FA/Prabhupada 1045 - چه می توانم بگویم؟ هر احمقی حرف احمقانه ای خواهد زد. چگونه می توانم آن را چک کنم؟

From Vanipedia


چه می توانم بگویم؟ هر احمقی حرف احمقانه ای خواهد زد. چگونه می توانم آن را چک کنم؟
- Prabhupāda 1045


751002 - Interview - Mauritius

من چه میتوانم بگویم؟ هر یاوه سرایی یک صحبت مزخرف خواهد کرد. من چطور میتوانم چک کنم؟ مصاحبه گر(4): فلسفه هندی ها همیشه فکر کرده که نور از لامپها می آید. اما شما موعظه میکنید که... Prabhupāda: آن چه بود؟ برهماناندا: او میگوید فرهنگ هندی همیشه تصور کرده که نور از لامپ ها می آید. مصاحبه گر(4): که موعظه شما فقط شامل گیتا است. Prabhupāda: بله. آن نور متعال است. درجاتی از نور وجود دارد. نور خورشید هست، و این نور هست. شما نمیتوانید این نور را با خورشید مقایسه کنید. (خنده) نور از همه جا میاید، اما این بدان معنا نیست که نور خورشید و این نور یکسان هستند. مصاحبه گر(4): نه، آنچه من.... Prabhupāda: شما اول این را درک کنید. شما در باره نور پرسیدید. شما اول درک کنید که درجات مختلف نور هست. شما نمیتوانید بگویید که این نور و نور خورشید یکسان هستند. مصاحبه گر (4): با این، منظور تان اینست که کسانی که با نوری که توسط آموزه های قران و یا انجیل موافق هستند کمتر از نوری ست... Prabhupāda: این مال شما.... این کار شما ست که مطالعه کنید. اما ما به شما این ایده را میدهیم که نور از همه جا می آید. آنجا یککرم شب تاب هست. آن نور هم نور است، و نور خورشید هم نور است. شما نمیتوانید فکر کنید که نور کرم شب تاب با نور خورشید یکی هستند. حالا این وظیفه شماست که ببینید کدام یک نور کرم شبتاب و کدام یک نور خورشید است. این وظیفه شما ست. مصاحبه گر(6) (مرد هندی): آن به اندازه کافی بحث شده است، مخصوصا در کشورهای جهان سوم، که جنبش شما در زیر بال بعضی، بعضی کشورهای امپریالیست است. آیا شما...؟ برهماناندا: او میگوید که بعضی اظهاراتی هست که جنبش ما با بعضی کشورهای امپریالیست در ارتباط است. Prabhupāda: بگذار آنها یاوه سرایی کنند. من چه میتوانم بگویم؟ هر یاوه سرایی مزخرفاتی خواهد گفت. من چطور میتوانم چک کنم؟ یاوه سرایان زیادی وجود دارد؛ بهمین دلیل ما تلاش داریم همه این یاوه گویان را تبدیل به انسان کنیم. این برنامه ما است. تا وقتیکه او مزخرف است، به مزخرف گفتن ادامه میدهد. من چکار میتوانم بکنم؟ مصاحبه گر(4): سوامی جی، من میخواهم یک چیز را بدانم. این آیه، شما از کجا آنرا آورده اید، این آیه، این آیه، . Prabhupāda: بله. این آیه در فصل سوم از کنتوی دوازده شریماد-بهاگاواتام است. (کناری:) شما همه بهاگاواتام را دارید، کنتوی دوازده؟ پوشتا کریشنا: ما آنرا با خودمان نداریم. Prabhupāda: پس میتوانید آنرا یادداشت کنید.