ZHS/Prabhupada 0064 - Siddhi指生命的圆满

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png 前一页 - 视频 0063
下一页 - 视频 0065 Go-next.png

Siddhi Means Perfection of Life - Prabhupāda 0064


Lecture on SB 6.1.15 -- Denver, June 28, 1975

Kecit的意思是“重要人物”, “难得一见”。“要人”意味着“难得一见”。 要成为vāsudeva-parāyaṇāḥ并非易事。 昨天我解释过,薄伽梵—奎师那训谕道, yatatām api siddhānāṁ kaścid vetti māṁ tattvataḥ, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (《薄伽梵歌》 7.3)。 Siddhi的意思是人生的圆满。 通常人们用它来指瑜伽修习的完美境界, aṇimā, laghimā, mahimā, prāpti, siddhi, īśitva, vaśitva, prākāmya. 这些都被称为圆满,瑜伽的完美境界。 瑜伽的完美意味着你可以比最细小的更精微, 我们实际的尺寸非常的小。 达到瑜伽的完美境界,尽管还处在这具物质躯体中, 瑜伽师可以让自己的尺寸变到最小, 这样无论你把他束缚在任何地方,他都能出来。 这被称为aṇimā-siddhi。 类似的还有 mahimā-siddhi, laghimā-siddhi。 修习者可以变得比一个棉球还轻。 瑜伽师可以变得如此轻盈。在印度现在仍有这样的瑜伽师。 当然,在我们小时候,我们见过一位瑜伽师,他过去曾去拜访我父亲。 他说他可以在几秒之间去到任何地方。 有时候他们清晨去到Jagannātha Purī,Rāmeśvaram, Haridwar, 在恒河不同流域及其他圣河沐浴。 这被称为laghimā-siddhi,你会变得很轻。 他曾说过:“我们和自己 的古茹坐在一起,仅触碰一下, 原本坐在这,几秒后就坐在不同的地方。” 这被称为laghimā-siddhi。 所以这里有很多瑜伽的完美,人们对所见到的这些瑜伽的圆满非常迷惑。 但奎师那训谕道,yatatām api siddhānām (《薄伽梵歌》 7.3): “在这些通过瑜伽达到完美的人当中,” yatatām api siddhānām kaścid vetti māṁ tattvataḥ (《薄伽梵歌》 7.3), “几乎没有一个人可以真正了解我”。 因此,有人可能达到某种瑜伽的最高境界,却依旧无法了解奎师那。 这是不可能的。 奎师那只可能被那些把一切都奉献给他的人所了解。 因此,那是奎师那所想,他训谕道,sarva-dharmān parityajya mām ekam śaraṇaṁ (《薄伽梵歌》18.66)。 奎师那只能被自己纯粹的奉献者所理解,别无他人。