LT/Prabhupada 0983 - Materialistai, jie negali suvaldyti savo juslių

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Materialistai, jie negali suvaldyti savo juslių
- Prabhupāda 0983


720905 - Lecture SB 01.02.06 - New Vrindaban, USA

Teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam, buddhi-yogaṁ dadāmi tam (BG 10.10). Krišna sako, jog "Aš duodu jiems intelekta." Kam? Satata-yuktānām, kurie yra užsiėmę 24 valandas. Kuom jie yra užsiėmę? Bhajatam, bhajana, tie, kurie yra užsiėmę atsidavimo tarnyste. Kokio pobūdžio atsidavimo tarnyste? Prīti-pūrvakam, su meile ir prieraišumu. Tas, kuris yra užsiėmęs atsidavimo tarnyste Viešpačiui meilėje ir atsidavime. Kokie yra meilės požymiai? Požimis, svarbiausias požymis, pats svarbiausias meilės požymis, yra tai, jog atsidavusysis nori matyti jog šio Dievo vardai, šlovė ir t.t plačiai paplinta. Jis nori pamatyti, "Mano Viešpaties vardai yra žinomi visur." Tai yra meilė. Jeigu aš ką nors myliu, aš noriu, kad jo šlovė pasklistų po visą pasaulį. O, Krišna Bhagavad-gītoje sako, na ca tasmāt manuṣyeṣu kaścit me priya-kṛttamaḥ, bet kas, kas skelbia Jo šlovę, niekas nėra Jam mielesnis už tą žmogų.

Viskas yra Bhagavad-gītoje, kaip jūs galite mylėti, kokie meilės požymiai, kaip jūs galite patenkinti Dievą, kaip Jis gali kalbėtis su jumis, viskas yra ten. Tačiau jūs turite pasinaudoti pranašumu. Mes skaitome Bhagavad-gītā, tačiau skaitydamas Bhagavad-gītā aš tapsiu politikas. Taigi koks čia Bhagavad-gītos skaitymas? Žinoma, ten yra politikos, tačiau tikrasis Bhagavad-gītos skaitymo tikslas yra pažinti Krišna. Jeigu asmuo yra Krišna, jeigu asmuo pažįsta Krišna, jis žino viską. Jis žino politiką, jis žino ekonomiką, jis žino gamtos mokslus, jis žino filosofiją, jis žino religiją, jis žino sociologiją, viską. Tasmin vijñāte sarvam etaṁ vijñātaṁ bhavanti, tai yra Vedinis uždraudimas. Jeigu jūs paprasčiausiai suprantate Dievą, Krišna, tada jums bus viskas atskleista nes Krišna sako, buddhi-yogaṁ dadāmi tam. Jeigu Krišna iš savęs duoda intelektą, kas galį Jį pranokti? Niekas negali Jo pranokti. Tačiau Krišna duoda jums intelektą su sąlyga, kad jūs tapsite atsidavusiais, mylinčiais Krišna. Teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam, buddhi-yogaṁ dadāmi tam (BG 10.10). Ir kas tai yra ta buddhi-yoga, kokia buddhi-yoga vertė? Ši buddhi-yoga arba bhakti joga, vertė yra yena mām upayānti te. Tokia buddhi-yoga, toks intelektas grąžins jus namo, atgal pas Dievą. O ne tai, kad su tokiu intelektu jūs keliausite į pragarą. Tai yra materialus intelektas.

Adānta-gobhir viśatāṁ tamisram (SB 7.5.30). Viskas yra aptarta Bhāgavatam . Materialistams, adānta-gobhi. Adānta reiškia nesutramdytas, nesuvaldytas. Go reiškia indriya arba juslės. Materialistai jie negali kontroliuoti savo juslių. Jie yra juslių, godāsa, tarnai. Go reiškia indriya, o dāsa reiškia tarnas. Taigi, kai jūs pasieksite juslių kontrolės poziciją, tada jūs galėsite būti gosvāmī. Tai yra gosvāmī. Gosvāmī reiškia juslių kontrolę, tas, kuris visiškai suvaldė jusles. Svāmī arba gosvāmī. Svāmī ir gosvāmī reiškia tą patį dalyką. Bendrai adānta-gobhir viśatāṁ tamiśram. Nekontroliuojamos juslės, jos veika. Krišna jų nesiunčia. Jis pats renkasi savo kelią, arba atgal namo, atgal pas Dievą, arba čiuožia žemyn į tamsiausius pragaro regionus. Yra dvi galimybės, ir šios galimybės yra žmogaus gyvenime. Jūs galite rinktis. Krišna, Jis paklausė Arjunos, ar "Tavo iliuzija buvo išsklaidyta."