SR/Prabhupada 0342 - Svi smo mi individue i Kṛṣṇa je individua

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0341
Sledeća stranica - Video 0343 Go-next.png

Svi smo mi individue i Kṛṣṇa je individua
- Prabhupāda 0342


Lecture on CC Adi-lila 7.7 -- Mayapur, March 9, 1974

Svako od nas živih bića, svi smo mi individue, i Kṛṣṇa je individua. To je znanje. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Kṛṣṇa ili Bog, On je takođe nitya, večan. I mi smo nitya, večni. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Mi ne umireno. To je preliminarno znanje duhovnog razumevanja, "Ja nisam ovo telo, ja sam duhovna duša, ahaṁ brahmāsmi, ali sam individua." Nityo nityānām. Kṛṣṇa je individua; i ja sam individua. Kada Kṛṣṇa kaže sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66), to ne znači da ja postajem jedno sa Kṛṣṇom ili da se stapam sa Kṛṣṇinim postojanjem. Ja zadržavam svoju individualnost, Kṛṣṇa zadržava Njegovu individualnost, ali se ja slažem da se povinujem Njegovoj naredbi. Prema tome, Kṛṣṇa u Bhagavad-gītā-i kaže Arjuni "Sve sam ti rekao. Sada, šta je tvoja odluka?" Individua. Nije da Kṛṣṇa prisiljava Arjunu. Yathecchasi tathā kuru:(BG 18.63) "Sada možeš da radiš šta god želiš." To je idividualnost.

Dakle, ovo je krajnje znanje, ta Māyāvāda filozofija da postajemo jedno, da se spajamo u postojanju, spajanje u postojanju znači da se spajamo sa naredbom Kṛṣṇe. Naša individualnost u sadašnjem trenutku je māyā, zato što planiramo toliko mnogo stavri. Prema tome, vaša individualnost i moja individulanost se sudaraju. Ali, kada ne bude više sudaranja - složićemo se "Centralna tačka je Kṛṣṇa" - to je jedinstvo, ne da mi gubimo svoju individulanost. Dakle, kako je navedeno u svoj vedskoj literaturi i kako je izgovorio Kṛṣṇa, svi smo mi individue. Svi smo individue. Svayaṁ bhagavān ekale īśvara. Razlika je u tome što je On vrhovni upravitelj, īśvara. Īśvara znači upravitelj (vladar). Zapravo, On je upravitelj i mi smo upravitelji, ali smo mi potčinjeni upravitelj. Prema tome, On je ekale īśvara, jedan upravitelj. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇa, u Brahma-saṁhitā-i. Ekale īśvara. Ne može postojati mnogo īśvara. To nije īśvara. Māyāvāda filozofija po kojoj su svi Bog, nije najtačniji zaključak. To je pokvarenjaštvo. Kṛṣṇa kaže mūḍha. Na māṁ prapadyante mūḍhāḥ (BG 7.15). Onaj ko se ne pokori vrhovnom īśvari, Vrhovnom Gospodu, treba savršeno da znate da "Taj je mūḍha, bitanga", zato što ne možemo svi da postanemo īśvara. To nije moguće. Onda to nije značenje īśvare. Īśvara znači upravitelj. Pretpostavimo da se nalazimo u grupi, ovo naše međunarodno društvo. Ako svi postanu upravitelj ili ācārya, kako će se onda upravljati (Društvom)? Ne. Mora da postoji glavni (glava). To je princip u našem praktičnom životu Mi sledimo političke lidere. Mi ne možemo da kažemo "Ja pripadam ovoj partiji" ukoliko ne sledimo vođu (lidera). To je prirodno.

Dakle, to je izjava Veda, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Mora da postoji jedan lider, lider istog kvaliteta, nitya. Ja sam nitya, Kṛṣṇa je nitya. Kṛṣṇa je i živo biće, i ja sam živo biće. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Dakle, u čemu je razlika između Kṛṣṇe i mene? Razlika je u tome da postoje dve nitye ili dva cetanaś. Jedan je opisan kao jednina, a drugi kao množina. Nityo nityānām. Taj nityānām je množina, a nitya je jednina. Dakle, Bog je nitya, jednina, a mi, nama se upravlja. Mi smo množina. U tome je razlika. A kako On upravlja množinom? Zato što eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. On obezbeđuje sve životne potrepštine čitave množine, prema tome, On je īśvara, On je Kṛṣṇa, On je Bog. Onaj ko obezbeđuje sve životne potrepšine, On je īśvara, On je Kṛṣṇa, On je Bog. Dakle, lepo možemo da razumemo da nas Kṛṣṇa održava i zašto onda da ne upravlja nama? To je činjenica.