HE/BG 9.25

From Vanipedia

א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 25

यान्ति देवव्रता देवान्पितॄन्यान्ति पितृव्रताः ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥२५॥
יָאנְתי דֵוַה-וְרַתָא דֵוָאן פּיתְרִּין יָאנְתי פּיתְרּי-וְרַתָאהּ
בְּהֻוּתָאני יָאנְתי בְּהֻוּתֵגְ׳יָא יָאנְתי מַד-יָאג׳ינוֹ ׳פּי מָאם

מילה אחרי מילה

יָאנְתי—הולכים; דֵוַה-וְרַתָאהּ—הסוגדים לאלים-למחצה; דֵוָאן—אֶל האלים-למחצה; פּיתְרִּין—אל אבות המשפחה; יָאנְתי—הולכים; פּיתְרּי-וְרַתָאהּ—הסוגדים לאבות המשפחה; בְּהֻוּתָאני—אל רוחות הרפאים; יָאנְתי—הולכים; בְּהֻוּתַה-איגְ׳יָאהּ—הסוגדים לרוחות הרפאים; יָאנְתי—הולכים; מַת—שלי; יָאג׳ינַהּ—הדְבֵקים; אַפּי—אבל; מָאם—אלַי.

תרגום

הסוגדים לאלים-למחצה, ייוולדו בקרב אלה; הסוגדים לאבות הקדומים, יצטרפו אליהם; הסוגדים לשדים ורוחות ייוולדו בין היצורים שכאלה; והסוגדים לי, יחיו עמי.

התעמקות

כדי להגיע לירח, לשמש וכיוצא בזה, יש לנקוט בכללים וֵדיים מסוימים, כגון תהליך שנקרא באופן טכני דַרְשַׂה-פַּוּרְנַּמָאסִי. זה מתואר בהרחבה במדור שדן בפעילות תועלתנית, שמורה על תהליכי הסגידה לאלים-למחצה שבכוכבי העדן השונים. באמצעות יַגְ'נַֿה כלשהי אפשר גם להגיע לכוכבי הפּיתָא. ניתן גם להגיע לכוכביהם הרבים של השדים והרוחות ולהפוך ליַקְשַׁה, רָאקְשַׁסַה או פּישָׂאצַ'ה. הסגידה לפּישָׂאצַ'ה נקראת "אומנות שחורה" או "מאגיה שחורה". רבים מתרגלים אומנות כזו וחושבים אותה לרוחנית, אף שזו פעילות חומרית לחלוטין. לעומת זאת, דָבֵק טהור, אשר סוגד לאישיות-אלוה, מגיע לכוכבי הוַיְקוּנְּטְהַה וקְרּישְׁנַּלוֹקַה. מפסוק חשוב זה מסתבר, שפשוט על-ידי סגידה לאלים-למחצה ניתן להגיע לכוכבי עדן, על-ידי סגידה לפּיתָא ניתן להגיע לכוכביהם, ועל-ידי תרגול אומנות שחורה ניתן להגיע לכוכבי השדים. מדוע לכן, שלא יגיע הדָבֵק הטהור לכוכבו של קְרּישְׁנַּה או וישְׁנּוּ? אלא שלמרבה הצער, רבים אינם יודעים כלל אודות הכוכבים הנשגבים, משכנותיהם של קְרּישְׁנַּה ווישְׁנּוּ. ובגלל חוסר ידיעתם, הם נופלים. אפילו האימפרסונליסטים מועדים מהבְּרַהְמַגְ'יוֹתי. התנועה למען תודעת קְרּישְׁנַּה טורחת אפוא, ומפיצה מידע נשגב זה בחברה כולה ומלמדת שדי בזמרת המַנְתְרַה הַרֵא קְרּישְׁנַּה כדי להשיג שלמות בחיים אלה ולשוב הביתה לאלוהות.