oui, oui. یوگشوارا: او میگوید بله. او میگوید: "بله، این یک طرح پیشنهادی خوب است." کاردینال دانییلو: اگر، اگر انسان گرسنه باشد، زندگی انسان بیشتر از زندگی گاو اهمیت دارد. Prabhupāda: بهمین دلیل، چون ما این کریشنا آگاهی را تبلیغ میکنیم، ما از مردم میخواهیم، هیچ نوع، گوشتی را نخورند. کاردینال دانییلو: بله، بله. Prabhupāda: اما اگر، تحت بعضی شرایط، مجبور شدید گوشت بخورید، گوشت حیوانات پایینتری را بخورید. گاوها را نکشید. این بزرگترین گناه است. و تا زمانی که فرد گناهکار است، قادر نخواهد بود خدا را درک کند. اما نوع بشر، وظیفه اش ادراک خداوند و دوست داشتن او ست. اما اگر گناهکار باقی بماند، نه او میتواند خدا را درک کند، و دیگر چه، دیگر چه برسد به دوست داشتن او. بهمین دلیل، حداقل از جامعه انسانی، این نگهداری از کشتارگاهها ی ظالم باید متوقف شود. کاردینال دانییلو: si l'on doit manger de la viande c'est mieux de tuer les animaux inférieur a la vache. Donc ces abattior qui existe actuelment, doit etre fermé si l'on doit avancer l'espèce humaine ) کاردینال دانییلو: بله، بله، بله. من فکر میکنم که، شاید این موضوع حیاتی نباشد. من فکر میکنم که در این حوزه استفاده از مذاهب گوناگون میتواند خوب باشد. مهم دوست داشتن خداوند است. Prabhupāda: بله. کاردینال دانییلو: اما دستورات عملی میتواند مختلف باشد. Prabhupāda: خیر. درست مانند خدا، اگر خدا بگوید که: "شما میتوانید اینکار را بکنید،" آن گناه نیست. اما اگر خدا بگوید که: "نمیتوانید اینکار را بکنید" ، آن گناه است.