HE/Prabhupada 0137 - מהי התכלית של החיים? מיהו אלוהים?

From Vanipedia


מהי התכלית של החיים? מיהו אלוהים?
- פרבהופאדה 0137


הרצאה על ב.ג. 7.4 - נַיירוֹבּי, 31 באוקטובר, 1975

הַריקֵשַׂה: "תרגום - אדמה, מים, אויר, אש, אֶתֶר, מֶחְשָׁב, תְּבוּנָה וָעֲצְמִי כּוֹזֵב - יחד שמונה יסודות אלו מהווים את אוֹנָיי החומריים הנפרדים."

פְּרַבְּהוּפָּאדַה:

בְּהֻוּמיר אָפּוֹ 'נַלוֹ וָאיוּהּ
קְהַםּ מַנוֹ בּוּדְדְהיר אֵוַה צַ'ה
אַהַנְֹקָארה איתִייַםּ מֵה
בְּהינְנָה פְּרַקְרּיתיר אַשְׁטַדְהָה
(בּ.ג 7.4)

קְרּישְׁנַּה מסביר עצמו. אלוהים מסביר מיהו האל. זה ידע אמיתי. לשער אודות אלוהים, בלתי אפשרי. האל הוא בלתי מוגבל. אינך יכול להבין. האל, קְרּישְׁנַּה, בהתחלה אומר, אַסַמְּשַׂיַםּ סַמַגְרַםּ מָאםּ יַתְהָא גְ'נָֿאסְיַסי תַץ' צְ'הְרּינּוּ (בּ.ג 7.1). סַמַגְרַם. סַמַגְרַה אומר לא משנה מה... או שֶׁסַמַגְרַה אומר שלם. אז עם כל נושא לימודים וידע שיש, הסך הכולל של הכל, אחד. אלוהים הוא הסך הכולל של הכל. ולכן הוא מתחיל להסביר את עצמו.

קודם כל, כיוון שאין לנו ידע על אלוהים - אבל למעשה אנו רואים את האדמה, המים, האוקיינוס, השמיים העצומים, האש. אז דברים רבים, דברים חומריים, גם הַמֶּחְשָׁב... מֶחְשָׁב הוא גם חומרי. ואז הָאֵגוֹ. כולם חושבים שאני משהו. אני.. " קַרְתָאהַם איתי מַנְיַתֵה. אַהַנְֹקָארַה-וימֻוּדְּהָאתְמָה - זה העצמי הכוזב. אֵגוֹ זה הוא אֵגוֹ כוזב. וִישְׁנוֹ אֵגוֹ טהור. אֵגוֹ טהור זה הוא אַהַםּ בְּרַהְמָאסְמי, והעצמי הכוזב: "אני הודי", "אני אמריקאי", "אני אפריקאי", "אני בְּרָהְמַנַּה", "אני קְשַׁתְרייַה", "אני זה." זה העצמי הכוזב, אַהַנְֹקָארַה. לכן ברגע נוכחי זה... לא רק ברגע זה, תמיד, אנו מוקפים על ידי כל הדברים הללו.

זוהי ההתחלה של הפילוסופיה שלנו: מהיכן האדמה הזו הגיעה? מנין המים הללו הגיעו? מאיפה האש הגיעה? זוהי חקירה טבעית. אֲיֵה השמיים הגיעו? איך הכוכבים כך ממוקמים, כל כך הרבה מיליונים על מיליונים? אז אלה הן החקירות של אדם אינטלגנטי. זוהי ההתחלה של חיים פילוסופיים. לכן אלו שהם אנשים מלאי מחשבה, בהדרגה, הם צמאים וסקרנים להבנה של אישיות אלוה, קְרּישְׁנַּה.

לכן קְרּישְׁנַּה שם - וְקְרּישְׁנַּה מסביר עצמו - "אני כזה". אבל לצערי אנו לא מבינים את קְרּישְׁנֲּה, אלא אנו ננסה לשער מיהו אלוהים. זו המחלה שלנו. קְרּישְׁנַּה מסביר עצמו, אלוהים מסביר את עצמו. לא ניקח את ההצהרה הזאת, אבל גם נכחיש או נקבל את אלוהים ללא ראש ורגל וכו', ודברים רבים, זו המחלה שלנו. לכן בפסוק הקודם זה הוסבר,

מַנוּשְׁיָאנָּאםּ סַהַסְרֵשׁוּ
קַשְׂצ'יד יַתַתי סידְדְהַיֵה
יַתַתָאם אַפּי סידְדְהָאנָאםּ
קַשְׂצ'ין מָאםּ וֵתְתי תַתְתְוַתַהּ
(ב.ג 7.3).

מתוך מיליונים ומיליונים של אנשים, למעשה הם רציניים בהבנה, "מהי מטרת החיים? מיהו אלוהים? מה הקשר שלי..." איש לא מעוניין. בדיוק כמו... סַה אֵוַה גוֹ-קְהַרַאהּ (שׂ.ב 10.84.13). כולם מעוניינים בתפיסה הגופנית של החיים כמו חתולים וּכלבים. זה המצב. לא רק עכשיו, תמיד, זאת העמדה הגשמית. אבל מישהו, מַנוּשְׁיָאנָּאםּ סַהַסְרֵשׁוּ, מתוך מיליונים, אחד מנסה להבין, אחד חותר לשלמות. ומתוך שלמות שכזו...

שלמות הכוונה להבין את העמדה החוקתית האמיתית שלו, שהוא לא הגוף הגשמי הזה: הוא נשמה יִיחוּדית, בְּרַהְמַן. זו השלמות, שלמות הידע, בְּרַהְמַה-גְׂ'נָֿאנַה.