JV/Prabhupada 0008 - Kṛṣṇa Mratelaaken Bilih, "Aku Iki Bapa Saka Sakabehe"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Kaca Saderengipun - Video 0007
Kaca Sasampunipun - Video 0009 Go-next.png

Kṛṣṇa Mratelaaken Bilih, "Aku Iki Bapa Saka Sakabehe"
- Prabhupāda 0008


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

Dados, sakmboten-mbotenipun ing India, sedaya kaprianggan agung, para priyantun suci, para resi lan para ācārya, sedayanipun sampun nanduraken sedaya seserepan rohani punika kanthi leres sanget, nanging malah kawula sedaya ingkang saweg mboten migunaaken punika. Sanes dipunsuraosaken bilih śāstra sarta pitedah-pitedahipun dipuntujoaken kangge priyantun India utawi priyantun Hindu utawi kangge para brāhmaṇa kemawon. Mboten. Babagan punika dipuntujoaken kangge sedayanipun. Amargi Kṛṣṇa mratelaaken :

sarva-yoniṣu kaunteya
sambhavanti mūrtayaḥ yaḥ
tāsāṁ mahad brahma yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā
(BG 14.4)

Kṛṣṇa mratelaaken bilih, "Aku iki bapa saka sakabehe." Amargi menika, Panjenenganipun ngersaaken sanget kangge ndadosaken kawula sedaya tansah wonten ing kawontenan ingkang tentrem lan raharja. Sami kados dene sang rama ingkang ngersaaken kangge mirsani yoganipun tansah wonten ing kawontenan ingkang becik lan raharja; mila sami kados dene, Kṛṣṇa ugi ngersaaken mirsani anggeripun kawula sedaya tansah wonten ing kawontenan ingkang becik lan raharja. Amargi menika Panjenengan kadhang kawis rawuh. (BG 4.7), yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati. Punika pangangkahing miyosipun Kṛṣṇa. Mila piyambakipun sedaya ingkang minangka para abdi sewakanipun Kṛṣṇa, para panyembahipun Kṛṣṇa, piyambakipun kedah tumut misinipun Kṛṣṇa. Piyambakipun kedah nindakaken misisnipun Kṛṣṇa. Punika anggenipun ingkang dipunwujudaken dening Caitanya Mahāprabhu :

āmāra ajñāya guru hañā tāra ei deśa
yare dekha, tare kaha, 'kṛṣṇa'-upadeśa
(CC Madhya 7.128)

Kṛṣṇa-upadeśa. Iktiyaraken kangge nyebaraken menapa ingkang dipundhawuhaken dening Kṛṣṇa ing salebetipun Bhagavad-gītā. Punika minangka kuwajibanipun saben priyantun India. Caitanya Mahāprabhu dhawuh :

bhārata-bhūmite manuṣya janma haila yāra
janma sārthaka kari para-upakāra.
(CC Adi 9.41)

Dados priyantun India, piyambakipun dipuntujoaken kangge nindakaken para-upakāra. Priyantun India mboten dipuntujoaken kangge migunani priyantun sanesipun. Menika sanes pedamelanipun priyantun India. Sejarahipun India sadangunipun minangka kangge nindakaken para-upakāra. Lan sedherengipun, saking saindhenging ngalam donya, sedayanipun rawuh dhateng India kangge mulang menggah ing menapa gesang rohani punika. Malah ugi Yesus Kristus tindak dhateng mrika. Ugi para priyantun saking China sarta saking nagari-nagari sanesipun. Punika minangka sejarahipun. Lan kawula sedaya malah saweg nyupeaken bandha pawitanipun kawula sedaya piyambak. Sayekti mandahneya mboten gadhah pangraosipun kawula sedaya punika. Satunggaling ebahan ingkang ageng kados mekaten, kainsapan Kṛṣṇa, saweg katindakaken ing saindhenging ngalam donya, nanging para priyantun India malah mboten ngraosaken perkawis punika, pangrehipun kawula sedaya ugi mboten ngrosaken perkawis punika. Piyambakipun sedaya mboten merdulekaken perkawis punika. Punika panandhang apesipun kawula sedaya. Nanging punika minangka misinipun Caitanya Mahāprabhu. Panjenenganipun dhawuh bilih saben priyantun India, bhārata bhūmite manuṣya janma, menawi dipunlairaken dados satunggaling jalmi, mila piyambakipun kedah ndamel gesangipun dados sampurna kanthi ngginaaken kalodhangan saking kasusastran Veda punika lan mandum seserepan punika dhateng saindhenging ngalam donya. Punika para-upakāra. Dados India saget nindakaken perkawis punika. Piyambakipun sedaya sejatosipun ngadi-adi perkawis punika. Para priyantun Eropa punika, para lare enem Amerika punika, piyambakipun sedaya saweg ngadi-ngadi mandahneya agungipun perkawis punika ... Saben dinten kawula ngangsalaken malosin-losin serat, ingkang nyariosaken kados pundi piyambakipun sedaya dipununtungaken dening pakempalan punika. Sayektosipun, punika minangka satunggaling kasunyatan. Punika maringaken gesang kangge priyantun ingkang sampun seda. Dados kawula kanthi mligi nyuwun dhateng para priyantun India, mliginipun dhateng Timbalan Dalem, nyuwun kepareng kangge ngasta damel sesarengan kaliyan pakempalan punika lan ngiktiyaraken kangge ndadosaken gesang panjenengan lan gesang priyantun sanesipun angsal damel. Punika misinipun Kṛṣṇa, misi saking miyosipun Kṛṣṇa. Matur sembah nuwun sanget.