MK/Prabhupada 0201 - Како да ја запреме смртта

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Како да ја запреме смртта
- Prabhupāda 0201


Lecture on CC Madhya-lila 20.102 -- Baltimore, July 7, 1976

Ние бараме знаење, но толку многу работи ни се непознати. Затоа Санатана Госвами нè учи со својот пример, да пријдеме на духовен учител и да му го изложиме својот случај: „Страдам заради ваквиот живот“. Тој бил министер, кај него не станува збор за материјално страдање. Бил многу добро ситуиран. Тоа веќе го има објаснето: grāmya-vyavahāre paṇḍita, tāi satya kari māni. „Постојат толку прашања што не можам да ги одговорам. Немам решение. Сепак, луѓето ми велат дека сум многу учен - а јас тоа будалесто го прифаќам“. Никој нема да стане учен ако не пристапи на гуру. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (МУ 1.2.12). Затоа Ведите велат: ако сакате знаење, одете кај духовен учител, бона фиде гуру, не некој само-наречен гуру.

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ
(БГ 4.34)

Зборот „гуру“ значи некој што ја видел Апсолутната вистина. Тоа е гуру. Tattva-darśinaḥ, tattva значи Апсолутната вистина, а darśinaḥ, оној што ја видел. Нашето движење за свесност за Кришна, служи за таа цел, да ја видиме Апсолутната вистина, да ја разбереме Апсолутната вистина, да ги спознаеме проблемите во животот и да научиме како да ги решиме. Тие работи се предмет на нашето истражување. Предмет на нашиот интерес не се материјалните нешта, како да добиеме кола, добар стан и добра жена и да мислиме дека со тоа сите проблеми се решени. Не. Тоа не е решение за проблемите. Вистинскиот проблем е како да ја запреме смртта. Тоа е вистинскиот проблем. Но бидејќи таа тема е многу тешка, никој не ја допира. „А, смрт - ќе си умреме мирно“. Но никој не умира мирно. Ако земам нож и некому му речам: „Умри мирно“, тоа ќе биде крај на мирот. Човекот ќе заплаче. Зборуваме глупости кога велиме: „Јас ќе си умрам мирно“. Никој не умира мирно, тоа не е можно. Значи, смртта е проблем. Раѓањето е исто така проблем. Никој не е спокоен во стомакот на мајката. Тесно е, нема воздух, а во денешно време постои ризик и да те убијат. Значи, нема спокој во раѓањето и смртта. Тука е и староста. Како што сум јас стар човек и имам толку многу проблеми. Староста е проблем. И болеста, секој знае дека и главоболка е доволна да ви направи проблем. Тоа се вистинските проблеми: раѓање, смрт, старост и болест. Тоа е она што го вели и Кришна: janma-mṛtyu-jarā-vyādhi duḥkha-doṣānudarśanam (БГ 13.9). Ако сте интелигентни, овие четири проблеми ќе ги сфатите многу сериозно.

Оние што немаат знаење, ги избегнуваат овие прашања. Но, ние ги сфаќаме многу сериозно. Тоа е разликата меѓу другите движења и движењето за свесност за Кришна. Нашето движење ве учи како да ги решите овие проблеми.