FA/Prabhupada 1042 - من در جزیره ی موریتیوس شما می بینم که شما به اندازه ی کافی زمین برای تولید غلات دارید

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
صفحه قبلی - ویدئو 1041 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png صفحه بعدی - ویدئو 1043

من در جزیره ی موریتیوس شما می بینم که شما به اندازه ی کافی زمین برای تولید غلات دارید
- Prabhupāda 1042


751002 - Lecture SB 07.05.30 - Mauritius

من در موریس شما می بینم، شما به اندازه کافی زمین برای تولید مواد غذایی دارید بنابراین باید به این چیزها توجه کرد، چطور آنها در اعمال گناه آلود مشغول شده اند. و راه حل در بهاگاواد-گیتا داده شده است که "مواد غذایی تولید کنید." (BG 3.14). بنابراین من در این سرزمین موریس شما می بینم، شما به اندازه کافی زمین برای تولید دانه های غذایی دارید. پس دانه های غذایی تولید کنید. من میفهمم که شما بجای تولید دانه های غذایی، نیشکر برای صدور پرورش میدهید. چرا؟ و شما وابسته به دانه های غذایی، به برنج، گندم، دال هستید. چرا؟ این تقلا برای چیست؟ شما اول مواد خوراکی خود را پرورش دهید. و اگر وقت داشتید و اگر جمعیت خودتان مقدار کافی دانه های غذایی داشتند، آنوقت میتوانید برای پرورش میوه ها و سبزیهای دیگر برای صدور تلاش کنید. اولین نیاز شما این است که خود کفا باشید. این تدارک خداوند است. همه جا زمین کافی برای پرورش دانه های غذایی هست. نه تنها در کشور شما، من به سراسر جهان سفر کرده ام - آفریقا، استرالیا، و جاهای دیگر، در آمریکا هم همینطور. زمینهای خالی زیادی هست، که اگر ما دانه های غذایی تولید کنیم، آنوقت میتوانیم ده برابر جمعیت کنونی را تغذیه کنیم. هیچ حرفی از کمبود نخواهد بود. تمام خلقت توسط کریشنا ساخته شده است آن همه چیز پورنام، کامل است. Pūrṇam idaṁ pūrṇam adaḥ pūrṇāt pūrṇam udacyate, pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (Īśo Invocation). اگر ما دانه های غذایی تولید نکنیم - شما آن را لازم دارید - و بیهوده اشخاص را دچار قحطی کنیم، این گناه است. این گناه است.